Skip to main content

Full text of "Pictura loquens; sive Heroicarum tabularum Hadriani Schoonebeeck enarratio et explicatio"

See other formats


,-J\J* 


i*#$S V W ¥W ww v w^ y^Vw*'^ 


^^I^^^H^^^H 


V L 
«2 


cvi 


i ii 


jvffijjgfcyb 
wLL*- 
w w V 


rfaWtf 
xn 


MOifl»r.< 
V 


■W^S? 


fllii 


' V *V V 


2 «■ MH lj ni W ■ 


^MJnri/ 
i LldHR-I \Jm0r^^\ ^/kl w V 
£/*Wc/j Middeldorf 


i$*it«fc- ^v^jjgf a^yv, fefecflBEfl ** L U D. S M I D S , M. D. 

P I C T U R A 

L O QJJ ENS; 

S I V E 

HEROICARUM TABULARUM 
HADRIANI SCHOONEB.EECK, 

Enarratio *<•,. 
AMSTELJEDAMI, 

F«x OfKcina Hadriani Schoonebeek, 
Anno MD C X C V. NOBILI AC PRUDENTI 
V I R O, 

NICOLAO 
WITSEN 

CONSULARI,&c. 

MERITIS IN PATRIAM 
MAXIMEILLUSTRI, 

HANC PICTURAM LO- 
QJJENTEM; SIVE H^EC 
HEROICA VIRTUTUM 
ATQUEVITIORUMSPE- 
CIMINA,DEPICTA, DE- 

SCRIPTA, UT GRATI 
* 3 CLI- CLIENTIS EXILEM 
TESSERAM, ANNO SA- 
LUTIS MDCXCV,IPSIS 
KALENDIS OCTOBRIS, 
HUMILLIME DICAT 
ET CONSECRAT 

LUD. SMIDS. PKJE- PR^FATIO, 

IAd Adolefcentes, litteratos ac candidos. 
! W^j>|Apor (fivepotius angelus ,Ter- 
I^iv^^/Sr//^ frincefs , /^>////j- fcrfo- 
WJ&Mnam affnmem > ficuti in erudito 
fho dramate fingit Ludov.Cello- 
tius) de PtoIemSo & t^Egyfto cafta 
triumphans, Ochumque minoremnatu 
\ filium , more frorfus Romano , fecum 
vehensj inter flebis flrefitus , oftima- 
tumque afflaufus , eum quoque gloria 
calcaribus ad Virtutem incitavic. At 
cum puer regiusinterim , jucunda fimfli- 
eitate , rogaret quid G> qualis illa Vir- 
tus efiet , refpondit Pfeudo-Sapor : 
Natam Tonamis, Oche , reginam p«f<* » 
Ditcm , venufiatn : quam tibi fponfim volo. 
pergebat puer : 

Ejus ne prohibcs , gemtor , adfpe£hi frui ? 
tum verb \mer>optime: 

O fi vidercs , Oche ! quam pttri faces 
Snbderet amoris ! nxte , dum molle eslututn , 
ln utntmque flecli cereus , dominamoccupa , 
Et irremiflb ftringe complcxu , puer. 
yuventa Uves cumque figtiabtt genas j 
Curaquegrandes yeclus implebunt viro : 
Cum tardafemo membraftigebunt grayi , 

* 4 w Hdc prima libet , ultima & fervet tuos 
Virtus amores ! fi quid exemplo pat er , 
Sivaleo meritis , fequere quamfacio viam. 
Et hocolim, )uvenes^facrata Mufispeclc- 
ra y monuerat nobilis nofterAtginasJn Offi- 
ciorum iibris eximie dijferens yHoneft um, 
inquit , etiamfi nobilitatum nonjit, autfi 
etiam d nemine laudetur , laudabile ejfet 
naturd : quod fi oculis cerneretur, mtra- 
biles amores excitaret fafientia. 1)t & 
Neronis eruditus & gravis praeceptor , 
Nemo.ait.non amore e/us arderet.d nobis 
illam viderecontingeret. 

Hanc ergo vobis , hanc offert Libellus 
hicce meus confpiciendam ,fimui& exau* 
dkndam$fed Vitiis, Criminibus,Scele- 
ribus , ££ Flagitiis junfiam & immiftam. 
Nempe ut hacc in numina fpernente 'Pen- 
theo , faeviente Zetho^ defperante Oedipo y 
vindicante Thyefte, excandefcente Ho- 
ratio , C^lafcivienteyfw/^/fl, faftidiatis 
ac fugiatis .- quemadmodnm hanc in reli- 
giofo t Deucaiione > pudico Hippoiyto^otii 
Jiercuie ,pio zyEnea , clemente Alexan- 
dro, jufto Bruto, conftanti Fabricio , fido 
Regulo,Ctetej isquepraterlapfarum (cculo- 
rum inculpatts hcroibus, ametis , ^ amba- 
bus manibus amfieclamini. Cer- Certe volumen hoc qualecunque non ni- 
fi vobis dicare & confecrare conveniebat. 
Adolefcemia etenim in errores & delicla 
maximopere prona. Sic verb Horatius : 
Jmberbis juvenis tandem , cuftode remoto , 
Gaudet cquis^canibusque (? aprici gramine campi, 
Cereus in vitium flectbi , monitoribus afper, 
Utilium tardus provifor , prodigus aeris , 
Sublimis, cupidusque , & amata relinquerc 
pernix , 
imb pueritia moderatorem, 6 Horati , 
verbis hifce Martialicis carperenon eru- 
befcens : 

Cunarum fucras motor , Charideme , mearum » 

Er puericuftos, aftduusque comes. 
Jaw mtbt nigrefcunt tonfa fudaria barbd, 

Et queritur labiispuntla puella meis. 
Sed tibi noncrcvi : tenofter villicus borret, 

Te difpenfator , te domus omne pavet. 
Ludcrc nec nobis , nec tu permittis amare : 

Nil mihi vis & vis cuncta licere tibi. 
Corripis, obfervas, quereris, fufpiria ducis, 

Bt vix aferulis abfiinet ira manum. 
Si Tyrios fumpfi cultus , unxive capillos , 

Exclamas ! nunquam fecerat ifta pater ! 
Ef numeras noftros adftrMfronte trientes , 

Tanquam de cella fu cadus ille tua. 
Define : nonpoffum libertum ferre Catonm\ 

E(fe virum iam me dicet amica tibi. 
Sedab hisce,forfan ingratis ,j>aulfum 

re- reflec7entes adipfius libelli perveniamus 
Ordinem, SJOrnamentum. 

Annorum geftorumgw? feriem perfe- 
cuti, ab ipfo diluvio hiftoriacurfusincho- 
avimus , & in Auguftaso imperio ipjius 
metam fefiipojuimus. 

Tempus emm(utperite Cenforinus) 
a natis hominibus addiiuvium , Jcriptori- 
£//j-(propterignorantiam) aAja»- a diiu- 
vio ad Olympiadum primcim (quodin eo 
pleraque fabulofa ) mi&w: abOlympiade 
verb primd ad nofira Jecula {quoniam in 
ed varia hiltoria) iftew- 

Pi&as addidimus tabulas ,pukraspro- 
JecJb & laboriofas ;Jciiicet ut ita res tyro- 
num mentibus facilius perciperetur .fjhiip- 
fie, monente Horatio , 

Segnius irntant animos demifla per aurem , 

Qiiamqux/MWf oculis fubjecta pdeiibus, 

Caterum \etbafuperbts imaginibus ad- 

junxi, non mea kumilia , fed Poetarum 

jublimia ; prifcorum quidem optimorum : 

nofrrac aetatis {utinam nonjerrea) (eiec~iio- 

rum & eiegantiorum. Carmen certe 

pe£tus praccptis format atnicis. 
&poeta, 

afpcritatis & inv'ul'u corrcctor, & ira 
Rettefactu refert j orientia tempora notis 
Inftruitexemplis. Irue- Fruemini ergo > egregiijuvenes, egregiis 
monitis ££ Exemplis /?//«■ L o qjj e n t i s 
nojira PicturjE, ££ Virturum ardu- 
am ingrediminijemitam^dum litteris ala- 
cres mcumbitis. 

Si verb ha adVirtutem viam vobis non 
fternant (Senecae verbisntor) fi metum 
nondemant, cupiditatemeximant, libi- 
dinem fracnentj fi non perducant ani- 
mum, faltem expediunt, & ad accipien- 
dam Virtutem prseparanr. Quidl imbjic 
quoquetenerorum Amorum magiller : 

Ingenuas didicifle fideliter artes 

Emollit mores , necfinit ejje feros. 
Rudior aetas hodie quoque vobis a Mufis 
nec blandior ^xct^nec violentior abfira- 
hat. Qiiid nobis 9 clamateademens, cum 
Jierihum litterarum commercio ?quidcum 
intricatarum Iinguarum peritia? quid 
cum abjirujarum rerum cognitione ? 

Dummodo flt dives barbarus , ille placet. 
Bovis J>rofecJo, non hominum , in urbe 
media natorum, illa vox. Sed iamtali- 
bus ajfuejcere ,pro dolor , noflra coguntur 
aures , Pecunia , opibus & thejauris omni- 
um animos alliaenteatque oppugnante. 

Pecunia (Jic eleganti/Sime Seneca) ex 

quo quo in honore effecoepit , verus rerum 

honor cecidit: mercatores^ GJ vena- 

les invicem facli , quarimus non qualejit 

quidque , fedquanti. Ad mercedem />// 

fumus , ad mercedem />#/>//. Honefta, 

quamdtu aliqua illisfpes inefi , fequim ur : 

/;/ contrarium tranflturi , (i pius fcelera 

promittant. Totus populus malia difcors y 

in hoc convenit : hoc fufpiciunt, hoc 

fuis optant , hoc diis velnt rerum huma- 

narum maximum , cum grati videri vo~ 

iunt, confecrant. ^Denique e*o moresrc* 

dacli funt ut paupertas malediclo pro- 

broque fit, contempta divitibus, invifa 

pauperibus. 

Atquehisce, ojuvenes,ad Pictur^ 
L o qjj e n t i s peramoena Jpeffacula 
vos dimitto. Sed heus ? nonne molefiisca- 
tenatisque meis laboribus mihifaclide- 
bitores eftis ? verum quid ,{imagna nimis 
fetam.quf tamen?Veniam pro hude:c;m 
quicquid fcripferim , non invitis Mufis , 
volens , lubens ,fervens , in veftrum com~ 
modum deleclationemque vejtram atque 
utilitatem,fruc~lumquefcrifferim , Erro- 
res HlapfoS) tum Ty pothetarum,?»;» quo- 
que mea negligentia duriores ^Sgraviores 

fub- fubinde , velim corrigatis , Ji/pp/eatis, 
tacitive prxtereatis. Pneterea , jujtam 
gratitudinem. 

Ingrato homine terra nil pejus creat. 
Quare Medico ac Praeceptori (nonmea 
Jed Senecx , morum fcvcriJZimi cei/Jorzs, 
hac oratio: qud quoque filnm noflra Pra- 
fationis abrumpo) plus quiddamdebeo, 
nec adverjks iuos mercede defungor? quia 
ex Medico ac Traceptore in amicum tran- 
feunt, (£ nos arte , quam vendunt* 
obligant, fedbenigna &fami/iari volun- 
tate &c. Indocendoy laborem&txdium 
tulit 'Praceptor, prxterilla^»^ apraci- 
fientibw in commune dicuntur , aliqua m* 
fiil/avit ac tradidit, hortandobonamm- 
dolem erexit , S> modo laudibus fecit ani- 
mum, w^admonitionibus difcuflkde- 
ftdiam. Tum ingenium latens&pigrum, 
•injedta (utitadicam) manu,extraxit: 
nec quafciebat , maligne difpenfavit , quo 
• diutius ejfet necejjarius y fed cupiit, fipoj/et f 
• univerfatransfundere. Ingratus/^z» {au- 
dite Senecam,/uvenes , audite) nifiillum 
intergratifiimai nece/fitudines diligo. IN I N 

PICTURAM 

L O QU ENTEM, 

SI V E 

HEROICA VIRTUTUM AT- 
QU E VITIORUM 
" SPECI^t IN A. 

EXhibet exigua Veterum monumentapa- 
pyro 
Smitthius, 8c, Pulchriquaz fitima- 
go, docet. 
Hinc duplicem , Le&or , fructum cape : 
lumina pafcit 
Corporis atque animi nam liber ifte tui. 

Petrus Francius. IN I N 

P I C T U R A M 

L O QJJ E N T E M 

C L. V I R I 

LUDOLPHI SMIDS,M.D, 

PAfce oculos, hofpcs, St mcntem pafcc 
libellis 
Quos tibi dat gnava Smidia curamanu. 
Utile ineft dulci : certant doclrrina leporque : 
Nec facile invenies, haec fit, an illa, prior. 
Talis in omnigenis foecundi floribus horti 

Errat , & errorem dextra amat ipfa fuam, 
Talis in exftru&is apium molimine ceris 
Suavis ab cxfu&o germine fragrat odor. 

Janus Broukhusius, IN I N 

VI RI PR.ESTANTISSIMI 
DOCTISSIMIQUE 

D. LtJDOLPHI SMIDS , M. D. 

LIBRUM, CUI TITULUS: 

PICTURA LOQUENS. 

INgenii hxc Piftttra tui, PiRurd vocatur 
Jure quidem ; ac merito dicitur efTc 
Loquens : 
Mutaetenim Pittura, &magni Consulis" 
icon 
Te , Ludolphe , toqui Confule digna facit. 
Scilicet ingratae Pallas tua nomen abhorrens, 

Hoc voluit memori retribuifTe manu. 
Sic Pittura parit Pitturam , muta Loquentem, 
Perge ita faepe quidem pin^ere, faspe loqui, 

CORNELIUS VAN ArCKEL, PIC* PICTURA 

L O OJJ E N S. % PICTURA 

I. 

DEUCALION 

E T 

P Y R R H A, 

dcleto per aqnas humano genere, 
con/ervati 

REdditus orbis erat. quem poftquam vidit 
inanem , 
Et defolatas agere alta filentia terras. 
Deucalion lacrymis ita Pyrrham affatur obortis : 

O foror ! 6 conjux ! 6 fcemina fola fuperftes l 
Quam commune mihi genus , & patruel : s origo, 
Deinde torus junxit ; nunc ipfa pcrkulajungum ! 
Terrarum , quafcunque vident occafus & ortus, 
2\os duo turbafumus. poffedit cartera pontus. 
Haec quoque adhuc virae non eft fiducia noftra? 
Cei ta iaris ; tcrt ent etiam nunc nubila mentera. 
Quis tibi , fi fine me fiuis erepta fuiffes, 
Nuncanimus, miferanda . foret ? quo/o/d timorem 
Ferre modo pofTis ? quo confoiante dolores ? 
Namque cgo, crede mihi,fi te quoque pontus habe- 

ret, 
Tefequerer conjux, & tne quoque pontus baberet l 

Qvidius, i Metamorpfu 
DEVCjLLXWerPYRRHA , CcnferyaH. 4 PICTURA 

EXPLANATIO. 

Rsdditus) Cum mortalium deploratam ne- 
quitiam , & hornbilem fuperbiam non ultro fcrret 
Deorum concilium , tandem placuit terrarttm or- 
bem univerfum profufisimbribus inundare; adeo 
ut , opertis aquarum illuvie montium cacumini- 
bus, major popnlorum pars abfumeretur. Duobus 
tamen exceptis , Deucalione ( cui pater Prome- 
theus) & Pyrrha , Epimethei filia. Hi fervati 
arca ve! cjmbula ; quae , deleto & extincto jam 
per aquas univerfo genere humano, in Parnaflb, 
f nonin M.x.ni Sicilia» , ut Hjginus ) monteBceo- 
tiae excelfiilimo , confedit. Ovidius, i Metam. 
ByginuS) \ 5-3 Fab. Jujlinus , z hb. 6 cap. 

Deucalion ) Furti fimul atque adulterii merito a 
Laclantio^ Jujlino , cceterisque veteris Ecclefia: 
fcriptoribus, arguuntur Ethnici, quod quaecunquc 
fando audicrant de univerfali illo cataclyfmo , h. e. { 
diltmo NoeticO) detulere ad inundationem fingu^ 
larem, quae, plusquam millefimo pofHllud an-i 
no, contigit in ThelTalia , regnante ibidem Deu- 
calione. Videas, pra»ter Lucianum, lib. de deaj 
Syr.& Vlutarchum-, lib. deanimal. folertia , alios-j 
que, Manilium; qui fic 5 lib. Aftronom. 

Sic (oceanus) quondam merferat urbes^ 
Humani generis quum folirs conftitit h&res 
Deucalion , /* ojw/oqne orbem pofledir. in uno. 

Stt^i LOQ^UENS. ? 

Supcrfles) Servati fcilicet ambo aua y fcrinio, 
capfa,(;^,*$ & «*C«n9« Plutarcbo & Luciano) 
quam quoque, ipfos vehentem , apud Ofl*«v. 
Talconerium , exhibet egregium numifma , in 
honorem Philippi Imperatoris ab Apamenis , in 
Syria,cufum. Ubi peperam imperiti , propter 
litterarum ordinem inverfum , jjfiE /*£«»* : 
prout optime nuper a Srepb. /* Alo/ne ctemonftra - 
tum eft. 

Pericula) ValidilTimum vinculum ; naturae 
fbrte > cognationis lege , conjugii fcedere flrmius. 
At inter amicos veros, inventu perquam raros; 
non qualesargutiffimus ille Petronius alloquitur: 

Cum fortuna manet , vultum fervatis amici : 
Cum cecidity turpi vertitisora fuga. 

Me qttoque ) Notandum hfc , in aquis interire 
veteres acerbiffime tulifTe ; quod animam crede- 
rent igneam* quann aquis videbatur extingui pofTe. 
Unde amorum magiftcr , i Trifiium , z eleg. 

Non lethum timeo ; genus eft miferabtle lethi ; 
Demite naufragium, morsmihimunuserit! A 5 PEN- 6 PICTUR 

I I. E N T H E U S; 

d tnatre difcerptus. m: Onte fere medio eft cingentibus ultima fylvfs 
L Purusabarboribusfpe&abilisundiquecampus. 
Hic oculis illum cernentem facra profanis 
Prima videt , prima eft infano concita curfu , 
JPrima fuum mifTo violavit Pentheathyrfo 
IVIater ; & 6 gemina? , clamavit , adcfte forores j 
Jl!e aper, in noftris errat qui maximus agiis, 
Ille mihi feriendus aper ? ruit omnis in unum 
Turba furens; cuncr.ae coeunt , trepidumque fe - 

quuntur, 
Jam trepidiim , jam verba minus violenta loquen- 

tem, 
Jam fe damnantem , jam fe peccafle fatentem . . . 
Dextramque precantis 
Abftulit. Jnoolacerataeftaltera raptu. 
JNonhabet infelix, quaematri brachia tendatj 
Ti unca fed oftendens dtjcdis vulnera membris, 
Jlfpice , materl ait. vifisululavit Agave, 
Collaque jactavit , crinemque per aera movit. 
Avulfumque caput digitis complexa cruentis 
Clamat , *io comites , opus hoc vi&oria noftra eft. 
Non citiusfrondes autumni frigore ta&js, 
Jamqucmalc hajrentesaltiH rapitarbore ventws, 
Qu_arnfuntmernbraviri manibus direpta nefandis. 

Qvidint , 3 Metamor. 

LX- 
JPEJSTTMEVS , aMatrz Mcerphis. S PICTURA 

EXPLANATIO. 

Monte) Pentheus, Echionis Thebani ex A- 
gavefjlius, Ltberum patrem negavit efle Deum^ 
ejusqaeidcirco facra cV myfteria admittererecu- 
favit : verum obhoc Agave mater cum fororibus, 
Ino& Autonoe, per inianiam aLiberoobjedami 
eum , in Cythaerone mome ubi , fpeftaturus orgia, 
confcenderat arborem , membratim laceravit. hy- 
ginus , 184 Fab. Qvidius* 3 Mecam. Eurtpides , 
in Bacib. Nonnus y 46 Dionyftac, Tbeocrtt. 16 
eclog. 

Monte ) Cythaerone fcilicet ; qui mons & fal- 
tus Barotia? , fabulis carminibusque celeberrimus , 
Mufis, Apollini, ut & Libtro Patrt facen un- 
de & ibidemipfius orgia, iivefacrificia noctuma 
celebrabant. ejus radices Afopus amnis aliuit. 
Straboy 9 lib. Ptinius, 4 lib. 7 C3p. Mela,i\ib. 
10 cap. Meminit ejus, praefertim Virgilius, 4 
JEneid. de Didone furente. 

Qualis commotis excita facris 
Thyas , ubi audito ftimulant trieterica Bacibo 
Orgia, woftttrnttiquc vocat clamore Cytb&ron. 
Sacra ) Orgia nempe , tertio quoque anno ce- 
lebrata ; fic dicta >W r Zt ipi , quod tn montibus 
ut plurimum fierent; vcl ^i r J§y>Ss, °b ^ac- 
chantium/urorcf». Servius ad PirgiJw» 4^«'/^* 
ibytfo) jV^acrobio (1 Saturnal. J9 caj*. 

cft L O Q^U E N S. 9 

eftlatens telum, cujusmucrobedera lambente po» 
tegttur-, quod Bacchi exercitusin India, addeci- 
piendos Indorum rudes animos, belkxvue inido- 
neos, geftavit ; cui&ipfe inNummis, apudTru 
Itanum, innititur. Resnotaj de ea enim Ovi- 
dius , 3 Metam. 

Pampineis agitat velatamfrondibns haftam. 
& Virgtlms , de Daplmi , j eclog. 

Daphnis & Armenias curru fubjungere tigres 

Inilituit, DaphnisThyafosinduccre Baccbo, 

tt foliis lentas intexcre mollibus haftas. 

Jaclarit) Solenne Bacchts; cjuae thyrfum qua- 
tientes 4 pellibus accin<5foe , crinefluxo, caputjac- 
tantes , quafi infanientes paflim vagabantur ; unde 
& Masnades i. e. furentes di&ae: Tacnus, 1 1 An- 
nal. 3 1 cap. Ioco norabili , de Mejfaltna bacchan- 
te, Catullus , inNupt. Pel. & Tbetid. 

Quitum alacrcs paffim , tymphata mentefure- 
bant , 

Evoe bacchantes , Evoe capita inpclentes. 

Infpiciatur Petri Sancli Bartboli marmorum » 
50 tab. A 5 HEL. xd P I C T U R A 

III. 

H E L L E, 

in aquas decidens. 

SEminibus toftis fceleratae fraude novercae 
Suftulerat nulUs , ut folet , herba comas, 
IVlittitur ad tripodas , certa qui forte reportet 

Quam fteiili terra? Delphicus edat opem. 
Hic quoque corruptus cum femine nuntiat Uelles 

Et juvenis Pbryxijunera (brte peti. 
Ufquerecufantemcives, &tempus, & Ino 

Compulerant regcm juffa nefanda pati. 
Et foror & Phryxus , velati tempora vittis 

Stant fimul antearas ; jun&aque fatagemunt. 
A dfpicit hos , ut forte pependerat aethere mater, 

Et ferit attonita pe&ora nuda manu. 
Inque draconigenam nimbis comitantibus urbern 

Defilit ; & natos eripit inde fuos. 
Utque fugam capiant aries nitidifimus auro 

Traditur. il!e vehit per freta longa duos. 
Dicitur infirmS cornu tenuifle finiftra 

Fcemina; cumdefenominafccitaquae. 
Parne ftmulperiit dum vult fuccurrcre lapfas 

Frater, & extentasprrigit ufque manus. 

Ovidiui , 3 Faftor, 
U JlLLE . tn amiat decidens . H PICTURA 

EXPLANATIO. 

HJoverca ) Ino Cadmi & Harmonia? filia s cum 
Phryxum & Hellen , Athamantis e Nephele fi- 
lios , interficere vellet , iniit confilium cum toiius 
generismatronis, & conjuravic , ut fruges in fe- 
mentem 3 quas darent , torrerent , ne nafceren- 
tur: ita ut cum fterilitas & venuriafrugum eflet, 
civitas tota partim fame partim morbo interiret. 
Deeare Delphosmittit Athamas iatellitem. Cui 
]no praxcpit, ut falfum refponfnm ita referret : 
fi Phryxumimmolaflet Jovi, peftilentia? fore fi- 
nem. Quod cum Athamas fe facturum abnuiflet , 
Phryxus ultro aclibenspollicetur fe unum civi- 
tatem «rumna Hberaturum. At cum ad aram 
infulatus effet adductus , Nephele apparens eum 
abripuit , arietem inauratum adduxit, eumque 
natos aicendere , & Colchos ad regem ^Eetam , 
Solis filium tranfire , ibidemque arietem Marri 
immolare juflit. Quo cum afcendiflent , & 
jtries eos in mare detuhjfet , Helle, perterrita un- 
darum ftrepitu, ex eo dccidit, & fubmergens 
ponto cognomen addidit. Phryxus Colchon ap- 
pulir. Ibi matrisprarceptis arietem immolavit, 
peikwque ejus inauratam in templo Martis fuf- 
pndit. Byginus , i&gKab. Ovidius, 3 Faft. 

Tiipodas) i e. Apollinis oraculum. Eft enim 
tripus, quem (intemplo Apollinis Delphici, ad 

Par- L O Q^U E N S. 15 

PamaiTum montem ) fpecui profundae impofttum t 
carmina pronunttatura confcendebat Pjtbia. Strabo» 
9 lib. Dtodorut, 16 lib. Lucanus , 5 Pbarfal. 
Cortinam vocat Virgilitts, 6 (ut& 3) i£»«rf. 

Neque te Phetbi cerfww fefellit, 

Dux Anchifiade. 
Exhibeteum Goltrius diverfimode, in Nummis 
Calydoniorum , 7 tab. Pbotehfxum, 8Tab. Ale/- 
feniorum , 10 Tab. Macedonum & PelUorum , 
22tab. &c. 

Corruptus) Ita Demofthenes.audire vatum re- 
fponfa non paffus, Pythiam (Delphicam ,) r«i» P/;i- 
/*p/>o rege colludere fufpicionem injicit, apud f /«- 
tanhum^ m Demoslh. 

Vittis) VittimarumciCotermh ornamenta; qua- 
rum in facrificiis ciuoque meminere Virgiltus, 
3 Georgic. & 1 Mncid. Seneca, in Tbjtfl, Juve- 
nalis, i2fat. Ovtdius , 7, & ij Mctam. ut & 
5 Po»f . 2 eleg. ubi fic de Jpbigema , Oreftem & 
Pyladem ad aras deducentc : 

Protinus immitem Triviae ducuntur ad aram 9 
Evincii geminas ad fua tergamanus. 

Sparfttaqua captos luftrali Graia facerdos, 
Ambiat ut fulvas infula longa comas. 

Dumque parat facrum, dum relat tempora vittis. AN- 14 P I C T U R A 

I V. 

ANDROMED A, 

bellua marina cbjeEia. 

IM ; c immentam maternajpenderelingua? 
indromi-dam pcenas mjuftus jufferat Ammon. 
Quamfimul adaurasreligatam brachia cautea 
Vidit Abantiades j nifi quod levis sura capillos 
Moverat , & tepido manabant Iumina fleru , 
Marmoreum ratus efTct opits. trahit infciusignes , 
Et ftupet , & vifae correptus imagine foi ma?, 
Paene fuas quatere eft oblitus inaere pennas,,. 
Cum fubito juvenis pedibas tellure repulfa 
Arduus m nubes abiit. ut in aequore fummo 
Umbra viri vifa eft, vifamfera ftvit in umbram. 

Oiiims , ^Mctam, 

AT fimulinfefiiventumeftad littoraponti, 
Vlollia per dmaspanduntur bracbia cautcs. 
Adltrinxerepedesfcopulis, injeclaque vincU, 
Et cruce virginea moritura puella pcpendit. 
Servatur tamen in pcena vultufque pudorcjUCa 
Supplicia ipfa decent. nivea cervice reclinis 
Moltiter ipfa fuae cuftos eft fola figurae. 
Defluxere finuj humeris , fugitque lacertos 
Vcftis , & effufi fcopulis hsfcre capilli. 

Tc 
JiNDROMEDJLBelhai Mtcta . 


£ 16 PICTURA 

Tecircum alcjones pennis planxcre volantes, 
Fleveruntque tuos miferando carmine cafus , 
Et tibi contextas umbram fecere per a!as. 
Adtua fufhnuit fiu&us fpeftacula pontus, 
Afluetafque fibidefiitperfundere ripas. . . 
Tandem Gorgonei vi&orem Perfea monflri 
Felix illa dies redeunrem ad littora duxit. 
Jsqueubi pendentem vidit de rupe puellam 
Diriguit facic. 

CManilws , j Aftronemic. 

EXPLANATIO. 

Immeritam ) Perfeus , Jovis ex Danae filius » 
periEthiopiamiterfaciens» poftquam Androme- 
dam propter Cafliopeas matrisfuperbiam ( quae fc 
Nereidum nympharum pulchritudiniprsetulerat) 
faxoalligatam, acmarinae beilu*, objeclam vidit, 
captus ejus fpecie exarfit. Faciens ergo pactionem 
cum Cepheo, jflLthiopum rege, & Cafliopea, 
puellae parentibus» ut fibelluam interemilTet, ea 
fibi matrimonio tradcretur , confeftim cetum telis 
confodit. Eunpides , in Andromed. Ovidius , 
4Metam. Manilius , 5- Aftronom. Thilojlratus , 
lcon. 1 lib. Paufanias inCorintb. Lucianus , lib. 
dedom. & colloq. Nereid. Acbilles Tatius , amor. 
Clittph. & Leucip. ^lib. 

Ammon) yuppiter t iracognominatusab £/*/**, 
quod in Cyrenaica, regione Lybu maxime are- 
nofa, illi templum fit condimm, Cultus autem 

arie- , L O Q^U E N S. 17 

' arietina form^, umbricu!o> h. e. aiieti villolo 
fimilis. Curtius, 4 !ib. 7 cap. Videarur Sa- 
vi/w, ad 4 Mneid, & Hvginus , Aftron.poet.cap. 
de Ariete. Interim dc hoc jove LucanHft^ Pbarfal, 

Srat corniger iiiic 
Juppi f er,ut memorant,fed non aut fulmina vibrans, 
A\u fimilis noftro, fed tortis cormbus Ammon. 

Cdutes ) Saxum ( videas Petr. Sanft. Bartboli 
marmorum, 60 tab. ) pro puellae magnirudine 
excavatum-, prout etiaminelegantiffima Huanthae 
pi&oris tabula oculis exhibct tener il!e Acbillet Ta- 
tius , de Cliiiph.& Leucip amor. 3 Jib. ld Saxum, 
ei prazjacens, oftentabat , adhuc vigente Ro- 
manorumimperio, Joppe, oppidum Palseftina?» 
vinculorum Andromeda; vefttgia retinens. PUntus, 
5 lib. 1 3 cap. Solinus , 47 cap. 

M.trmoreum.) Candidum certe; licet Ovidius, 
Andromedam depingar, 1 & 3 lib.de Arre, fuftam; 
quinimo & 1 y Heroid.epift.ubi fic Sappho Phaoni: 

Candid* R non fum placuit Cephen Perfeo 
Andromede , patriae fufca colore fua?. 

Tera. ) Cujus belliise marinas ojfa immania Marc. 
Scaurus . inter alia miracula, x Jilitate fua Rom& pu- 
bitcavit. Cominentur quoque veracibus libris men- 
fursej fcilicet quod coliarum lonottudo excefletit pe- 
des quadraginta , excelfitas eJephanris Indicis fueric 
cminentior. porro Verticuli fpnu ipfius latitudinem 
femipedem func fupergreffi. Sulinus , & Plinius, 
locis modo notatis ; Mela 1 lib. 6 cap. 

B V. 28 p I C T U R A 

V. 

D I R C E, 

d tauro raptata. 

TEftis erit Dirce tam verocrimine f*va 
Ny&.os Antiopen accubuiffe Lyco. 
Ah quodes pulchros uilit regina capillos, 

Molliaque immites fxit m ora manus. 
Ah quoties famulam penfis oneraxit iniquis, 

Et caput in dura ponere juflit humo. 
Saepeillam tmmundis pafTaeft habitare latebris; 

Vilem jejunsefaepe negavit aquam. 
Juppiter ! Antiopx nufquam fuccurris , habenti 

Tot mala ? corrumpit dura catena manus. 
Si deus es , tibi turpe tuam fervire pucllam. 

Invocet Antiopequem nifi vinfta Jovem ? 
Sok tamen , quaecunqueaderant in corpore vires, 

Regales mantcas rupit utr&que manu. 
Inde Cythaeronis timido pede currit in arces. 

Nox erat , & fparfo trifte cubile gelu. 
Saepe vago Afopt fonitu permota fluentis 

Credebat dominae pone venire pedes. 
Etdurum Zethum,& lacrymis Amphionamoilcm 

Experta eft ftabulis mater aba&a fuis . . . 
Sera tamen pietas , natis eft cognitus error. 

Digne Jovis natos qui tuearc > fenex. 

Td 
-DIRllH, , ,'r. tmiro raptnla^ £ 20 P I C T U R A 

Tu rcddispuerismatrem ; puenquc trahcndam 
Vinxerunt Dirccn fub trucis orAbovis. 

Tropenim,Amov^ lib;i 3 imag: 

EXPLANATIO. 

^ntiopen.) EaNyctei (Rcgisin Barotia) filia, 
ab Epapho Sicyonio per dolum ftuprata, aviro 
fuo patruoque Lyco ejech. Hanc deftitutam 
comprelTit Jupiter. Lycus Dircen in matrimo- 
nium duxit , cui fufpicio incidit , virum fuum cum 
Antiopaclam concubuifle. Itaque famulisimpe- 
ravic , ut eam in tenebris vintftam clauderent. Cui 
poftquam partus inftabat, elfugit e vinculis, m\ 
montem Cythaeronem. Cumque partus premeret, 
&qua?reret ubi pareret, dolor eam in ipfo bivio 
coegit partum edere. Quos paftores pro fuis edu- 
carunt , & alternm Zethum, alterum Amphionem 
appellarunt. Sed, ut alii memorant, eavin&ain 
Cytha?ronem eft addufta, ibidemque poft par- 
tumreli&a. Filii apaftoribuseducati. poftmodum 
ea Dircse in cruciatum data. occafione tamen nacta 
(vinculisnempefponte folutis) fugaefe mandavit,. 
& ad filios devenit. Ex quibus Zethus , credensj 
fugitivam , non recepit. In eundem locum Dirce ; 
per Bacchationem Liberi delata eft ; qua? repertam 
Antiopam ad morrem extrahebat.Sed ab educatorej 
paftore adolefcentcs certioresfaclieam elTe matreni 
fuam , celeriter confecuti marrem , eripuerunt. 
Dircen ad taurum crinibus religatam , necant.H/-] 

gtnum L O Q^U E N S. 2T 

ginus 9 7&8Fab. Paufanias , 8 lib. Stepbanus , in 
Hyfia. Euripides, in Anticpa t Apolhdoiiis , 3 iib, 
variante paullum narratione. 

Juppiter ) Qui,mutatus inSatyrum, pncllam 
comprefferat.OF/d/«y,6' Metam.de tcxentcArachne: 

Addidit , uc Satyri celatus imagine , pulchram 

yuppiter i mplevit gcmino Nicteida foetu. 

Afopt) Qui Baeotia? fluvius, Qyth&hnisradtces 
allttens , Theb.ts , Plataas , ac Tanagram pr&ter- 
flttit, Strabo, c> Iib. 

Natis) Zetho fciHcet, qui paftor & armcnta- 
rius,moribusquoque erat rufticis , durus, incle- 
mens ; & Amphione , qui citharcedus, ingcnio 
miiior & hunmuor. Horatins, i hb. lSepiih de 
amicitia confervanda , ad Lollium. 

Vinxerunt) Meminit & hujus arumnofi fupplicii 
lepidifhmus nofrer Plautus, Pfcudol. 1 act. 2, fcen. 

Nifi carnariarriagrandia tcrgoribusoneri uberi 
hodie (dito gnatos 

Mihi erunt , cras quafi Dircen olim memorant 

Jovis devtnxe ad taurnm , ita hodie ftringam ad 
catnartum : id tibi 

Profedto taurus fiet. 

Bovis) Dirccs punitae e marntore , intercaetera 
opera, artificiofa & nobilia , meminitita Plinius, 
36 lib. y cap. Zethus & tmpbion ac Dhce & taurtts, 
vinculumqae cx eottem lapide , Rhodo advefta opera 
Apollinii ik Taurifci. Infpicias marmorum vulga- 
torum a'Joach.Sandrart,,*cadem.GnmAmc.iTom. 
B 3 VI. u P I C T U R A 

V I. 

PHILOMELA, 

vim fajfam indicans. 

JlVEx Pandione natnm 
In flabula alta trahit , fylvisobfcura vetufHs. 
Atque ibi pallentem , trepidamque & cun&a ti- 

mentem, 
Etjam, cum lacrymis,ubi fitgermana, rogantem 
IncluJitj faffufque nefas , &virginem, & unam 
Vi fupcrat. . . 

Quo fuitaccin&usvagina liberatenfem : 
Arrepramque coma , flcxis poft terga lacerris 
Vindapaticogit. jugulurn Philomela parabat : 
Spemque fu«e mortis vifo conceperat enfe. 
Ille indignantem,& nomen patris ufque vocantem, 
Lu&antemque loqui, comprenfam forcipe linguam 
Abftulit enfe fero. . . . 
Quid faciat Philomela ? fugam cuftodia claudit : 
Structa rigent folido ftabulorum mcenia faxo ; 
Os mutum facti caret indice. grande doloris 
Ingenium efl: > miferifque venit folertia rebus. 
Stamina barbarica fufpendit (attdida telaj 
Purpureafque notasfilis intexuit albis, 
Indicium fceleris 5 perfe&aque tuMitmt; 

Uti 
1?HIL OMELA. , yimjpassam inJicans. 24 P I C T U R A 

Utqueferat dominae gcflu rogat. illerogata 
Pertulirad Prognen j ncc fcit quid rradar in illis. 

Oviaius , 6 Maanior, 

E X P L A N A T I O. 

Vandione ) Tercus Martis filius , Thracum rcx, 
auxilta mulris tulerat renibus; etiamque Pandioni 
Athenis rcgnanti , cum a proximis oppugnarctur , 
non dejmt Piopter officium fibi praeftitum , Pan- 
dion Prognen filiam Tereo in mairimomum dedit. 
Progne deportata in mariti regnum , cx interca- 
pedine Philomelam fororem dejiderabat. Pctiitigi- 
tur a Tereo, ut fororem fibi adduccret. Rex 
Athenasprofec5tus,randem Pbtlomelam, abinvito 
parcnteviximperratam , avextt. Verum eam in 
Thraciam quidem duxit , fed vi correptam jhbulo 
inclufit. Nempe ut faepius ad eam commeareiipfius- 
que amore fiui poflet. Scd hxc minabatur ie vim 
fibi crudeliffime illitam omnibus patefa&uram. 
Sic Tereus eilinguam p&cidtt , & conjugi , foro- 
rcm jam mortem oppctiifle, mcntitus eft. Philo- 
mcla vero in peplnmfacintts intextiit, & illud ad 
fororem perferendum curavit. Ovidius, 6 Meram. 
Bygtnus , variante narratione , 4 5 fab. Achilles Ta- 
tius, Eroticor. 5 Iib. in eleganti tabella. Nonnus t 
4& 12 Dionyfiacor. Anthologia Grac. 1 lib ocap, 

Notas) Litterarum nempe, rei narrationem. 
Videasin Antliologia, loc. cit. qualia verbafcri- 
pfiflepotuerit Philomelaad fororcm, Vel picluram ; 

quam L O Q^U E N S. 25- 

quam pulcherrime, loc.dic.defcribit Achilles Tatius. 

Intexmt ) Prifcis pftura veftimentorum vel 
pectine texebantur , vel acufmgebantur; quod erat 
Phrygiorum & Babyloniorum , utillud Alexan- 
drinoruminventum. Plinius , 81ib. 48 cap. Mar- 
tialtsy i^lib. i^oepigr. de ftragulis polymitis: 

Haec tibi Memphitis tellus dat munera ; vi&a eft 
Peftine Niliacojam Babylonis acus. 
iterumquede Babylonicisaulaeis, 81ib. 28epigr. 

Non cgo praetulerim Babylonica pi&a fuperbe 
Texra, Semiramiaquae vanantur acu. 
Ese autem veflium texturs praefertim heroi- 
narum , nobiliumve matronarum mambus fa- 
cIa,. Curtius , j lib. 2 cap. de Alexandri vcfte. 
Herodotusy 7 lib. de Xerxis amiculo. Virgtlius* 
3 &ncid. de Andromacha. & 4 JEneid. deDido- 
ne.OvidiuSji Faflor.de Lucretia.Claudtanus,i Rapt. 
de Proferpinaj praeter eundem , deconf.Olybr. & 
epigr. de equo Honor. Tlaccum , j Argonautu, Si- 
itum , 7 B. Punic. &c. 

At en textura defcriptionem accuratiflimam & 
elcgantiilimam, ex Ovidii 6 Metam. 

Confifhwt diverfis partibus ambae, 
Et gracili geminas intendunt ftamine telas. 
Tela jugo jundlaelt. Jlamen fecernit arundo. 
Inferitur medium radiis fubtemen acutis, 
Quod digiti expediuntjatque inter ftamina du<5tum 
Pcrcufloferiunt inferto peclinedentes. 

B 5 VII. xC P 1 C T U R A 

VII. 

J A S O N/ 

ve/kre aurcopotito triumphans. 

PErvtgttem funerett herbis fopire draconem. 
Qni crifta, linguifquetribuspraefignis, &unci$ 
l>entibus horn ndus , cujiox erat aiboris aurear. 
Huncpoftquam fparfit Lethaei graminefucci, 
Verbaque ter dixit placidos facientia fomnos, 
Qoae mare turbatum , quae concita flumina fiftunt^ 
Somnus in iguotos oculos ubi vcnit , & auro 
Heros ifLfonius potttur , jpolioqixe fuperbus , 
Muneris autorem (ecum , Ipolia altera , portans, 
Yi&or Iokiacos tetigit cum conjuge portus. 

Ox/iiiui , 7 Mctam, 

COnipit optatum decus , extremumqm Uborem 
.Efonides; longosque fibi geftaiaper annos 
Phryxea» monumcnta fuga? vix reddidit arbor 
Cumgemitu , triftefquefupcrcoieretenebrae. 

EgrelTi iclegunt campos , & fluminis ora [tem 
SummT petunt. micat omnis ager, villilque coman- 
Sidereis toros pellem nunc funrtit in artus, 
Nunc in colla refert , nunc implicat ille finiflrar. 

Talis ab Inachiis Nemeae Tirynthius antris 
Ibat, adhucaptanshumeris, capitique leonem. 

V*Ur, Flaaui, 8 Argtnaut. 

E X- 
JLdSOSW, vellere aureajyotil&lrtumghatTs. 

7 a8 PICTUR.A 

EXPLANATIO 

Atttorem) Pelias, Nepmni filius , oraculomo- 
nitus crat ut fibi caveret ab eo , qui monocrepis , 
h.e. cumaltero tantum calceo, adfe veniret. Ja- 
fon , JEfone Theffalo natus , jam grandior , forte in 
rip&Anauri, (Eveni potius ) offendit Junonem , 
( propter intermiffa facra Peliae iratam) obcrran- 
tem, verum immutata facie : quam fufcipienshu- 
meris in ulteriorem ripam trsnftulit; calceamemo 
in flumine relttto : quod ^ut celeriter ad annua facrn, 
quae patruus Neptuno parabat , veniret , neglexit t 
llle, memor oraculi , ventufque ne a Jafone interfi- 
ceretur, mandavitei expedittonem Colcbicam^ ad 
arietis Phryxaei vellus aureum apportandum , fpe- 
ransab aliquooccifumiri, autcertetempefhtibus 
sequoreis interiturum. Monitis hujus aufcultans 
Jafon, colle&anoncxiguaGrseciae juventute, & 
Argo navi fabricata , profcctionem inftituit. Uc 
aurem iEetae,Solisfilii,regiamcontigit, Medea, 
regia filia,cjuspulchritudine , permota , occultam ei 
rapiendi velleris artemcommunicavit. T aur os mox, 
ignem fpirantes , armatofque milites , terrigenas, 
& draconem pervigilem , vellus aureum fimul cu- 
frodientes, carminibus fuisjuveni parerecoegit ; 
adeo ut tauri fe jugo fubmitterent, armatorum 
tnanus , in fe converfa , mutuo bello concideret , 
draconts oculifomnoimplicarentur, Ethifceper- 

aclis L O Q^U E N S. 29 

aclris f afbn , ablato veliere , una cum Medea , Co • 
rinthum abiit. Hjginm , 12, 15 &g5'Fab. ji- 
pollomus , & F<*/< r. Flaccus , in Argonauttcis , Euript- 
des 8tSeneca> inMed. Ovidius> izHeroid. epifh 
Medea. rindarus, ^Pjtbior. Diodorus , 5 lib. &c. 
Juftin. 42. lib. 2 cap. 

Autorem ) Medeam j quae & « *J?/ff/> /'» ve- 
tufto maimore Pighiano , apud Laurent. Begerum, 
Spicileg. Antiquitat. 4 part. 1 20 pag. 

Monumcnta ) Sed qua? & qualia \ Arietem , ve- 
re aure* pelle infignem ; faltem purpureum ? 
agnum aureum? aureamve pbialam, cuiinfertus 
prominens caper ? aunfodinas, aurique ramenta 
fhiminibus devecta , velleribus excepta ? librum 
denique membranaceum , ex arietum pellibus con- 
textum , qui auri per chymiam conpctendi artem 
contineret \ Infpicianrur Apollonius, Catullus , Stra» 
bo, Herodotus , Athev&us ,Suidas, &alii. &c. 

Tiryntbius ) Hercules , Nemau leonis victor , a 
patria Tiryntbo , .Argisvicinacivitate. Sicpraeter 
Maronem, 7 Mntid. Nafoj 2 Faftor. 

Fortecomesdominarjuvenis Tirynthius ibat* 
Vidit. 
&mox: 

Castera tentantem cubito Tirynthius heros 
Reppulit. VIII. 30 PICTURA 

VI II. 

M E D E A, 

llberos perimens* 

JAm » jam recepi fceptra , germanum , patrem ; 
Spoliumque Colchi pecudis auratae tenent -, 
Rediere regna. rapta virginitas redit. 
O placida tandem numina ! 6 feftum diem ! 
O nuptialem \ vade. pcrfe&um eft fcelus t 
Vindicta nondum. perage dum facinus manu. 
Quid nunc moraris > anime ? quid dubitas ? potes. 
Jam cecidit ira. poenitet , facti pudet. 
Qujd,rni(era,feci? mifera , pceniteat , licet: 
Feci. voluptas magna me invitam fubit ; 
Etecce crefcit. deerat hoc unum mihi , 
Spettator ipfe. nil adhuc fa&um reor. 
Quicquid fxne i(lo fecimus fceleris , periit. . • . 

Congere extremum tuis 
Natis, Jafon, funus, ac tumulum ftrue. 
Conjux focerqne jufta jam funeris habent 
A me fepulti ; natus hic fatum tulit. 

Hic te vidente dabitur exitio pari. 

Stneca y Med. Tragoed. 
jaft.poftrcm.fcen. B X* 
J*TJE£)JC-d. , libercs pcrime.ns. %i PICTURA 

EXPLANATIO. 

Spcftatcr ) Jafon , Pe!ia patruo Mcdcae dolis 
interfe&o, criminis atrocitate concitatus, (nifi 
&alia decaufa) Medeam repudiavit , & Glaucen 
( quae & Creufa ) Creontis Corinthiorum regis fi- 
liam , in uxorem affumpftt. Furibunda illa def- 
ponfatse pallam , aliaque mumravenenis magicis 
infcfta mittit. Quibus indutis igncm compuit 
falla , mifereque exarftt nova nupta , una cum pa- 
tre, in natae auxilium accurrenre. Mox Medea fi- 
itos , (hiduoaliis ^aliisquaruor,) quos Jafonipe- 
pererat,in patrisconfpe&u trucidat, & peraera 
curruve&a, aufugit. Eurtpides&c Seneca, indra- 
mat. Ovidius % 7 Metam. Hjginus , 26" Fab. 

Sceleris) Paufanias affirmat (inCorinrhiae. ) 
Mermerum & Phererem , filios, amatre reli&os, 
in ipfiusodium , a Corintbiis lapidibus obrutos : dum 
Euripidem , abiiidem Corinthiis quinquetalentis 
corruptum , c&dem illam in Medeam traufiuliffe 
narrat ipfius explanator. Porro Mede& illius e- 
gregialicet imperfecta erat piftura, Timomachi 
Byzantii opus , quam, una cum Ajacis imagi- 
ne o&oginta talentis venundatam , pofiiit in ade 
Veneris genitricis C&far Didator. Plinius , gy 
!ib. 1 1 cap. Unde& ineam plura epigrammata 
apudGra?cos,in Antbologia. Hocautemeft Au- ! 
fonii i2j>. 

Me. I L O Q^U E N S. 33 

Medeam vcllet quum pingere Timomachi mens, 

Voiventem in natos crudum animo facinus* 
Immanem exhaufit rerum in diverfalaborem, 

Fingeret affeclummattis uc ambiguum. 
lra fubefl: lacrymis ,miferatio non carec (m, 

Altei utrum videas ut fit in alterutro. 
Cunclantemfatis ejt.nam digna eft fanguine mater 
Natorum; tua non dextera , Timomache! 
Cui & fubnectas fequens e citata Anthologia , in- 
geniofum & fuave, ab Angelo Politiano ( nolonunc 
Aiciati) Latineexpreflum, de hirundine ,'tnMedeA 
fiatua nidulante : 

Medeaftatua eft, mifella hirundo, 
Sub qua asdificas : tuofne credas 
Buic natos , rogo , quafuos necavit ? 
Videas quoque Medeam vindicantem in Pighiani 
marmoris fegmentis reliquis, apud eundem Be- 
gerum, Spicileg. Antiquitat, 4part. ny, 128, 
& ijopag. 54 PICTURA 

I X. 

T H E S E U S, 

a patre agnitus* 

EXcipit hanc <#lgcus,facto damnandus in uno 
Nec fatis hofpitium eftithalami quoque f oedc 
rejungit. 
Jamque aderat Thefeus proles ignara paremi ; 
£t virtute fua bimarem pacaverat Ifthmon. 
Hujus in exitium mifcet Medea , quod olim 
AttuleratfecuiuScythicisaconiton aboris . . 

Eaconjugisaftu 
Ipfe parens i^geus nato porrexit ; ut hoft i. 
Sumpferat ignara Tbefeus data pocula dextra; 
Cum pater in capulogladii cognovit eburno 
Signa fui generis ; facwufquc excufit ab ore. 
EfTugit illa necem , nebulis per carmina moris. 

Ovidtus , 7 Mecamorph 

EXPLANATIO. 

Banc ) Medeam ; quam , Corimho re!i<5ta , ^ 
thenisingrelTam , hofpitioquefufceptam , j5£gel 
rex matrimonio fibi junxit. At inter haec Thcfcui 
•/Egeiex iEthrafllius, quemnunquam antea vj 
derat pater, errore & laboribus plenus, habiJ 
virgineo fveftc fcilieet talari , comaque plexa. Pal 
fanias , in Attic. ) advenit. Medea heroem verirl 
I -'^uippe regni fuccefhonem in filium Medurl 
quem JKgco pepererat, defcenfuram fperabjtj 
protinus eivenenum parat. pater [pfeillud hofpi 
ojferu verum gladium fuum > qucmapud^EthrJ Vi.' ^»J!ifF ~W~7 
mi J- UEiiSE\S , cLpatre. aanitus. 36 P I C T U R A 

reliquerat , agnofcens filium quoque invenit , & 
fahuavit. Plutarcbus, fo Tbef Ovtdius , Metam, 
lib.cit. &c. apud Job. Meutjium, in Jhefeo. 

Jhefeus ) Quafi @i„, t depofitio. iEgeus enim 
ab iEthra , Pithei filu , difcedens , gladium & cal- 
ccos fub ingens faxum depofuit , mandatum dedifj 
utfi fiiium pcpcrifiet , adultum eum (nempecurti 
fublato faxo depofua valeret eximere ) clanculuu 
(neregno infidiamium Pallantidarum injuriis kd 
exponeret) ad fe mitteret, Plutarchus, loc. cit 
Rem jucundiflime illuflrat fardus, gemma apuc 
fupra dictum Begerum , Thefaur, eThefaur. 6] 
pag. ineaenim , nudus plane, ingemi tiiftt > ita u 
vcnti chlamydem venrilent, & pileum auferant, 
faxum illud ingens re movet , abditaquefubco J '^w< 
fuigeneris, invenit. 

Bimarem ) Quia , angufliflima terra , jEgcui 
mr.c ab lonid) fcparat. nnde Lucanus , i Pbarfal. 

Qunlirer utulas 

Qui(ecat,?k geminum^r.tr///jniarefep3rat \fthmoi 

Nccpatitur conterre fretum; fiteirarecedat 

lonium J&i&o frangat mare. 
videasS*: SeneuTbieft. i act mverf. 

Pacaycrat ) Interimcndo latrones , Periphetad 
Procruftem , Cercyonem , Sinin , & Scyronerrij 
quia via'ores & hofpites, circa Iflhmon, regionernj 
que Atticam , miris modis vexatos, crudeliflirrj 
ttecaverant. Videantur Diodorus , 5 lib. VaufaniaX 
in Attic. Strabo, geogiaph. ojib. praefertim tam0 
tfferatum iilum taurum, circa Maratbmm, A1 

tici L O Q^U E N S. 57 

jticae oppidum , incobs & armenta infeftantem« 
Vvidius, Mctamorph. lib.cit. Undcforfan juvenili 
Sfacie , taurinis exuvtis veLnus , in gemma confpici- 
turapud M. Ant.Canini, Sfimag. 

Pocuia) Forte cbrfferi&eta, cruftisaureisatque 
inferris emblematibus exornataj vel& gemmata; 
iequibus Plintus , inpr<efit 33 lib. Turbagem- 
pu um potamus, 6c fmaragdis teximus calices; ac 
(temulentia? caufa tcnere Indiam juvat j & attrum 
jam acctfh eft. Martialis, l^lib. iocjepigr. 

Gemmatum Scythicisutluceatignibus aurum 
Adfpice quod digitos exuit ifte caltx. 
adde Virgilium , 2 georgic. & Juvenalem , 5- fat. 

Signa) Ctcadam fortafTe Atticam, capuloin- 
fculptam. Eo etenim infigni & fymbolo fefe w ' 
W^«r«f, terraefuae indigenas , efTevolebant often- 
dere Athenienfes ; plerumqueverticc vel fromcge- 
ftantes cicadas aurcas. Hinc Virgilius , iri Ceiri , de 
Nifo: Athenienfiumrege: 

Ergo omnis caro refidebat cura capiUo ; 

Aurea folenni comptum quoque fibula , ritu 

Mopfopio, tereti neclcb.\t dente cicada, 
& Seneca, in Hippolyt. de enfe juvenishujus, 
Thefei filii ; 

Kegale patvis afperurn ftgnis ebur 

Capulo refulget geniis AClas. decus. 
AdJantur Tbucjdides^PhilofiratuSyArifiophanes^li.t^ 
uus } JSonnus,Greg,Naz.iariz.enus i Clem t Alex(tndr.zhi. 

D 3 X J8 PICTURA 

X. 

A R I A D N E, 

in cce/um recepta. 

JAm deus in curru, quem fummum texerat uvis, 
Tigribus adjunclis aurea Iora dabat. 
Et color , & Thefeus , & vox abiere puellae ; 
Terque fugam petiit , terque retenta mstu eft. 
Horruit, utfteriles, agitat quas ventus , arifta» 

Ut levis in madida canna palude premit. 
Cui deus , en adfum tibi cura fidelior, inquit , 

Ponemetumj Baccbi Gnoflias uxoreris. 
Munus babecoelum; ccelo fpectabere fidus. 

Saepe reges dubiam , Creffa puella , ratem. 
Dixit, & ecurru, netigresillatimeret, 

Defilit. impofito ceflit arena pede. 
Implicitamque finu (neque enim pugnare volebatj 
Abftulit. 

Ovidint, i Art. Atnand, 

EXPLANATIO. 

Deus ) Minos , Jovis & Europac filius , Cri 
tenfisrex, ob Androgeum filiumab Athenienfi 
bus dolofe occifum , illos tandem poft acria bell 
coegit, u.t(ibipcenaspenderent,&quidern quot 

311 
^RZADJVJC, incailuAreccfta,. •rn. JC 40 P I C T U K A 

annis pueros fcptem , totidemque virgines mitte- 
rent, ut Minotauro,quemai-re Daedali Pafiphae" 
genuerat, dum maritusipfius cum Athenieniibus 
bellum gereret , devorandi traderentur. Cum ve- 
ro fbrs Thcfeo obtigiflet , ab ^riadne , regis filia, 
edo&us eft , quonam pa&o , Minotauro carfo , cx 
labyrinthaeis ambagibus egrederetur. Tbefeus 
autem cum Ariadne & Phxdra, fororibus , Crc- 
tadifccdens, in infulam tiaxon eft delatus. Ibi 
monitus e(i a Baccho , ut relinqueret Ariadnen : 
qui timore dci perculfus , dum altiflimo, fomno 
prefTam animadverteret puellam dimifit. At mox 
a Libero patre amata , & in uxorem dufta ; qui ei 
donavit coronam Gnoffiam , feptem ftellis ador- 
natam , a Venere mod6 acceptam. Hygmus , /\z 
&4^Fab. Ovidius, 10 Heroid. cpift. 8 Metam. 
ijf verf. 3 Faftor. Nonnus , Vionjfiac. 47 lib. 
Catullus , inepithahm Tbet. & Vel. Propertius , 
3 lib. 17 eleg. Faufwius , in Attic. Plutarchus , in 
Thef. Apollonius , 4 Argonautic. Diodorus , Mmliusy 
Trudentius, &c. 

Tigribus ) Illae enim , ut & Pantherae , Baccbo 
facrata ; nempe in quas converfas ipfius nutrices 
fabulantur poeta?. Quia ea vinofa , Oppiano t in Cy - 
neget. & e bria Martiali , 14 lib. 107 epigr. certe 
vinoimprimis deditum animal. Unde Stati*s,(vi- 
deas & Herodotum, lib. de automat, fabricatori- 
jbus) dehifce, 7 Thehaid. 

Ma- L O Q^U E N S. 4 i 

Manus obvia pafcit, 
Exfpe<5hntque cibos ,/#/que horrenda /»/>»»*»* 
Oramero, 
Noneriomrrum, fi Bacchi pcrpctuum fymbolum. 
ririloftutus, imagin.ilib. 

Adjunctis) Confer Nafoni Nafonem, 2 Heroid. 
epilK ubi Phyllisdc hac eadem Aiiadne : 
Ula, necinvideo, fruitur mcliore marito, 
Iwque capifiratis tigiibus alta fedet. 
& ?roper:*um, quideeaipfa fic > jlib.iyeleg. 
Te quoque enim non cile ruderri teftatur in aftris 
Lyncibus in ccelum ve&a Ariadna tuis ! 
quibus adde & Neroniselegans numifma , apud 
cbotdium, mihi 143 pag. 

Sidus) Videarurde ftdere illo Ariadnes , pra:- 
ter c.itttllum , Manilittm , Aratunty Germanicum, 
Avtenum t tty%inum> Prudeiitium, prsfertim nofter 
Ovidius , 3 Faft. 

Sintque tu& tecum faciam monimenta coront. : 

Vulcanus Veneri quam dedit ; illa tibi. 
Dicla facit : gemmasc^iQ novem transformat 
in ignes : 
Aurea per flellas nunc micat illa novem. C? XL 4i P I C T U R. A 

X I. 

P R O C R I S, 

a marito perempta. 

ECce redit Cephalus , proles Cyllenia , fylvis, 
Oraque fontana fervida fpargit aqua. 
Anxia Procri , lates ! folitas jacet ille per herbas : 

Et , Zephyri molles , auraque , dixit , ades ! 
Ut patuit miferse jucundus nominis error, 

Lt mens , & rediit verus in ore color , 
Surgit , & oppofitas agitato corpore frondes 

Movit , in amplexus uxor itura viri. 
Ille feram fonuiiTe ratus , j uveniliter arcum 

Corripit , in dextra tcla fucre manu. 
Quid facis infelix ? non eft fera , fupprime tela. 

Me miierum ! jaculofixa puella tua eft. 
Hei mihi , conclamat , fixisli pettus amicum ! 

Hiclocus a Cephalo vulnera femper habet. 
Antedicm morior 5 fed nulla" pellice Isfa ! 

Hoc faciet pofitam re mihi terra levem ! 
Nomine fufpectam mihi fpiricus exit in auram! 

Jam morior , chara lumina conde manu. 
Dixit i & incauto paulatim peftore lapfus, 

Excipitur miferi fpiritus ore viri. 
Ule /t»a dominse morientia peclora maefto 

Suflinet , & lacrymis vulnera faeva lavat. 

Ovidint, jAtfc 

Sc« 
FKOCJRIS , a mat^tfa peremptcL. 44 P I C T U R A Emianimem , & fparfas fcedantem fang uine 
veftes, 

Ht fua (memiferum) devulnerc dona trahemtem 
Invcnio. forpw/que, meomihicarius , ulnis 
Mollibus attoilo. fciflaque a pe&ore vefte 
Vulnera fasva ligo j conorque inhibere cruorern. 

Viribus illa carens, & jam moribunda , coe^it 
Haec fe pauca loqui : per noftri fcedera kcli ! 
Perque deos fupplex oro , fuperofque , meofque, 
Per fi quid merui de te bene , perque manentem 
Nunc quoque cum pereo, caufam mihimortis, amorem Ne thalamis Auram patiare innubere noftris. 

Dixit , & erroretu tum denique nominis efle 
Et fenfi & docui. fed quid docuifle juvabat ? 
Labitur , & parvs fugtunt cum fanguine vires. 
Dumque aliquid fpedarepoteft,i»f jj*&if$ & in me 
Infelicem animam , noftroque exbalat in ore. 

Ovidim , 7 Metam, 

EXPLAKATIO. 

Dona) Cum Cephalus , Dejonis iilius , in Hy- 
metto » regionis Atticaemonre, v enar et ur y ab Au- 
rora propter iniignem corporis pulchritudinem 
rapus eft. Quemut comperit Procridis,Pandio- 
nis regis filiar , fua* conjugis amcre implicitum, a fe 
velledivertere, fecitut mutatajpeae tenderetA- 
thenas , eamque & pollicitis & muneribus tenraret , 

1Q LOaUENS. 45« 

an pudicitiam retineret integtam. Qiio fafto Ce- 
phalus fidem conjugisfuae paiumfinctram animad- 
vertic Pudore autcm Procris perfufa,in laltibus fefe 
occultavit. llle amoris impatiens , ut ad (e rediret » 
precibustandemimpetravit. Revcrfa Canem ipfi 
dedit veloafjimum , & jacuium efficaciflimum , Sc 
minimeevitandum. Interim cum Ccphalus Dianae 
ftudio feras aflidue perfequei erui , & nimio aeitu re- 
frigerari cupcret , auram vocabar. Prociis exifti' 
*»4wmaritum npnpbam aliquam hoc nominedic- 
tam expetere , in virgultis fele recondidit , cujus* 
nam virginis cupiditate flagraret Cephalus , explo- 
ratura. At moris frondibus , maritus in his feram 
latitare credens , emiflb fatali jacuto , conjugem m- 
fcius transfixit. Hjrginus , 189 Fab. Paufanus,'m 
Laconic. Anton. Liberalis, 41 Fab.Metam. Ovidius, 
3 Art. 

In ou ) Ex more vererum ; apud quos parens , 
corjux, amicust ut quifque erat charior, exfpi- 
ranrem deofculatus , extremum haiitum cV fugien- 
tem antmam ore exciptebat. VirgiUus , 4 sEneid. 
& Albinovanus j apud quem fic Ltvia , in Epice- 
dio: 

Sofpite te faltem moriar , Nero : tu mea cond^s 

Lumina, & excipias hanc animam ore pio. 

C^terum pulcherrimeexhibetur Cepbalt Procridif- 

que commentum in antiquo marmore , apud fupe- 

rius citatum Begerum, Spicileg. 4part. 143 pag, 

XII. 46 PICTUR A 

XII. 

HYPSIPYLE, 

fatrem cladipubiica erifiens. 

ILla pias armata manus , fuge protinus urbem 
Meque pater ! non hoftis , ait , non mcenia lsefi 
Thraces habenr ; noftrum hocfacinus, nequaere 

quisatithor. 
Jam fuge ,'jam dubiae donum rape mentis , & enfem 
Tu potius miferaj retine ! tunc excipit artus, 
Obnubitque caput , tacitumque ad confcia Bacchi 
Templa rapit. 

VdUr. Flacati, a Argonant. 

&Xtemplo tbalamis turbatapaternis 
Inferor. ille quidem dudum ( qui magna tuenti^ 
Somnus ?) agit verfans fecum (etfi latareceflit [tis, 
Urbe domusjquinam ftrepitus?qua? murmura noc- 
Cur fremebunda quies?trepido fcelus ordine pando. 
Quis dolor , unde animi. vis nulla arcere furentes. 
Hacfequere, 6miferande! prcmunt , aderuntque 

moranti, 
Etmecum fortaitccades ! Hismotus,& artus 
'Erexitfiratis. ferimurper deviavafia. 
Uibis , ubi ingentem nodrurna? caedis acervum 
Paflim, ut quofque facris crudelis veftera lucis 
Straverat , occulta.fpeculamur nube latentes. 
Hic imprefTatoris ora , extantesque redufis 

V(tt9* 
SYJPSXPYJLE ,patrem claJipubticce. eripiem. j* 48 P I C T U R A 

Pecloribus caputos t . magnarum & fragmira trunca 
Hajlarum , & ferro laceras per corpora vejies, 
Crateras pronos, epulafquGin c#de natantes 
Cernere erat. jugulifcjue modo rorrentis aperiis 
Siingutne commixro redeuntem in pocula Baahum. 
Hic juvenum manus, & nullis violabilisarmis 
Tinb^fenes^ poCmquspatrum fuperora gememum 
Semineces pucri, trcpidas in lumine vitae 
Singultant animas. 

Statius , / Tbebaid. 

EXPLANATIO. 

Illa) Lemniacas mulieres , cum ob faetorem hir- 
cinum, a. Venere (ob negle&a ipfius facra) immif- 
fiim, a viriscontemncrentur, injuriam ultae funt, 
Eos enim , eThracia reverfos onmes una nocle tru- 
cidarunt. Sola tamen Hypfipvle patrem Thoanra 
(qui Bacchi ex Ariadna filius ) fervavit. Hyginus , 
iy& zy^Fab. Scoliaftes,ad Apollonii i & g Ar. 
gonaut. Lutatius ad Stat, 5- Tbcbaid. Apoliodorus , 
1 lib. Euripides, in Hecuba, &c. 

Pater) Quem , naviculse impofitum ab Hypfi - 
pyle, tempetfas in regionem Tauricam detutit : 
ubi factus rex & Dianae Tauricas facerdos, Vater, 
Flaccus , loc. cit. cui poftmodum Oreftes & Pyla- 
des, Iphigeniafororejuvante, Diansfignum eripue- 
re, illudque avehentes, m Grarciam detulere. Ovi- 
dius^ Trift 4 eleg. 3 Ponto } z eleg. Hjginus, 1 zoFab. 

Tbraces) Si credamus Hjgino, alia caedis erat 

caufa j j L O Ct U E N S. w 

caufa ; ncmpe iama fparla Lemtiacos, uxoribus 
fuisrepudiatis,T/;»*j(pJ thttltcres dcmum ductuios.Ta.* 
li enirn rumore indignatae mulieres maritosadu- 
num omncsconfeccic, Conftntit & tlaUus* Af- 
gonauttc. cit. libr. 

Obnubitque) Caput enim non cperiebant ncc 
velabant tarn Graci VTtuffiiTimi-qunm Rotiuni re* 
ccntiorcs, nifi i in jacufiitis. z. in ittncre. 3. in 
ptilitia 4. in ludis dcfpeftacutis. 5. in luctusgrutf 
dts expreilione.6. in rr fubita & dejperata. y.obituri 
tnortem vtoleniam , coadtarn , & voluntariam. 

Qu ; ppe, prarrcr urgentem neceflitafem &cau- 
fam jufbmcra: moUtum.fk va\d& deltcatorum Vide.is 
Fd/fr Maximum. 9 lib. 1 2 cap 2 excmp. ext deca- 
pllis vacui capitis fplendorc fenis Mfcjii^ nobilistra- 
gici ; & Ciceronem , !ib. de Scncclut. de MafwijfJl 
vege , nomgintaannosnato, qui nullo imbre, nuUo 
frigore adducebitur ut eflct operto tapv.e. Qinbus- 
& addas Pltt tarcbum , inP.iralcil.de Vyrrho, inipfa 
pugna , c.iptte nudo ob: quitame praeliantiilm aciem. . 

Crateras) Vafa pr&atta, quandoque humanatn 
flaturam aequantia. Sic etenim Ovtdius , ( prjLter 
j Metam. de Perleo) 1 2 lib. de T hefco : 

Forte fuit juxta, ftgnis extantibus afper, 

Antiquus crater; qucm vaHum vaftioripfe 

Susiulit jEgides , adverfaque mifit in oia. 
& Virgilius , 9 JEneid. de Khoeto , pone crate- 
rem fefe abfcondente : 

Rhoetum vigilantern,^ curcxa \identcm; 

Scd ntagnum metuensfe poft cratera teQebnr. 
D. L XIII. 50 P I C T U R A 

XIII. 

HIPPOLYTUS, 

noverca amorem fugiens. 

UT profugus urbem liquit infeftogradu, 
Celerem citatis paflibus curfum explicans, 
Celfos fonipedes ocyus fubigit jugo. 
Et ora fra?nis domita fubftri&is ligat. 
Tum multa fecum effatus , & patrium folum 
Abominatus , fsepe genitorem ciet , 
Acerc\ue habenis lora permiftis quatit : 
Cum fubito vaftum tumuit ex alto mare , 
Crevitque.in aftra ; nullus infpirat falo 
Ventus ; quieti nulla pars csli ftrepit , 
Placidumquepelaguspropria tempeftasngit. &c. 

Seneca, Hippoljt-^ a&.i fccn. 

EXPLANATIO. 

Trofugus) Hippolytus, Thefei & Antiopes A- 
mazonis filius , cum , c&libem ducens vitam, venatu 
fefe exerceret , &animo conftanti mulieresjperne- 
ret , a Phaedra noverca , abfente patre , amatus 
eft. Cujus defiderio cum obtemperare noluiffct , 
illa filium apud patrem detulit , tanquam de ftu- 
pro eam compellaflet. Quamobrem cum videret 
Hippoly tus patrem , novercae dolo perfuafum , de 
ttece fija cogitare , confcenfo curru fugam arripuit. 

Ve- 
JIIJPPOJ-iITVS ' ,iwverc& amtrent^iurtans. -*p 5i P I C T U R A 

Verum ipfius equi , tauro marino a Neptuno (quem 
Thefeus votis fatigaverat ) emiflb conslemati cur- 
rum pcr fcopulos & faxatrahunt ; juvenifque , lo- 
ris implicitus, mifere difcerpitur ac dilaniatur. 
Eunpides , in Hippolyt. Virgtl. 7 Mneid. Ovtdius , 
i^Metam 3 Faft. 4Epift. Heroid. 

Vrofugus) Hippolytus; qui primum fuerat De- 
mophoon; mox ab equis ( qui «www J confterna- 
tis diffolutus (quod *»*} & dilaniatus, fl//>/>0- 
/?/«*; denique (ut canunt 7 JEnsid.VhgtUus , & 
i^Metamorph. Ovidtus) JEfiulapii artevitxrefti- 
tutus, &»v/r. five F/rfc/w* dictus. 

Urbem ) Troez,ena , Neptuno facram , in Peio- 
ponnefo , ad (inum Argolicum. Thefei illa patria, 
ubi & Hippotytus a Pitheo rege fuerat educatus. 
Strabo, 81ib. Stephanus, alii. 

JLor* ) Quibus aurigae ( etiam Circenfes) prt- 
cingebantur , ut facilius ea diftinguendo tempera- 
rent, totiufque corporis vi ruentes equos retinerent» 
Ethffce lorisy non benedifplicitis, involutusperiit 
Hippolytus. Ettripidesy in Hippoljit. Ovidius , 3 
Faft. hocmodo. 

Hic latet HippoJytus, /or» diflraclus equorum : 
Unde nemusnullis illud aditurequis. 
ut & Sencca , dramatisdicti 4.I0C. cit. 

Praeceps in ora gnatus implicuit cadens 

Laqueo tcnaci corpusy &quantomagis 

Pugnat , fequaces hoc magis nodos ligat. 
Videas & Statium, 5 Thebaid, de ruente Pc//- 
fiice, Sq- L O Q^U E N S. x 

Sonipedes) Tres proculdubio: veeresetenim 
beroe< extra duosjugales, tertium addebint funa- 
lem. Ira Statius, morem Gr&cum refpiciens, dc 
triga loquitur , 6 Thebaid. 

Ncc jam fufficiunt ftimuli , non verbera. voce 

Nominibufquc ciec Pholoen Admetus, & Inw, 

Funalemque Thoen. 
ira & > in alia triga , Arionfunalis , & ad dextram 
currens; loc. cit. 

Dum, non co'iibente magiftro, 

Stringitur in gyros , dmerqueexerrat Anon, 
Verum , aetate Augufti, apud Romanos duofuna- 
les erant ; ut notum vel e felectioribus Numifmati- 
bus, quae quadrigas Circenfes & Triumphalesele- 
gantiflime reprsefentant. Videantur de bigarum> 
trigarum , quadrigarumqne curribus Plinius , 7 lib. 
56cap. & 8 lib. ^zcap. Lucretius , de rer, nat. 
5'lib. D 5 XIV. 54 P I C T U R 4 

XIV. 

A L T H iE A, 

filii mortem accelerans, 

p T'Um conata quater fiammis imponere ramum 

Caepta quater tcnuit.pugnat materque fororque, 
Et Hiverfa trahunt unum duo nomina pe&us. 
Saep£ metu fceleris pallebant ora futuri. 
Saepe fuum fervens oculis dabat ira ruborem. 
Et modo nefcioquid fimiliscrudele minanti 
Vultus erat ; modo quem mifereri credere pofles. 
Cumque rierus lacrymasanimi ficcaverat ardor, 
Inveniebantur lacrymae tamen. utquecaiina, 
Qtum ventus , ventoque rapit contrarins asftus, 
Vim geminam fentit , paretque inccrta duobus ; 
Theftias haud aliter dubiis affedibus errat, 
Inque vices ponit , pofitamque refu'citat iram . . . 

Mors morte pianda eft. 
In fcelusaddendum fcclus efl:, in funera funus. 
Per coacervatos pereat domus impia luctus. 
An fetixOeneus nato vi<5r,orefructur ? 
Tbejiias orbus erit ? meliuslugebitis ambo. 
Vos modo, fraternimanesy animacque recentes, 
Officium fentitemeum, magnoquc pararas 
Jccipiie tnjerias , uteri mala pignora noflri. 
Heu mihi ! quo rapior ? fratrcs , ignofcice nut ri. 

De- 
^AJjTmSLA. , jHii nwrtem accclcrans- 14- 56 PICTURA 

Dcficiunt ad coepta manus. meru ; fle fatemur 

Ilium cu> pcrcat ; mmiis mihi dtfplicet author. 

H,rgo impune feret ? vivufque , & vi&or , &: ipfo 

SuccefTu rumidus regmmi Calydonis habtbit* 

Voi cinisexiguus, gclidceque jacebitis umbra»? 

Hau i equideai pzihr.pereat fccleratus,&. ille [nam. 

Spcmquc parris , regnumque tnhat, patriarquc rui- 

IVlens ubi materna eft?ubi iunt pia vota farewum*..., 

Dixit. dextraque averfa trcmcnti 

Funereum torrem medios conjecit inignes, 

Aut dcdit , aut vifusgcmituseft ille dedifTe 

Stipes > & invitis correptus ab ignibus arfit. 

Qviim , 8 Mctamorph. 

EXPLANATIO. 

Conata ) Oeneus , iEtoliae rex , cum omni- 
bus diis annua facra faceret , Dianam prgeteriit: 
tairata aprum mifit , immani magnitudine, qtii 
agros Olydonios devaftaret. At hunc Meleager , 
Ocnci cx Al haea filius , cum dele&is juvenibus 
Grseciae, imerfecit , pellemqiK ejus, ob virtutem, 
Atalanta virgini donavit , quim Altbce&fratres eri- 
pere (luduerunt. 1113 Meleagnfxdem implorantein- 
tervei 'u ipfe, amorem cogna r ioni anteponi: , avun- 
culos fuos interficit, id Althaamater audiensfata- 
lem ftipiem , five ttionem (quomcolumi & Melea- 
ger efTec tncolumis , Parcarum monitu ) ex ardl 
ptolatuiTi in ignem conjick, Ita dum fratrum paena s 

exe- L O a U E N S. 57 

excqultur, fiiium perimit. hjginus , 172. & 174 

Fab. Homerus^ 9 litad. Diodorus , 5 lib. Atiton, 
Liberaiu , 2 Fab Mctam. Anthologia, ^lib. 7cap. 
Paufantas , in Arcadic. Pbilvjhatus, in /tfu/aBf. & 
Mf/wgr. 

Piummis) Facinushoc ifleleganti marmore ex- 
hibet Prrr. Sanclus Bartbolus , Monumentor. fio;». 
Antiquitat. 75 tab. 

tnfertas ) Sacrifu ia qux <//i* manibus infcrebant. 
Illavero praefertim conftabant effufione aqu& t vel 
v./wi - vel /rffl/i , vel unguentorum^ vel& vi&ima- 
rum fanguims, De ^«4 Sopbocles in £/<#r. Dc 
reliquisita Vtrgilius , ^JEnetd. 

Inferirnus tepido fpumantiacymbia /.*#*, 
Sanguinis & facri pateras, 
& 5 JEneid. 

Hic duo rite mero Iibans carchefia baciho 
Fundit humi, duo lade novo,duo futiguine facro. 
Deniquedc unguentis, Aufonius-) m epitaph. 36 
carm. 

Sparge mtro cineres , &' odoro perlue nardo, 
Hofpes •> & adde rofis baifauia puniccis ! 
Qiubus adde Apulejum , 6 Mctamorph Stiium , 
\6 B. P««fi. Properttum , $lib.& Ctceronem, orar. 
pro F/utf. qui (ut& ApuUjtts, 8 Metamorph. ) 
dc humano fanguitie. D 5 XV. 58 P I C T U R A 

A L C E S T I S, 

mariti vitam redimens. 

DTgnius an vatesalios exercuit unum 
Famineavirtutis opus ? conforteredempto 
Cafta tnaritalt fitccefit TheiTala fato, 
Inque fuos migrare virum non abnuit annos. 

Uaudianut , laud. Serett. Regin. 

Fata Pheretiadae conjux Pagafaea redemit, 
Proqueviri eft uxor funer e lata fui. 

Ovidiut , 3 Art, 

Cum Pelia genirae tot fint , ctir nohilis una eft ? 
Nempe fuit mijero nupta quod una viro. 

Ovidiut , f Trift. j elcg. 

Si meamorsredimenda rua (quod abominor) efler, 
Admeti conjux , quam fequereris erac, 

OviiinS) 3 Pont. i cleg. ad conjugem. 

Herc. Ipfam intucre , fimihs uxori an tuse 

Sir , ac beatus lu&um jam define. [vum ! 

A D m. O dii boni ! 6 miraculum inopinum ac no- 
Oculis profedo conjugem intueor meam : 
Autmedeorum quifquamludibrio 
Recreat , inani corda lactans gaudio. 

Herc. Nonita; fedipfam conjugem cernistuam. 

Alio- 
A£j C IESTTS , mariti ytinm. reJimens. 66 PICTURA 

Alloquere. votisquicquid optabas , habcs. 
A D M. O coi pus , ocule 6 conjug s chariflime ! 

Spem pra?ter habeo te . viderc poftea 

Quam non putaram pofife me. 
Herc. Nedubito ; habes» 

Modo ne deorum qui'pi.im invidcat tibi. 
ADM.Oclarafobolesmaximi jovis, utinam 

Beatusajvum rranfigas, acfolpitem 

Tefervet idem, quicreavit, Juppiter. 

Nam me jacentem foluserexti e Styge [do? 

Quonam reduxti ad lumen hanc rurfus mo ■ 
Herc. Deprseliatus cum tyranno manium. 

Eunpides , Alceft. f a&. vcrt. 
Georg. Buchanano, Scoto. 

EXPLANATIO. 

Vtgriius ) Alceftim , Pelia? & Anaxobies filiam, 
complures proci petebant in conjugium. Pelias vi- 
tans eorum condiuones, repudiavit , & fimultatem 
conftitnit ei fe daturum qui feras befhas ad currum' 
junxiflet, & Alceftim conjugio avexiflet. Itaquej 
Admetusab Apollinepetiit, ut feadjuvaret. A- 
pollo autem, quod ab eo in fervitutem liberaliter ef- 
fet acceptus , aprum & leonem ei junctos tradidit J 
quibusilleAlcellimavexit. Et tllud ab Apolline 
acceptt , utprofe alius voluntarie moreretur. Proj 
quo quum neque pater , neque mater mori voluif- 
fent , uxor fe Alceftis obtulit , & pro ea vicariA,] 

mortg LO^UENS, 61 

morte periit , quam poftea Hercules ab inferis re- 
vocavic,& maritortftituit. Hygtnus , 50 Fab. £«- 
ripidet in Alieft. Seneca, in Mcd. Marttalis, 4 Kb. 
75: epigr. Statius , 3 fylv. 3 carm. de lacrym. 
Hetrufct &tc. 

Opus) Omnium prima Tragoedia argumentum. 
quippe Alceftim docuit Tbtfpis , & quidem primus 9 
theatris nondum extru&is pro fcetia piaulirum ha- 
bens. Meminit cjus Horaxius , de artepoetic. & 
Vlutarcbus , in Solon. &c. apud Seldcnum ad 
Marm. Oxotiienf Res ipfa exhibctur in pariete 
martnorco fepulchri Oviduni. Videaturlibdlus, 
Pitture antiche del fepulcro di Nafom , cum J-igur. 
& explicationibus Petr. Pellorii. 

Virutn ) Qucm fic ?lloquitur , a Ti. Graccho ad 
eum converfus,r4/<rr./V:4A:twj»: 6 te ThefTalia: rcx, 
Admete crudelis , & diri fa&i crimine fub magno 
judice damnatum ! qui cvtijugis ttu fata pro tuis 
permutaripafluses, fique, netuextinguercris, vo- 
luntario obttu confumpta , lucem intueri porufii. & 
ccrre prius paremum indulgentiam tentaveras, fe- 
mtiieo animo tmparimcmus. Ha?cille, 4 lib. 6cap. 
de amore conjugal. 

Pagaf&a) Alceflis; a Pagafa, Theflaliacurbe, 
Pelio monti proxima; qua3 vicino finui Pagafico 
nomcn dedit. Pitmus , 4 lib. 8 cap. ab hac & A rqo 
navisdicitur Pagaf&a. Prepertio , 1 lib. aoeleg. 
& ipfe [afon Pagaf&us Ovidio, 8 Metam. in ve- 
natione apri. 

XVI. tfi P I C T U R. A 

XVI. 

M E G A R A, 

vim patiens. 

\J clarum trahens 
A ftirpe nomen regia , iacilis mea 
Parumperaureverba patienti excipe. 
Si aeteina femper odia mortales agant , 
Nec coeptus unquam cedar ex animis furor , 
Sed armafclix teneat , infelix paret; 
Nihil relinquent bella : tum vaftis ager 
Squallebitarvis, fubditatecl:isface 
Altus fuperbas obruet gentes cinis. 
Pacem reduci velle , vi&ori expedit , 
Vi&o neccfle eft. pirticeps regno veni. 
Soctemus ammos. pignus hoc fldei cape ; 
Continge dextram. quid truci vultu files ? . . . 

Agedum , efferaras rabida.voces amove, 
Et difceregum imperiaab Alcide pati. 
Non utinflexo genu 
Regnanrem adores , petimus. hoc ipfum placet;, 
Animo ruinas quod capis magno tuas. 
Es regeconjuxdigna. fociemustoros . . . 

Conjugia quoniam pervicax noftra abnuis, 
Regemque teiresj fceptra quid poffint fcies. 
Complettere aras , nullus eripict deus 

Te 
JfHJCxAJL^A., yimvatuzns. .10 f 4 P I C T U R A 

Temihi. nec, orbc fi rcmolito, queat 
Ad fupera \ i&or numina Alcidcs vehi. 

Conpe ite (jrlrasy templa jupplicibus fuis 
Injecti flagrenr. con]uojm\, & totum creticm » 
Confumat unusigneiubjiCto ro««f. 

Scneca , ffrrf. Furent. Trag. 
2. adt. 3 . fcen. 

E X P L A N A T I O. 

"Regno ) Lycus, Neptuni filius, a Creonce, 
focero Herculis , TFhebano rege, proptcr fcelera 
in exilium miflus, aiiente jam Hcuule apud in- 
feros ( ut inde Euryfthei juflu peteret Cerberum ) 
occafioncm oblatam irripuit, &, perfeditjonem 
Creonte cum duobus filiis c&fo, regnum Theba- 
num occupat , Megaiam , Herculisconjugem, *4 
fiuptias follicitat , abnuenti rim p^r^ir. Verum 
perquamopportune reverfus Hercules Lytum> cae- 
terosqueilliusfachonis , imerfcit, Bj/gijnus^^i & 
^^Fab. Seneca , dram. cit. 

sldores) Adorandi mos vetuftus efl:, ipfisquo- 
que Hebrais non ignotus Samuelis , 2 lib. 1 cap. 
maxime tamen P<?rji* , Sr>« , caeterifque ultra Eu- 
phratem populis. Herodotus, in Polymn. Plutar- 
cbus , in Themiftocl. Juftinus , 6 lib. 2Cap. de 
Conone & 1 2, lib. 7 cap. de Alexandro. Nfpw , in; 
Conon. 3 cap. jfocrates y in panegyr. Curtius, 
tflibr.tfcap. &praefertim 81ib. jcap &c. Sueto- 
tonius, in Vitell. 2 cap. & D/p, 5-9 lib. deVitellio 

patre* L o a u E N s. <r* 

patre. lucianus , in Navig. Atnobtus , 3 adv. 
genr. Propertius, 1 lib. id elcg. Martialis j qui 
fic, 10 lib. .72, epigr. 

yid Parthos proculite pileatos, 
Et turpes , bumilesque , fupplicesque 
Pi&orum folabafiateregum. 
genu etenim flexo proni procumbentes , fronte 
fcriebant humum , eumque exoftulabantur. 

Adoratio haecigitur, ut fumma veneratio, fa- 
cris tantum conceffa. Juvenalis (praeter Ovidium, 
Apulejum, &c. ) 6 fat. 

Tarpejum numen adora 

Vronus , & auratam Junoni caede juvencam, 

Si tibi contigerit capitis marrona pudici. 

Aras) Adeas & deorum ftatuas , ut & tem- 
pla , confugiebant vim injuriamque hoftilem 
?netuentes. Teftibus (pr#ter Ciceronem,Euripidem 9 
Vlautum, & Tibullum) Vloro, 2 Ijb. 12 cap.de 
Perfeo; Nepote , in Paufan. 4 cap. Terentio, 
Hcaut. 5 a£t. 2 fcen. Virgilio , 2 j£». de Helcna, 
&p6ftdePriamo ; & Ovidio, ^Trift. 5 eleg. 

Abiis quoque fupplices nulius, nifi infigniter 
fccleratusavellebat. Virgilws, 1 JEn. de Pyrrho. 
Qui & eos, igne & incendio circumfeptos, indc ab- 
fcedere fubinde cogebat. Seneca, hoc loc. Sed 
Trypb&na, Grypi regis conjux,forfitan h'\ice crude- 
lior;cujus juffumittimilites cum fororem ip{]us y Clco* 
patram, templo evellere nonpofJent>manus amplexnntis 
dcse fimulacrum fntcidermt. Jujiw".s,$$ lib. 3 cap. 

E " xvir. 66 PICTURA 

XVII. 

HERCULES, 

doloribus fuccumbens. 

ollens adfidera palmas 
Cladibus, exclarnat, Saturnia pafcere noftris! 
Vafcere , & hanc peftem (pecla crudelis ab alto, 
Corqueferum faiia. vel fi miferandus & hosli 
(Hoftis enim tibi fum ) dirb cruciatibus aegram 
Inviiamque animam , natamquc laboribus , aufer. 
hlors mihi munus erit. decei hascdaredona novercam. 

Ergo ego foedantem peregrino templa cruore 
Bufirim domui? faevoquealimenta parentis 
Antaeo eripui ? necme paftoris Iberi (vit? 

Forma triplex, nec forma triplex tua, Cerbere,mo- 
Vosne manus vaiidi prefliftis coi nua tauri ? 
Vcftrum opus Elis habet, veftrum Stymphalidcs 

undae, 
Partheniumque nemus ; veftra virtute relatus 
Thermodontivico caelatus baltheus auro, 
Pomaque, ab infomni non cuftodita dracone. 
Nec mihi centauri potuere i efifterq ; nec mi 
Arcadias vaftator aptr. necprofuit Hydrae 
Crefccre per damnum, geminasque refumere vires. 
Quid ? quod Thracis equos , humano fanguine 

pmgues, 
Pknaque corporibus laceris prxfepia vidi ? 

Vi* 
■**-E-RCVXJ5S, dolorihusfuccumharLS. 17 6S P I C T U R A 

Vi f aque dejeci, dominumque ipfosque pcremi ? 
His elifa jacet moles Nemsea lacetris ! (ftrum? 

His Cacus , horrencium Tyberino in littoie rnon- 
Hic cadum cervice tuli. Mefefla jubendoeft 
Sseva Jovis conjuxj ego fum indefeffus agendo ! 

Ovidint ,. 9 Metam» 

EXPLANATIO. 

Avellens) Dejanira Oenei regis filia , jEtolarum 
virginum fpeciofiflimajcurn a multis amaretur,pa- 
ter eam in matrimonium dare huie conftituit , qui 
luclrando vi&oriam reportaret. Sic Hercules, Ache- 
loo defarigato & devidtojillam adeptus cft. Eam 
ergo Neffo centauro committit,ut Evenum amnem 
transveherct. llle locum comprimendz Deianirse 
caprans, ab Hercule telisconfixus eft. Moriens 
vcslcmfanguine fuo afperfam puellae dedic. Indi- 
cans hanc fore remedium adverfus conjtigis mutatum 
aworem, quam primum e& indueretur. Hercules 
abhincin Oechaliam Euryti regnum trajiciens , il- 
lud evertit , & loltn, filiam ejus abduxit. Deia- 
nira fuipicata virum a fefe abalienatum , tunicam 
centaui i facriricaruro mitttt : Eam indutus Hercu-» 
les ad aras accedens , veftisveneno fubiro infeclus 
eft. • Itaque fummis excruciatus doloribus , tandem 
in Oeta, Theffaliae monte, rogum exftrui juflit,& 
jn eo vitamfiniit. Sopbocles , in Trackm. Seneca, 
jn Herc.Oct. Ovidius,$ Metam.&o Heroid.epift. 
Ciwro } 2Tufcitl<tnar, Diodorus, 5 lib &c. L O a U E N S. 6 9 

Ego ) Obfervant in ramigeratiflimo hoc heroe, 
monitrorum domitore , tyrannorum peremptore, 
plerumque 

I. Calvitiem. ificius Tzeiz.es , in lycophronis 
Caffandr. Sextus Empincus adverf. Mathematic. 
Cj/rillus iri lonam , 11 cap. TbevpbylaciuSi&c. 

i. Diadema legium. Gemma, apud L.Begcrum, 
Thefaur. ~8pag. Marmorapud Pstr. Sahct. Ear- 
iholum , Monum. Ant. 79 tab. 

3.Coronamp0/>«/^<w.Nu!nisrnaapud Cboulium, 
191 pag. PaufaniaSi 1 E\uc.MacrobiuSi$ fat iicap. 
Servius , ad 8 ALnetd. 

4. ieoninarum exuviarum velamentum.rirgi/«», 
7 uEneid. Ovidius^ 2> & 5 Faftor. &c. 

5.C/^v^«/,ex oleaftro nenipe,nodofam.M<*m*i//V, 
9 lib. 44 epigr. Statius t 3 fylv. in Herc. Surrent. 
qus in aduu facelli ipfins , Romae inforo Boario, 
reli&a,canes olfaclu terret & urcet. Solinus , 2 cap. 

C.Arcum & pbaretram.Ovidius, 9 Metam. Statius, 
loc. cit. &c. 

7.Tunicam deniquemortiferam. PliniuSi 34 lib. 
8cap.de Hercule tunicato, aeneo, authous in- 
ccrti, torva facie, &c. 

Praetereaqueomnes ferme labores ejus exhiben- 
tur nobis in numismatibus imperatorum , Antoni- 
norum,Macrini,Pofthurni, Maximiani Hercuiii,& 
Confrantini,3pud Eriz*z.uw,Tr}slanuM i I > 4ii>ium , & 
Morelltum.qux praefertim illuftrant ea qua: de labo- 
ribusaca?rumnis Hercuiis Ovidius,Senx'caiAufonius t 
Anthologia, & Scolaftici, in Yett. poct.CatalecHs. 

e 3 xviir. ;o PIC.TUR A 

XVIII. 

OEDIPUS, 
Jibimet oculos eruens. 

MOrs, eligatur longa. quceratur via» 
Qua nccfcpuitismifius, & vivus tameft 
Exemptus erres. morere. fed citra patrem. 
Cunclaris , anime ? fubitus ad vultus gravat 
Prof ufus imber , ac rigat fletu genas ? 
Et flerc fatiseft ? haclenus fundentlevem 
Oculi Iiquorem. fedibuspulfi fuis 
Lacrpnas fcquantur. hi maritales ftatim 
Fodiantur oculi ! Dixit, atque irafurit. 
Avdent minaces igne truculento gena? ; 
Oculique vix fe ledibus retinent fuis. 
Violentus , audax, mutus , irattts , fcrox> 
Tantumcruentusgemuit, & dirumfremem 
Oculi fteterunt , & fiiam intenti manum 
Ultroinfequuntur. vulneri occurruntfuo^ 
Scrutaturavidus manibus uncislumina. 
Radice ab ima funditus vulfos fimul 
Evolvit orbes. haeret in vacuo manus, 
Et fixa penitus unguibus lacerat cavos 
Alte receflus Iuminum , & inanes finus. 
Saevitque fruftra , plusque quam fat eft furit. 
Tantum eft peiiculum lucis. attollit caputi 

Ca- 
OJ5-&FPVS, fihtmeirocith/s crucns. 7* PICTUR A , 

Cavisque luftrans orbibus caeli plagas, 
No&em cxperitur. quuquid cffoffis maU 
Depcndet oculis , rumpit ; & victor deos 
Condamat omnes , parcite en patria: , precor ! 
Jam jutfa feci. debitas poenas tuli. 
Inventa thalamis digna nox tandem meis ! 

Stneca , Oedip. Tragoed, 
S Aft. i lc-cn. 

EXPLANATIO. 

Scrutatur) ThebispofHrugum penuriam graf- 
fantehorribililue , Creon Dclphos mittitur , con- 
fulturus Apoilinem. Refert expiandam Larine- 
cem exilio peremptorij. Ille ignoratur. Tircfias, 
evocata Laii umbra , intelligit ipfumejfe regem, 
Oedipum. Negithicprimum , disquirit, invtnit 
fe filium efle Laii , (quem imprudcns , in trivio, 
necaverat) & Jocaftt , quam (Sphyngisenucleato 
senigmate ) in uxorem duxerat. 

Effofis itaque pras pudore & ira , veftis fibula, 
ccults , in exilium abit. Jocahra gladio incumbic. 
Sophocies , in Oedip. tyrann. Seneca^ in Oedip. 
Hjginus , 67 Fab. 

Sasvitque) Oedipus; qui nomen habet ab o<JW, 
ttimore, & »a$, pes. llieenima patre Laio fqui 
cxoraculo pcrccperat fururum , ut a filio perime- 
retur) paftori traditus cft occidendus ; qui tamcn 
commotusmifericordia, cum ftirpi regiae manus 
invitus inferret> nequetamen regisiinpcriumde- 

trac- L O Q^U E N S. ?J 

tra&are auderet , pefforatis gladw plantis , vimine- 
quetrajecto , ex arbore fafpendit , ut inedia more- 
retur. Verumapaftoreregis Corinthiorum [cr- 
vMUSi reginae Meropse dotiatus , filii loco ab ea 
cducatus , & a pedibus ex vulnere tumentibus Oe- 
dipus , h. e. crappcs , appellatus eft. Sic enim 
fencx , apud Senecam , in Oedip. 4 act. 
Torataferro geffcras vefligia, 
Tumore na&us nomen ac vitio pedum. 
Cssterum in hoc ejus dramate Jocafta, facinore 
a«nito furens, moxferro imumbit ; & intcrim in al- 
tero , Tbebaidis nempe, fectuus Euripidem , Jo- 
caftam, tertio poft 4««o quaminceftumagnovit 
viventem introducit Ita&pofteum Statius\ qui 
ficdejocafta, 7 Thebaid. 

Ecce truces oculos fordentibus obfita canis 
Exlanguesque Jocafta genas, & brachia plan&u 
Nigra ferens , ramumque oleas cum velleris atri 
Nexibus , Eumenidum velut amiquilTimaporf» 
"Eqreditur , magnacum majeftate malorum. 
Hinc atque hinc tiata , meiior jam (exus,aniles 
Praecipitantem artus, & plusquam poffct euntem 
Suftentant. venit ante hoftes, & pcctore nudo 
Clauftra advcrfa ferit,tremulisque uiulatibus orat 
Admitti. &c. 
verum & 1 1 Tbebaid, prout ad mox fcquentem 
tabellam videbkur. XIX. 74 PICTUR A 

X F X. 

J O C A S T A, 

inter diffidentes fiiios. 

OOlHcira cui nunc m.iter altcrna prece 

Verba admovebo f mifera , quem ampledar prius? 

In utrarrique partem ducor afflctu pari. 

Hic adfuit. fed pac~ta fi fratrum valent, 

Nunc alter aberit. ergo jam nunquam duos, 

Ntfific, videbo? junge complcxusprior 

Tu , tot Uborestotque perpejfus mala. 

Longo paremem feflus exiliovides. 

Acccdc proptus ! clude vagina tmpium 

Enfem ; & trementem jamque cupientem cxcuti 

Haflam folo defige maternum tuo 

Coire pectus pe&ori clypeus vetat, 

Hunc quoque repone. vinculo frontem exuc, 

Tegimenque capitistrilte belligeri leva, 

Et ora matri redde. quo vultus refers, 

Acieque pavida fratris obfervas manum ? 

AfTufa totum corpus amplexutegam. 

Tuo cruori per meum fiet via. 

% Se»eca>Thtbtid.4. Aft- 1 f«en. 

vj[uis furor ? unde iterum regni integrata refurgit 
Eumcnis ? ipfi etiam, pofl: omnia, cominus ipfi 
Srabitis? ulqucadeogeminas duxifle cohortest 
Et facinus luandafleparum eft ? quo deinde redibit 

Vi* 
SOC-4.STA , inkrdisstinJenlcsjUios. ■y 7 6 P I C T U R A 

Vi&or ? in hosne finus ? 6 diri conjugis olina 
Felices tenebrae ! datisimproba luminapoemas. 
Ha>c fpeftanda dics ? quo, feve, minantia fle&is 
Ora ? quid alternos vultus, pallorque ruborque 
Mu at, & obnixi fangunt mala murmura dentes? 
Me miferam , vinces ! prius ha?c tamen arma ne- 

cefTe eft 
Expeiiare domi. ftabo ipfo in Jimine portae 
Au'picium infelix , fcelerumque immanis imago. 
Haec tibi canicies , hazc funt calcanda, nefande, 
Ubera , perque uterum fonipes hic matrs agendus. 
Parce ! qutd oppofttam eapulo parmaqite repeliis l 
Non ego te contra Stygiis feralia fanxi 
Vota deis, caeco nec Erynnyas ore rogavi. 
Exaudi miferam ! genitrix te . faeve , precatur, 
Non patcr. adde moram fceleri, & metire quod 
audes ! 

Statiut, nThebaid. 

EXPLANATIO. 

Mater) Oedipo , poft fcelus agnitum & erutos 
©culos, in exilium fpontaneum profe&o, ttheocles 
&Polynices,, ipfiusfllii, violato rcgnanitper vices 
fedcre, impia movcrearma, Adraftofocero,Ty- 
dco,a!iisque, Polynicen, aetate minorem fratrem, 
rcgnumfibtpetentem, adjuvantibus. Poftaliquot 
praelia , ducumque infigniorum interitum , mu- 
tuis vulueribus ceciderunt, matre Jocafta eos in 

gra- L O a U E N S. 77 

gratiam rcducere incaflum laborante. Euripides , 
in Phcenijf ejusque tranflator , H.Grotius; pra?ter 
Statium, &c. obiter Ovidtus , o Metam. 404 verf, 
Virgtlius , in C«/;*. &x. 

PdChO Nempe, fumpto regno fratres invicem 
pa&i erant ut fmguli altcrms annis imperarcnr. 
Etheociiy quia major attate, prtmus imperii annus 
cederet. Isautcm, exa&o anno, rcgnum cedere 
renuit. Volymces ergo illud ex fcedere repetut^ 
& Adraftiluppetiasimploravit Haecfupra.Verum 
funcfli quoqneinter fratrcs odii nobileadmodum 
exemplum apud Romanos aulaoftenrat sevenana; 
ubi ferox CatacaUa invifum fratrem Getam , in 
ipfis Juliae matris ampUxtbus enfe confodtt. Dio y 
78 lib. Herodranus , 4 lib. Aufonius , in Caefl. 
22 epigr. adeo ut vere Nafo, 1 Meram. 

Non bofpes ab hofpitetutus, 
Non qener a (occvo.fratrum quoque^wi* rara efl;. 
& Manilws, 4 Aftronomic. 

Ecce p3trem nati perimuntmatosque pirentes, 
MutU3que armatt cceunt in vulnera fratref. XX. 7 & P I C T U R. A 

X X 

E V A D N E, 

in mariti rogum fefeinjictens. 

IPhias anteoculostibieritponenda, volenti 
Corpusin accenfos mittere forte rogos. 

Ovtdius , 5 Pont. i eleg. 
Accipcme,Capaneu, cineres mifcebimus ! inqutt 
Iphias , in medios defiluiKpe rogos, 

Ovid. 3 Art. Amand. 
ConjugisEuadne miferoselata per ignes 
Occidit Argivse fama pudicitise. 

Pr opertius, Amor. i lib. ijeieg: 
Turbinequo [efc caris inflraverit autax. 
lgnibus Evadne, fulmenqueinpe&oremagno 
Quaefierit. 

Statius, ii. Thcbaid. 

Yrona ruens Capaneia conjux 
Communes srdente viro miftura favillas. 

Claudianus, hud.Seretia reg. 

EXPLANATIO. 

Iphias) Janira ( poftmodumEvadne, ab <sC & 
0»« , munera nuptiaita , quod bene eflet dotata a 
Capaneoconjugcdida) Phylaci, vel potius Mar- 
tis & lphidis filia , Capanei uxor ; quem incredibili 
amore dilexit. Quo apud Thebas , dum muros 
confcendit & deos impie provocat , fulmine pcr- 
cujfo, exfequias cclebrans , in ipfius rogum fefe 
cwjerit. Vjginusy 245 Fab. Imipidet , in Supplic. 

Tki- 
^Y[AiyNK,utmaraLroaumJese uytciens. ^O §0 P I C T U R A 

Tlriloflratus , Icon. 1 lib. Virgilius , 6 JEneid, 
Ovidius , 9 Meram. 

Rogos) Nix.£0K.«v*e6 , fivc cadaverum crematio 
eft antiqua quidcm, non ramcn antiquiffima. Apud 
Athenienfes enimrexeorum Cecrops , noncrema- 
tus, fed bumatui & tcrrae mandatus eft. Cicero, 
2 dc Legib. Arnobius , 6 lib.adverf. gent. Cr^- 
mationis autem initiumad Uerculem referunt , a 
quo Argeusaliquishoc modofcpultuseft. Scolia- 
ftes,ad Homeri , i lliad. Saltem remporibus The- 
banisacTroicisilla apudGr&cos ufitatiffima. Sta- 
tius , 7 & 12 Theb. Hemerus , i & 23 lliad, 
quinimo&poftea. Thucydides, iXib.fkLucreuus, 
6 lib.de pefteapud Athenienfes. Terentiusj Andr. 
I act. 1 fcen. Lucianus, de Luctu. Silius , 13 
Punic. Sic ctiam illa C£tetisgentibus familiaris j 
nempe Gallts, Germants , popu\\sqi\e Septentriona- 
libus pluribus. C<e/**r, 6 B. Gallic. Tacitus t de 
morib. Germ. ij cap. Mela , 3 lib. 2cap. Mi- 
nime yeio yEgyptiis ; 'ut & Ignem pro deo colen- 1 
tibus , Perfis. Herodotus, 3 lib. Laettius, in proer* . 
atRomanis, abipfa urbecondita ( negat Pitnius, 
7lib. 54 cap.) fereufqueadTheodofium jun. Ovi- 
dius , 4 Faftor.de Remi. Silius , 1 o P«». de Pauli. 
Lucanus,8 Pharfal. de Pompeji reliquiis.&c. & tan- 
dem Macrobius, Theodofii cosevus, 7 lib. 7 cap. 

Cineres) Ne tamen crematione amicorum omnis 
abiret memoria, prifci cineres & 0]?/«;» reltquias reli- 
giost coliecias ad pofteros uansmisere, Huic autetn 

rti ) L O QJJ E N S. 8* 

rci inferviebant urn& , ollae, cadi, cacabi,&c. E32 
fimpliccs & Fictiles. Crinagoras , Antholog.3 Lb, 
6 tit. Propertius^ 1 lib. 11 elcg. 
Deinde ubi fuppofitus cinerem mc fecerit ardor, 

Accipiatmanes parvula ttjia meos. 
IVlarmorea?. D/o, 76 lib. deSeveri. Argenteae. 
uimmianus , 19 lib. 2. cap. deGrumbatis» Chio- 
nitarum regis filii. J&uqx. yirgilius, 6 Mneid. 
quinimo 8cAurex.tlomerus,2$ & z<\lliad.Mofchus 9 
^ldyll. plutarchus, deregis Demetrii ; hutropius, 
deTrajani; Sparttanus, deSeveri. 

Mifcebimus) Quod & familiare erat Catharis,In- 
diaegeriri. Diodorusyij & rplib.Thracibus.io/iww/j 
1 5 cap. Uvendis,Sclavorum feu Thuringoram ge- 
neri. Vunefiidtts Anglus,in epift.ad Lduardum reg. 
Gallis. Mela, 3 lib.2cap.Indis. Cicero^Tuftulan. 
Serrius,3id 5 JEneid.Vai Alrfx,2lib.6cap. r^cxemp^ 
Strabo, 15- \ib./£lian.7 Var. ij.Propert.$ lib.r 1 eleg. 

Felix Eois lex funeris una maritis, 
Quos aurora fuis rubra colorat equis. 

Namque ubi mortifero jadaeft fax ultima lectoj 
XJxorum fufis ftat pia turba comis ; 

Et certamen habent leti, quae viva fequatur . 
Conjugium. pudor eft nonlicwjfe mori. 

Ardent vi&rices , & flamm£peclorapr£bent 9 
Imponuntcpie fuis ora perufta virit. 
quibtisadde Semcam, zDeclimat. i&tfj epiCr. 

V XXI 8* P I C T U R A 

XXI. 

CALLIRHOE, 

femetipfam jugulans. 

X. Erfer & obdura. 

Ovidius, 3 Amor. 

Supraque tuos exfurge dolores, 
Infragilemque animum, quo potes u(que, tene. 

Pedo Albmovanusy 
ad Liv confolat. 

Nec enim fortuna querenda 
Sola tua eft. fimiles aliorum refpice cafus, 
Miriusiftaferes. 

Ovidius, 15 Mctam. 

EXPLANATIO. 

Vortuna) Apud Calydonios , in ^Etolia , Core- 
fus , Baccbi facerdos , deperibat incaffum virginem 
quandam Callirhoen. Repudiatus Baccht opem 
imploravic : qui Calydomos dira lue & injaniA 
vexat. confulunt Dodones oraculum refpon^um 
referunr, iratum Bacchum fanguine Corefi vel 
Cailirhoes placari pofle. Illa igirur^ pro falute 
Calydoniorumfefedevovens, vittis & fertis Bac- 
chicis redimira adtemplumducitur. Sed Corefus, | 

cujus 
CALLIR HOE , femsbpsamjuaulans. JU 84 P I C T U R A 

cujus vices erant facra facere , amortm recipiebar» 
& fe , non illam victimam facro tultro percnfiit, 
Quo fpectaculo admodum commota Callirhoe, 
odiumabjecit , fibimet ipfi quoque jttgulum pra- 
cidit. Paufanias , 7 lib. Acihiic. 

Querenda) In amore pleraque amara & ingrata. 
Sicetenimamorummagifter, z dc Arte : 
Quod juvat exiguum eft.p/«J eft quod Udit amantcsj 

Proponant animo multa fcrendafuo, 
guot lepores m Athoj qttot apes pafcuntur in Hybla, 

Ca?rula quotbaccas Palladisarborhabet ♦ 
Littore quot concba, , tot funt in amore dolores : 

Quaepatimur, multo fpicula feiie madent, 
& Plautus, Ciftcllar. 1 act. 1 fcen. 

Amor & melle & felle eft fafcundiflimus, 
Guftu qui dat dulce, amarum ad faiietatcmufque 

aggerit. 
unde, fuaviter admodum, apud Nemefianum , 
2 eclog. Idas Alconi ; & apud Calpurmum, 3 eclog. 
Lycidas Iolas : 

Te fine , \x mifero , mihi lilia nigra videntur, 

Nec fapiunt fontes, & acefcunt vina bibenti : 

At tu fi venias, &candidaliliafient, 

Et fapient fontes , & dulcia vina bibentur. 
cui adde hoc Hieron. Amaltbei fuaviffimum, de 
clepfydra,five depfammidio potius, epigramma : 

Perfpicuus vitro pulvis qui dividit horas, 
Dum vagus anguftum fa?pe recurrititer, 

Olim crat Alcippus > t\ui, Gallse ut vidit occllos, 

Ar- L O Q^ U E N S. 85 

Arfit , & efl: fubito facius abigne ciriis. 

Irrequiete cinis ! tmferos teftabere amantes, 
Moretuo, nulla pofle quictefrui. 

Similes) Videanrur Amatoria? mrrationes Plu- 
tarcbi, & Heroidum epiftolae & Metamorphoiis 
Nafonis , praster amoris Triumviros , Catullunt, 
Tibullum , Propertittmcpc ; atquc iilos 1 eccntiorcs , 
Job. Secundum , Hieron. Angerianum , ac Mtch. Ma- 
ridlum , ut & Sannaz*arittm j qui dc ipfo fic ia 
epigramm. 
Miraris liquidum cur non diflolvor in amnem, 

Cum nunquamficcas cogar habere genas. 
Miror ego , in tenues potius non iflc favillas, 

Aflidue carpant cum mea corda faces. 
Scilicetut mifero poflim fuperefTe dolori, 

Sic lacrjmtsflnmmastemperat acer amor. F 3 XXII. 8* P I C T U R A 

XXII. 

L E A N D E R, 

marl fe credtturus. 

Vlderat adversa pofitam fub rupe leander 
Lampada, certa fua fignavocantis Herus. 
Dumque procellofb dubitatfecrcdereponto, 

Et fajpe in flu&us fertque refertque pedem ; 
Si gravis eft flu&us , (1 fottes arquoris undae, 

Fortioreftnoftroflu&usamoris , ait. 
Scilicet infidum mare perdere vellet amantes, 

Ex quo nata Cypris , natus & omnis amor I 
Sed cupiat. noftro non nnda potentior igne ; 

Exjiccarefretum vel me&flamma pntcft. 

Ignotus, apud Nic. Merctvium^ 
Epigramm. 2 lib. 1 1 cap. 

EXPLANATlO. 

Vlderat) Hellefpontiacum nwe, feptem tantum 
ftadiis , Europam ab Afia dividens ,Sefton in Eu- 
ropa, Heruspatriam , & Abydum in Afia , ex qu£ 
Lcander, adverfas urbeshabet. Cum verd Le?n- 
der Abydenus Sefiiampuellam mifere deperitet-per 
Hellefpontum noclu ad eam natare confueverat. 
Quodubi aliquoties non infeliciter ceflifTct, jam 
factus audacior , cum mari tumido & impacato fefe 
* com- 
-EJC-AJVDJSH. ,marisc creJxiurus. X2 S8 PICTURA 

commifijfct , vi ventorum fluc~r.uumquevict.us, in 
HellefpontO fubmerfus esl. Mufdtus , de Uer, & 
Leandr. Ovidtus , i 8 & 19 Epift.Heroid. 

Credere) NoninelegansilludeR: Marthlis» 2$ 
Spect.iculor. de natarorehocnoftro : 
Cum pcterctdulces audax Leandrus amores^ 

Et feflus tumidis jam premcretur aquis, 
Sic mifer inflantcs affatus dicitur undas : 

Parcite , dum propero 3 mergite , dum redeo. 
Tlucltts) Arittoteles, 12 & i^problemat. 23 
artic. notatum reliquit in mari factlius quam infiu- 
ttime natari; quod mare proprcr aqua^cralTitiem, 
corpora humana, ut & ca2tera onera faciliuselevata 
retioeat. Interim natatio prifcis , mter exercitia 
nobiliora» valctudinisconfervandaecausa. Quini- 
mo ipfius exiilimatio tanra, ut pueri non minus 
arte natandi quam primis elementis iiterarum im- 
buerentur. Hinc in bardum & prorfus inertem : 
neqtie natare , neque literas novit. Ea autem in gyni* 
nafiis , ut&privatis balneis , fubindefatismagnis. 
Teflus. Vlintus , 2 lib. & 1 7 cpift- Imo, apud 
Romanos, milites farpc n.indo exercitati. Vege- 
tius , 1 lib. 10 cap. & 2 iib. 2 3 cap. & 3 lib.4 cap. 
Inde , ob natandi ignoramtam, Cyri exercitui ma- 
gnurn illatum incornmodum. Xenopbon, inEx- 
pcdit. Cyr. min. Sicjulius C&farnandiperitifi- 
mus, Sttetonius , 57 cap. fefe confervavit , navigio 
militurn multitudine deprcflo. Idem 64 cap. 
hirttus, dcbcll.AlexaHdria. Dio, 42 lib. Florus, 

4 lib. L O Q^U E N S. 8p 

4 lib. 1 cap. Appianus , 2 B. Civil. 

Cjpris) Venerem pelago exortamquisnefcit? 
vidcamur Servius y ad 5 /Enad. 801 verf. j*f>«- 
/fj«j , 1 Apolog. cV 2 Metam. Arnobius , 4 lib. 
adveif. gentes. Quint, Calaber , 5 lib. de clypco 
-ddW/. &c. fic appellata a'iuM$.\ , iterum emer- 
gens , e mari nempe , Anfieneto , i lib. 7 cap. Plinio, 
35 lib. 10 & 11 cap.de piclura Apellis>ab Auguffo 
zn delubro patris C&fans dicata. uc & Antipatri Si- 
donio, Antholog. 4lib. ncap. cujusepigramina 
Latine, 104 carm. ficeftert Aufonius: 
Emerfam pelaginupcr genitalibusundis 
Cyprin , Apellei cerne laboris opus. 
Ut complexa manu madidos falis arquore crines 

Humidulis fpumas ftringit utraque comis. 
Ixfucare) Audacidimaprofeclohyperbole; qua- 
libus fa?pe fsepius eleganter ufi veteres. en Valer. 
JEditui , apud Gellium , Noct. Attic. 19 lib. 9 cap. 
Quid faculam prtfers , Phileros > <]«i w/7 cp« nobis: 

Ibimus; boc lucet pecloreflamma fatis. 
Iftam nara potis eft vis farva extingnere venti, 

Aut imber , carlo canuidu prarcipirans 
Atcontra, huncignem Veneris,fi non Vcnus ipfa, 

Nullaeft qua? poffit v : s alia opprimere. 
quinimd PorciiLicinii , apudeundem, loc.cit. 
Cuftodesovium, renera?quepropaginis, agnum, 

Qu&ritisigneml ite huc; quseritis? ignis bomn eft. 
Si digito attigero , incendam fylvam fimul omnem. 
Omne pecus flawma eft; omnia quavideo. 

F f >] XXIII. $o PICTURA 

XXIII. 

O R P H E U S, 

uxorem ab inferis repetens. 

JAmque pedem referens , cafus evaferat omnes, 
R edditaque Eurydice fuperas veniebat ad auras, 
Tone fequens{namq; hanc dederat Proferpina legem) 
Cum fubira incaurum dementia cepit amantem : 
(Ignofcenda quidem.fcirent fi ignofceremanes} 
Reftitit , Eurydicemque fuam jam luce fub ipfa 
Imme wior,heu> viclusque ammi refpexit. ibi omnis 
Effufus labor , atque immitis rupta tyranni 
Fcedera : terque fragor (iagnis auditus A vernis. 
311a, quis& me, inquit, miferam & teperdidit, 

Orpheu! 
Quis tantus furor ? en iterum crudelia retrd 
Fata vocant, conditque natantia lumina iomnus. 
Jamquc vale ! feror ingenti circumdata ntcle, 
Invalidasque tibi tendens, heu non tua, palmas. 
Dixit : & e x oculis fubtto ceufumus in auras 
Commislus tenuesfugit diverfa ; neque illum 
Prcnfantem necquicquam umbras, & multa vo- 

lentcm 
Dicere , praetereavidit. 

Virgdim, 4 Gcorgic. 

Hanc fimul & legemRhodopeius accipit Orpheus; 
Ne fle&at retro fua lumina , donec Averna 

Exic- 
OH FHTVS , uxcreiJL ah itt/eris repekns. 2: pi PICTURA 

Hxierit valles , aut irrka dona furura. 

Carpitur acclivis pcr muta filentia trames 
Arduus, obfcurus, caligine dcnfusopaca. 
Nec procul abfuerant telluris margine fummae : 
Hic, ne deficeret, metuens, avidusque videndi, 
Ilexh amans oculos. & protinus illa nlapfa eft. (tans, 
Brachiaque intendens , prendique & prendere cer- 
Nil nifi cedentes infelix arripit auras. 

Ovidttts, 10 Mctamorph. 

EXPLANATIO. 

Referens) Orpheus, Apollinis & Calliopes (aliis 
Ocagrii fluminis & Polyhymnias Mufa» J filius, 
Eurydicem nympham amavit, quamfonocitharo: 
mulcens uxorem duxit. Hanc xAriftams paftor dum 
amans fcquitur . illa fugiens inferpentem incidit, 8c 
morfa periit. Poftque maritus adinferosdefcendit, 
& le^em accepit , ne eam converfus afpicerct. 
Qnzmconverfus afpiciens, ncrum perdidit. Hyginus, 
i64Fab. Ovidius, 10 Metam, Virgiiius, 4 Gcor- 
gic. Paufanias , in Baotic. 

Reddita ) Reditus enim ab inferis dijfiallimus. 
Vtrgil. 6 JEneid. 

Tacilis defcenfus A verni 5 
Noftes atque dies p.itet atri janua diris : 
Sedrevocaregradum , fuperasque evadere ad auras, 
Hoc opus 1 bic labor efi, pauci quos aequus amavk 
]uppiter, aut ardens evexit ad aethera Virtus, 
Disgeniti, potuere. 

Aver- L O Q^U E N S. 9$ 

Avernis) Eft Avernus Campanije lacus 5 prope 
Baias ; qucm Plutoni dicatum , & iimen inferorum 
efle vetuftas credidit. Stims , 12 £. Pr.nic. 
Ulcolim populis diclum Styga , nomincverfo 
Stagna inter ctlebrem nunc mitia monftrati4m««;». 

Diclus i«'gv(^> Grsecis, avtbus carens^opo&aves 
fupervolantes cxhalationibus fulphut eis abtget vel 
& enecet. Virgi\ius> 6 J&neid. 
Speluncaalta fuit, vafioque immanis butu, 
Scrupea , tuta lacu nigro , nemorumque tenebris. 
Quam fuper haud ullas poterantimpune voUntes 
Tendere iter pennis *, talis icfehalifus atris 
Faucibus effundens fupera ad convexa fcrebat : 
UndelocumGraiidixerunt nomine Aoinon. XXIV. 9* HCTURA'.' 

XXIV. 

A L C Y O N E, 

in mare Jefe pracipitatnra. 

DUmque notataocuiisreminifcituradta, fre- 
tumque 
Profpicit , in liquida fpatio diftante tuetur 
Neftlo qnul qnaji corpus aqua\ primocjuequid illud 
fcffet,erar dubium.poftquam paukim appulir undat, 
£ 1. quamvis3berat, corpus tamen ejfe liquebat, 
Quis foret,ignorans,quia naufragus, ommc mota eft; 
Et,ranquam ignoto lacrymas daret heu mifer,inquit, 
Quisquis es>& (i quaeft conjuxtibi! jluclibus aftum 
Itt propius corpus. quod quo magis illa tuetur, 
Hocminus&minus eft mentis. jam jamquepro- 

pinquae 
Admotum terra?, jam quod cognofcere poffet 
Ccrnit. eratconjux, Uleeft! exclamu, & una 
Ora, comas, veftem lacerat ; tendensque rrementes 
Ad Ceyca manus, fic, ocariffimeconjux, * 
Sic ad me miferande redis ? ait. adjacetundis 
Fac"ta manu moles , quae primas aequoris undas 
Frangit , & incurfus quae prsdelaflat aquarum. 
lnfilit huc. 

Ovidmi, 1 1 Mctamor$>h. 

EX- 
-A. Iw C^rONJE, , in marejcscjrratcipilalurn , Af 9 6 PICTUR.A 

EXPLANATIO. 

Trofpicit.) Ceyx Lucifcri filius, Daedalionis 
fratris cafu follicitus , in lomam , ad oraculum 
Clarium cOnfuIendum iter conftituit. Verum in 
iEgaeo mari Ceyx, gravi orta tcmpeftate , naufra- 
gium fecit. Alcyone, JEo\i filia, ipfius interitu 
per fomnium nunaato , adlittus, undemaritusfol- 
verat, accurrens , cadaver exangue Ceycis fluc- 
ti bus maris circumvolvi eminus confpexit , & con- 
feftim ipfa kfe in mare praxipitavit. Ovidius, 
II Metam. Ejginus , 65 Fab. Lucianusy m 
Alcjone. 

Naufragus) Circa naufragos viliores, &nautas 
tria notantur apud prifcos* 

1. Naufragium. depi&um in tabella ; quam de 

fafcia ex humeris nautas fufpendebant , ne cafus 

luos omnibus enarrare cogerentur. Amiflis itaque 

omnibus, emendicando eanovumAs corrogabant. 

Horatius , de arte. 

Quid hoc ? (i fra£lis enatet exfycs 
Navibus, aeredatoqui pingitur, 
Terfius , j. fat. 

Quippe, & cantet Ci naufragus, aifem 
Proculerim? cantas, cum fracla te intrabepiiium 
Ix humero portes : 
& Martialis , 1 2 lib. y7 epigr. 
Nec fajciato nauiragus loquax tiunco. 

Tan- L O Q^U E N S. 97 

Tanderri tamen eadem tabeUa ifidi, Caftori Sc 
Polluci, dns pradidibus , dkata, Cicero , $Nat. 
Deor.ubi de Diagora atheo. Vriapeiorum, 57 carm, 
Juvenalis, 12, fat. 

Pars dira quidem, fed cognita multis> 
Jitquam votiva tefrantur fana tabella 
Plurima, piclores quisnefcit ab lfide pafci? 
U. Vtfitmenta , cum quibus evaferant j quae 
in templis , una cum tabella votiva fufpendebantur, 
Horatiust 1 lib. od j. 

Me **&«/<* facer 
Votiva paries indicat uvida 
Sufpendifie potenti 
Vefiimenta marisdeo. 
III. Rafura; liberationisfignum, Juvenalis^ 
1 1 fat. de Bajis & Lucrino finu : 

Gaudentibi verticerafo 
Garrula fecuri narrarepericulanauta. 

Miferande) Miferrimum veteribus inaquisinte» 
rire ; quemadmodum notavimus , 5 pag. ad Dcu<» 
calionispicluram. Q XXV* 9 % P I C T U R A 

XXV. 

THYESTES, 

nefario convivio afratre excefitus. 

vJ[Uas mifer voces dabo, 
Qjeftusque quos ? qus verba fufficient mihi \ 
jlbfcijfa cerno capta , & avuUas nunus, 
Ir rupta fractis cruribus vesligta ! 
Hoceft quodavidus capere non potuitpater ! 
Volvuntur imusvifcera, &claufum nefas 
Sine exitulu&atur, &quaerit viam. 
Da, frater , enfem. fanguinis multum mci 
Habet il!e. ferro libeiis demus viam ! 
Negatur eniis. pe&ora illifo fonent 
ConcuiTaplanclu. fulline, infelixmanum; 
Parcamus umbris. tale quis vidit nefas ? 

Simta, Thyt(t. Tragoed- 
f A&. 3 1'een. 

EXPLANATIO. 

Mifer) Alternisannisregnandi vices pafti Atreus 
&TnyeH:cs, Pelopis ex Hippodamia filii> Ar- 
gisimpcrabant. Thyeftes, adjuvante JEsoyc ,fra- 
tris uxore, quam in adulterium pellexerat , aureum 
arietem , in cujus pofTeflione regni fatum , amovet % 
Sf nule confcius in exilium abic. Atreusevafiffe 

do<* 
TUYESTES, nefhrw a?nvu>u>kjrabv exephts. \s ,00 P I C T U R A 

dolens, miflis fuis filiis vellefe in gratiarn redire 
{imulat. obhta rcgni parte ilii (uadet & perfuadet. 
Tres Thyeitis' liberos , quosoblides acceperat , ad 
aras immolatos , partim afTos , partimelixos patri 
neicienti epuUndos appomi. fub finem convivii ca~ 
fita illi & tnanus oftendit , quasquedapesabfum- 
pferits infultans ejus lu&ui & imprecationibus, 
enarrat. Hyginus ^ 258 r-ab. 

Capita) immanituis exempla fimilia pete e 
YindatO) 1 Olpnpic. de Tantalo , filium fuum Pe- 
lopem diis hofpitibus apponente Oi/d/0,6 Metam. 
de Progne, filium marito epulandumtradentc. & 
JujlnWi 1 lib. 5 cap. de Cambyfe regefiiium Har- 
pagi interfe&um patri inter epulasapponente. 

Frater) Defratrum rara gratia diximus ad Jo- 
caftx tabulam : nihil repcrimus. 

planctu) Vereres, in gravi luc"tu , pulvere & cine- 
re fefeconfpergebant, Sic Seneca^ Jroad. 1 act, 

chor. 

Fida? cafns noftri comites» 
Solvite crincm. per colla fluant 
Moefta capilli , tepido Trois 

Tulvere turpes 

Complete manus. hoc ex Troia 
SumpfifTe licet. 
Veftimenta dilacerabant. Poetarum princeps f 
12 JLneid. 

It fciffa veHe Latinus, 
Conjugis attonitusfatjs> urbisque mina. L O CLU E N S. ioi 

Ovidius , Heroid. 5 epift. Oenones. 

Tiinc vcro rupiquefir.us , & pectora platixi, 
Et fecui madidas ungue rigente genas. 
& Statius, 1 fy!v. de Ated. JVleliore: 
Tu modo fufus humi, Jucem averfaris iniquam, 
Nunctorvuspariter vesles &pe&ora rumpis, 
Dilcclosque. 

& palmis , pugnis & unguibus , ingenas & peclQT* 
denudata, faviebant. seneca^lroad, loc.cit, 
Vacet ad crebri verbera planclus 
Furibunda manus. 
lucanus , z Pbarfal, 

Quarum una madentes 
ScifTagenas, planttu liventesatralacertos, 
Nunc , ait, 6 miferae contundite pe&ora matres, 
Nunc laniace comas. Q 3 XXVI. ic2 PHTUR A 

XXVI. 

OENONE, 

d Tarlde deferta. 

INcifit fervant ate meanomtnafagt, 
Et jegor Oenone falce notata tua. 
Er quantum trunci , tantum mea nomina crefcunt. 

Crefcite , & in titulos furgite rite meos ! 
Populuseft , memini , fiuviali confita ripa : 

Eft in qua noftri littera fcripta memor. 
Popule vive precor , quse confita margine ripar, * 

Hoc in rugofo cortice carmen habes : 
Cum ParisOenone poterit fpirare relicH, 

Ad fonrem Xanthi verfa recurret aqua. 
Xantbe , retropropera , verfasque recurrite lympha?, 

Suftinet Oenonen deferuifle Paris. 

Ovidiw -, 5 epift. 
Heroid Oenon. 

EXPLAMATIO. 

Mea) Oenone, Nympha Id2ea,capramutuo 
amore Paridis , cum ille , incognirus adhuc, in Idas 
montis jugis pecus pafceret. Fertur & fatidicam 
fuiffe , Parrfique in Qraeciam naviganti futurum 
ut inde patria incemlium referret fecum, pradtxtjfe. 
Poftmodum tamen Paridisintercmpti cadavere ad 

Oe- 
E.NOJVE, k Taride deserku. *r 104 P I C T U R A 

Ocnoncm relato , illa , priftini amoris rccordatio- 
ne > ad pi imum ftatim peramati confpeclum , con- 
cidit mortua , & cum ipfo eft eodem fuuere elata. 
DiclysCrctenf. dcbcll. Trojan. 

Nomitia) Arborum corticibus infcribere carmina 
& nomina prifcisagricolis & paftoribus admodum 
familiare. Virgiltus cnim, io eclog. 
Ccrtum eft in fylvis , intcr fpelaea ferarum 
Malle pati, tenerisque meos incidere amoi es 
Arboribus; crefcent illas , crefcetis amorcs. 
Vetusepigramma, quod de qualitatc vitae : 
Quando ponebam novellas arboics mali & pyri, 
Cortici fummae notavinomen ardorismei. 
Nulla fit exinde finis, vel quies cupidinis, 
Crefctt arbor, glifcit arbor,ramus implet litteras. 
Quibusadde Euripidem,'m Hippolyt. Nemeftanum, 
i eclog. Calphurnium , 3 eclog. Arijlenetum, 1 lib. 
10 epift.&c. 

Vopulus) flerculi dicata arbor. Virgilius,j eclog. 
cui facra facientes, ramis populeis coronantur.Idem, 
8 JEneid. gaudetautem plantariin locis praefertim 
humidis & irriguis,/l«vior«wque extrcmis margini- 
lus. Jdem vates , cit. eclog. 
Fraxinus in fylvis pulchcrrima , pinus in hortisj 
Topulus in fluviis. 
& Ovidius, 5 Metam. 
Canafalictadabant, nutritaque populus unda, 
Spontc fua natasripisdedivibusumbras. 

jCanthus) Iroadis illc fluvius , abldaemontis 

ra- L O Q^U E N S. ioj 

radicibus defluens , Troiam tranfiens , & Simoenti 
junclusin Heiiclpontum femctexonerans. Vlwius % 
y lib. $0 cap. StrabO) 13 lib. dictns Scamander, 
& 2*#$ , flavus , quod vellera ovium flavo co- 
lorc faturet. Anfloteles , 3 lib.Hift.Animal. Me- 
minic, prxtcr (Vngdium > m JEneid, ) Seneca 9 
Thebtiid. 4 a<5t. 

Hinc grata Cereri Gargara , & dives folum, 
Qiiod Xantbus ambic , tiivilus ldais tumens. 
btlli Troiani tempore propter fa?pius repetita pras- 
lia cadaveribus lubinde replebatur, eodemtefle, 
Troad. 1 acl.de Achille. 

Aut cum inter acies marte violento furens, 
Corporibus amnes clufit ; & quasrens iter 
Tardus cruento Xantbus erravit vado. 
quinimo, tempore Ca?faris de Pompeio trium- 
phantis , vix apparebat , fi credamus Lucano^ qui 
fic , 9 Pharjal. 

Tota teguntur 
] Yrgama dumetis. etiam periere ruinae. 
Alpicit Hefiones fcopulos ; fylvasque latentes 
Anchife thalamos ; quo judcx federir antro. 
Unde pucr raptus caelo. quo vertice Nais 
Lutcrit Ocnone. nullum eft jfine nomine faxumJ 
Infcius in flcco ferpentem pulvere rivum 
Tranficrat , quiXambuserat. G 5 XXVII. m P 1 C T U R A) 

X X V I T. 

IPHIGENIA,. 

immolata. 

if Ermanet Aoniis Nereus violentus in undis i 
Bellaquenorxtransferr j &fuiuquiparcereTrojse 
Neptunum credant , quia rnoenia fccerat urbis. 
At non Theftotides : neque enim nefcitve,tacerve, 
Sanguine virgineo placandam virginis iram 
EfTe dca?. poftquam pietatem publica caufi, 
Rexquc patrem vicit ; caftumque datura cruorem 
FJentibusantearam ftetit Iphigenia miniftris. 
Vicla dea efi ; nubemque ocults objecit ; & inter 
Officium turbamque facri, vocesquc precantum, 
Suppofitafertur mutaffe Mycemda cerva. 

AOvtdms , 1 1 Metamorph. 
ulide quo pa&o Triviai virginis aram 
Iphianaffu turp&runt fanguine focde 
Du&ores Danaum dilccli , prima virorum. 
Quo fimul infula virgineos circumdata comtus 
Ex utraque pari malarum parte profufaeft. 
Et m&ftum (imul anti aras adftare Parentem 
Senfit, & hunc propter ferrum celare miniftros', 
Adfpectuque fuo Jacrymas efTundere cives. 

Muta metu terram genibus fummiffa petebat, 
Nec miferae prodefle in tali tempore quibat 
Quod patrio princeps donarat nomine regem. (ras 
Nam fublata virum manibus, tremebundaque ad a- 

Dc- 
. IPIIlGENI^imnwlakL, j-r ioS P 1 C T U R A 

Dedu&a efl, non ut, folcmni more facrorum 
Perfecto , poflct claro comitari Hymenaro : 
Sed cafta incefte nubendi tempore inipfo 
Hoftia concideret macTitu moefta parentis, 
Exitus ut clafli felix, fauftusquedaretur. 

Lucretius , i lib. de 
Rcr. Natura. 

EXPLANATIO. 

Virgines) Achivi expeditionern duceAgamem- 
nonein Troiam fafruri , cum in Aulide lacrifica- 
rent , & reliquos Graeciae principes ibidem ex 
fpectarent, Agamemnon Dianaz facratam cervam 
imprudens occidit. Dea itaqueiratatantam tem- 
peftatem concitavit , ur eortim claffis inde folverc 
tiequiret. Pefte quoque ibidem graflantc, con- 
fultus Calchas vates , Theftoris filius , refpondit; 
hocmalumnonnili Agamemnonis M'u immolatione 
pofle tolli. Ipbigeniam ergo patris confenfu ad 
aram dedufhm , Diana furnpit , ejusque loco 
cervam fubflituit. Eunptdes , in Jpbigen. Aulid. 
Vlinius, 35 lib. 10. & Valer. Maximus , 8 lib. 
12 cap. $ exempl.iningeniosaThimantispifhira. 

Aram) Araveteribusdi&aq. altaarea; vel q. 
anfa, quod anfulis feratnr. Varro, apud Macro- 
bium, 3 lib. 2 cap. vel ab ardendo : plerumquee 
marmore. Ovidius , 9 Metam. deHercule: 
Thuraquc dat primis , & verba prccantia flammis, 
Vinaque matmoreas patera fundebat ad aras. 

fs- L O Q^U ENS, 109 

|fa:piu$tarnenevivo cejpite. Juvenalis , 12 far, 
NataU, Corvine, ciie mihi dulcior haec lux, 
Qiu fc-jius promifladcis ammalia cejpes 
Exfpcctat ; niveam reginae cedimus agnam. 
videas& Horattmn , 1 !ib. 19 od.& 3 lib. 8 od. 
Ovidium, 5 Trift. 5 eleg. 4 & 7 Metam, S** 
necam , Lucanum , &e. 

Miniftns) Vopts* & Vittimariis ; qui victimasad 
aras deducebant , tenebant , Iigabant , feiicbant , 
jugulabant & ma&abant. Hi (in marmoribus 
Peir. San. Banholi , i, 2, 5, 41 & 42 Tab.)nudi, 
& fiucmcli. Properttus , 4 Kb. 3 eleg. 
Ula dies hornis ccedem denunciat agnis, 
Succinclique calentadnovalucra pf&, 
8c Lucanus , 1 Pbarfal. 

Impatiensquediu non grati vi&ima facri, 
Cornua fucctncli premerent cum torva miniflri, 
Depolito victum prasbebat poplite collum. 
Mycenida ) lpbtgeniam , Agamemnonis Mjce- 
r.arum & Argivorum regis filiam : quam vere 
immolat3m & interfec~hm aflerunt Pindarus, Prf«» 
finiass Lucrettus, Proj>cr:ii's t horatius , &c. 3CXVIH. iio P I C T U H A 

XXVIII. 

PHILOCTETES, 

a Gracis rehfius. 

JNOn te, Paeantia proles» 
Expofitum Lemnos noftro cum crimine haberet : 
Qui nuncfut memoiantjfylveftribus abdiiusantm 
Saxa movesgemxtu ; Laertiadxque precaris 
Quae meruit ; quae ( fi dii fant) non vana precaris. 

Et nunc illc eadem nobis juratus in arma ; 
Heu! parsunaducum, quo fucceifore fagitu 
hercults utuntur, fra&us morboquc fimeque» 
Velatur aliturque avtbus j volucresque petendo , 
Debita Troianis exercet fpicula fatis. 

Ovidius, 13 Metamorph, 

Hocerat in gelido quare Pacantius antro 
Voce fatigaret Lemnia faxa fua. 

OvidiitS) Trift. f lib. 1 e!eg. 
Poene decem totis aluit Pasantius annis 
Peftiferum tumido yulnus abanguedatum. 

Ovidtusy Trift. f lib. 2. eleg. 

EXPLANATIO. 

Vroles) Philo&etes > Peeantis filius , inter Ar- 
gonautas olim quoque ( Val, Tlaccus , 1 ArgonauU 
391,) nonignobilis. Ei,comuifuo> Henulesin 

Qe- 
JPHII<OCTMTESta.Gracare&lus a8 ii2 P I C T U R A 

Oetamonteconcrermndus arcnm & figittas de- 
derat ; nempe fine quibus Troiam capi non poffe 
Oraculumrefponderat. At venenatarum fagitta- 
rum una ipfius pedetn forte decidens fauciavit. 
Graecique, cum per dolorcm vulneris navigare 
non poffet , eum in infulam Lemnon expofuerunt. 
Philoctetes itaquc relictus , aucupio fagittarum vi- 
tam miferrime propagarej pcnnarumque contextu 
corpus obtegere& velare coactusfuit. Sophocles, 
in Vhiloctet. Pindarus ,Py;hior. i od. Tbeocri* 
tus , idyll. scoliaflcs ad Ljcophron. Smyrn&ns 
Paralipom. 5 &praslertim 9 lib. Socratcs, P/;i- 
loftratus jun. varianteplurimurn narratione. 

Antris) In quibus vitam fecure tranfigebantan- 
tiquiflimi. Ovidtus, 1 Metam. 121 verf. 
Tumprimum fubiere domos; domusantraftmunt, 
Et denfi frutices , & junfte cortice virg*. 
Juvenalis , 6 fat. in principio ; 

Cum f rigida parvas 
Vr&beret fpelunca domos , ignemque , laremque ; 
Etpecus & dominos communiclauderetumbra : 
Sylveftrem montana torum cum fterneret uxor 
Frondibus & culmo , vicinarumque ferarum 
Pellibus. 
Vidcamr& Lucretiusj 5 lib. 

Gemitu) Sicetenimde eo Attius apud Cicero- 
nem , de Finib. 2 lib. 

Quando ejulatu , queslUigemitu^fremitibu: 

Refonando mulmm, flebileis voces cier. LOCtUENS, iij 

Videaturille, prout mihi placet, juxta arcum 9 
& pbaretram ex arbore fufpenfam , reftdens , in 
gemmi, apud Fortunat» Licetum, Gemmar. An- 
nular, $j Schemat. 

Sagitra) Troj&fatalia tela ; fine quibus illa in- 
expugnabilis. Unde quoque tandem Vbtloftetes 
ab UiyiTe & DiomedcexLcmno reduftus; utfci- 
licetillis excidium Trojae feflinarctur. Sopboties % 
& Q^Sinyrn&us , lib. cit. Oviduis , 13 Metam. 
40Z verf. Hac autem fagitta,, poftcrioii quoque 
asvo, fumma cum revercntia rfp«d Tburinos (Alagna: 
Gracias in Italia populum) in dclubro Apolhnis 
adfervjtd. r juttmus , 20 lib. 1 cap. 

Morbo) Quem fanavit , co revocato, Machaon, 
medicus inter Graecos peritiilimus. Vropertius , 
2 lib. 1 cleg. 

Tarda Pbtloftet£ fanavit crura Machaon. 
Verumtamen & poftmodum turpior ci a Venere, 
Paridis, (ipfius fagirtis laefi ) mortem vindicantc, 
immiffus. Interpraes Tbucydidis, ad 1 lib. Mar- 
tialis, z lib. 84 epigr. Aufonius , 71 epigr. 

Velaturque) Citatus C/t«ro » verb:s ^rm, 5 lib. 
de Finib. 

Conflgit tardus celeres , frans vohtiles, 
Pro vefte pinnis msmbra textis conrcgens. H XXIX. n 4 P I C T U R A 

XXIX. 

A C H I L L E S, 

bellum detre&ans. 

VEnerunt adte Telamone & Amyntorenati; 
Ille gradu proprior fanguinis , ille comes; 
Laerteque fatus : pcr quoscomirataredirem. ' 

Auxerunt bbnda grandia dona prece. . . 
Quid tamen cxfpectas? Agamemnon3 poenitet iiac» 

Etjacet antetuosGraecia mcefb pedes. 
Vince animos , iramque tuam , qui ca?tera vincis. 

Quid Iacerat Danaas impigcr Heftor opes ? 
Arma cape , JEacide : fed me tamen ante recepta ; 

Et premeturbaros , Marte favente, viios. 
Propter me mota eft ; propter me definat ira ; 

Simqueego tiiftitiaecaufa, modufque tuae ! 

Ovidins , 3 HcroYd epift- 
Briftid. 

EXPLANATIO. 

Venerttnt) Poftquam Grarci Phrygiam > par- 
tem minoris Afiae, appulerunc , urbesTrojae fini- 
timas, infula? Lesbo praffertim oppofitas , hoftili 
more depopulati funt. Inter quos Achilies, Theti- 
dis & Pelei filius , Chrynefium oppidum expugna- 
vit, & infignes virginesduas fecum abduxitj Afty- 

no- -xz C jIJl11.JL,Jl, & , bcUtim. dcfrrurLiTt.? 2a n6 P I C T U R A 

nomen, Chryfae (qui Apollinis Sminthei faccrdos) 
filiam,& Hippodamiam, Brifae prognatam. Chry- 
fen autem Agamemnoni , Grcecorum principi 
conceffit , fibi refervata Brifeide e Sed cum , Deo- 
rumjufTu, cogeretur AgamemnonChryfen p3tri 
reftituere , Bnfeida AchtUi eripuit . Qui indtgna- 
tus a bello diu abfiinuit. Graecis interea mul- 
tis prasliis feffis & protritis i Ajax , Phoenix , 
& Ulyjfes adAchillem ablegantur , ingentia dona 
pollicentes, fi defiftat irafci, & fe auxiliatorem 
feffisrebus accommodet. Atillenullius fuafione 
velprecibusad arma adverfus Troianos fumcnda, 
animari potuit; legatique Achivorum , re non 
impetrata, irritireverfi. Howrus, 9 lliad. Au- 
fonius , in Argument. 

Telamone) AJax , Telamonis exHefiona Phry- 
gia filius j ut Pboenix, Achillis prseceptor, Amyn- 
toris , & Ulyjfes Laertis cx Anticlea : quorum 
mentioapud Homerum, Q^Smyrn£um,Oviduim,&c. 

Comitata) Brifeis. Licet enim dicta caftra 
jfidoro (9 lib. 3 cap ) quafi cajta , & Propertius 
optet , $ lib. 4 eleg. 

Romanis utinam patwjfent cajlrapuellis, 
Eflem militia» farcina fida tuse. 
liquet hictamen , heroicistemporibus, mulieres 
etiam cafiris adhazfiOTe. Quinimo& fequentibus. 
Unde Scipio AEmilianus duofcortorum mtllia , quae 
fequcbantur , cafirisejecit. Val. Maximus , zlib. 
z cap, 1 tit. Nam , floreme imperio Romano, L O Q^U E N S. 117 

nunquam iis intereratmuiter. lftdorus , Joc. cit. 
Quintilidnus , de Mariano Milit. £trw«j ad 3 & 8 
■&vcid. Unde bellaturus Pompejus in Lesbo r£- 
//</«/* uxorem Corneliam. Lucanus , 8 Pbarfal.Sc 
Plaminius, iturusin provinciam , uxorcm aporta 
<tif»i/fr. Seneca, 4 lib. 25 controverf. Alludic 
Statius, j fylv. 1 carm.de Prifcilla, Abafcantii 
conjuge. 

Tecum, omnes animo durata per aeftus: 
Et (ftcaftradareni) vellet geftare pharetram, 
Vellet Amazonia latus includerepelta, 
Dum tepulverea bellorum nube videret 
Casfarei prope fulmen equi, divinaque tela 
Vibrantem. 

JEacida) Jta Acbilles , Pelei e Thetide filius , 
ab avo JEaco ; qui ex Endeida , Chironis filia , fuf- 
cepit Peleum, & Telamonem, Ajacis patrem. 
Cerniturautcm juvcnis,crinibuspa{Tis & criftata 
galeaconfpicuus, in aereonumismate, apud C<«- 
nim, 24 imag. Ira? ipiius meminit quoque Ho- 
ratius , 1 Hb. 6 od. ad Agrippam : 

Nos , Agrippa , neque ha?c dicere , nec gravem 
Pelidx ftomachum , cedere nefcii. 
& lib de arte , ad Pifones : 

Honoratum fi forte reponis A chillem^ 
Impiger, iracundus, inexorabilis, acer, 
Juranegetfibi nata. H3 XXX. nS P I C T U R A 

XXX. 

P R I A M U S, 

d Tyrrho feremptus. 

7Tj Dibus in mediis , nudoque fub ztheris axe 
xX-zIngens arafuit ; juxtaque veterrima laurus 
Incumbens aia , atque umbra amplexa penates. 

Hic Hecuba, & nata nequicquam altaria circum 9 
(Praecipites atra ceu tempeftate columbse) 
Condenfae, & divumamplex&fimulacrapetebant. 
Ipfum autem fumptis Priamum juvenilibus armis 
Ut vidit , qua? mens tam dira 5 miferrime conjux, 
Impulit hiscingi telis ? . . 

Ecce autem elapfus Pyrrhi de ca?de Polites,' 
Unus natorum Priami , pertela, perhoftes, 
Porticibus longis fugit, & vacua atria luftrat 
Saucius. illum ardens infefto vulnere Pyrrbus 
Infequitury am jamque manu tenet,& premit hafta. 
Ut tandem anteoculos evafit & ora parcntum 9 
Concidit , ac multo vitam cum fanguine fudit. 

Hic Priamus , quanquam in media jam mone 
tenetur, 
Non tamen abftinuit» nec voci, iraeque pepercit. 
At tibi pro fcelcre , exclamat , pro talibus aufis , 
Dii , . . . 

Cui Pyrrhus : referes ergo hsec, & nuncius ibis 
Pelidae genitori ! illi mea triftia fada> 

Dc- 
JIR IAMVSiaJirrrkutletVBiphts. 3° i2o PICTURA 

Degetieremque Neoptolemum narrare memen to. 
Nunc morere. ha?c dicens,alraria ad ipfa,trementem 
Traxit,&' in multo lapfantem fanguine nati ; 
Jmplicuitque comam Uva , dextraque corufcum 
ixtulit , ac Iateri capulo tenus abdidit enfem. 

Virgihuj , x jEntid-- 

Vldiexccrandumregia? cxdis nefas, 
Ipfasque ad aras majus admiflum fcelus 
iEacidis armis. cumferox f&vamanu 
Coma rejleclens regium torta caput^ 
.Alto nefandurn vulneri ferrum abdidir. 
Quod pcnitus actum cum rcccpiffet libens, 
Eniis fenili ficcus e jugulo rediit. 

Seneca, Troad. Tragoed.' 
i Act. i fcen. 

EXPLAN ATIO. 

JEdibus ) Graici , decimo belli Trojani d"no] 

viribus jam atrritis , ad dolum confugiunt. Noctu 

fugam fimulant , reliclo equo ligneo , le&iflimum 

quemque Grajorum utero ab(condente. £um 

Trojani, fraude Sinonis impulfi,diruta muri parte, 

in arce ftatuunt. Per eam ruinam Gra?ci , noctc 

intempefta reverfi, urbem invadunt. Omniaferro 

fl ammisque foedantur. Priami regia oppugnatur, 

TriamusopQ ipfe , & ipfius filius Polites, a Pyrrho, 

ad aras ipfas interfciuntur. Virgilius , 2 JEneid. 

xeneca, Troad. alii. 

Lau- L O Q^U E N S. iii 

Lattrus) Arbores fsepe laepius juxtas aras fuere. 
videanturmarmorumpluriescitati Bartoli 26,27 

6 29 tab. quibusi!lufrratur& Ovidii, 12 Metarn. 
Ut vetus accenfis incanduit ignibus ara» 
Serpere carrulcum Danai videredraconem 

In platanum, cccptis qu& (iabatproxtmafacris. 

Amplexa) Abaris enimut & deorum finmhcris 
fupplices , non fine piacuio, avellebantur ; prout dic- 
tum fuperius , 65 pag. ad Tab. Megarar. 

Pyrrht) Q^i Acbdlis e Deidamia Scyria fiitus, 
Deeo.ejusqueegregiaindole Horatius,*} Jib.dod. 
StatiuSi i Acbilleid. Ovidius , ij Mctam. Se- 
neca , in Troad. &c. 

VocaturautemquoqueNeoptolemus {Ofr e- 
nim juvenis , & *%xtp®' , bellum) quodadmo- 
dum adolefcentulus , primum tyrocinium m 
bello Trojanopofuerit. Videatur, Q^Smjrnaust 

7 Itb. Omiffor. H 5 XXXI. Xii P I C T U R. A 
X X X L 

ANDROMACHE, 

fro fi/io fallicita. 

l\D genuaaccido 
Supplex, Ulyfle, quamque nullius pedes 
Novere dextram , pedibus admoveo tuis» 
Miferere matris , & preces placidus pias 
Patiensque recipe ; quoque te celfum altius 
Superi levarunt , mitius lapfbs preme. 
Mifero datur quodcunque , fortunae datur. 
Sic terevifatconjugis fan&ae torus, 
Annosque , dum te recipit , extendat fuos 
Laerta ! fic te juvenis excipiat tuus, 
Et vota vincens veftra feliciindole, 
./Etate avum tranfcendat , ingenio patrem ! 
Miferere matris. unicum afpcla mibi 
Solamen bic e{i, 

Seneca^Troad. Tragced. 
3 act. 1 fcen. 

EXPLANATIO. 

Ad) Graeci, excifo Uio, reditum in patriam 
cogitantes , contrario vento detinebantur. Achillis 
umbrainterea, fubito appnrens,folvere eos pofle 
negat, nifi fibi debitis inferiis ma&aretur Polyxe- na 
J\ND R OMACHE.frcfiiafoUiriia. 124 M.CTURA 

na, filiaregis Priamt. ConfultusCalchasomni- 
n6 immolandam pronunciat , unaqae necandum 
Aftjanafta, fiiium He&oris. Andromache veio 
maier eum in paterno tumuio abfconderat , dum 
Ulyffcm fupplex orat , at non exorat. Qui pue- 
rum , latebrisexutum , admortem abductt. Hic 
autemmoxe turri ptaecipitatur. Ovidins , ijMe- 
tam. 416 verf. Q^Smyrntus , 1 3 lib. Eutipides, cVc. 

Genua) Genua mifericordia? dicata. Undeilla 
tangebant & ampleclebantur jupplices : ut Ach&- 
menides , apud Virgilium , 3 (vide & 10) Mntid. 
Gentta amplexus , genibusque volurans 

Ha»rebat. quis fit, fari, cjuofanguinecretuSi 

Horramur. 
Medea, apud Senecam, 2 acl. 

Sumnocens, fateor, Creo. 
Talera fciebaseifecum gemia attigi, 
Fidemque fupplex pnefidis dexn a? petii. 
& Parcae , apud Claudianum, 1 Rapt. 

Sed Parcae vetucre minas , orbique timentcs 

Antepedes foliumque ducis fudere feveram 

Caniciem , gcnibmcp\z fuas cum fupplice vultu 

Admoveretnanus. 
Addantur hifce Euripides , in Andromach. de 
Orefte fupplice. Hometus , iqlliad. dcPriamo, 
filiicadaverredempturo. iryphiodorus , deSino- 
ne, &c. maxime Plinius , 11 lib. 45 cap. Hinc 
& in templis, vota genibus deorum appendebantur, 
vel cera" afejebanuir. Juyetulis,io fat. 

Ergo L O Q^U E N S. i z $ 

Erg6 fnpcrvacua hxc , aut perniciofa petuntur, 
Proptcr quae fas eft genua tncerare dcorum. 
Hic eft ) AJijanax , Hedoris & Andromachje 
filius , demuris pra?cipitatus; utiin fuperioribus 
diximus. Vcrum, fi Dytti Cteienfi (5 &61ib. 
B. Trojan.) tribuenda fidcs , Aflyana&eperempto 
fuperfuere Andromachaefilii , cVintereos Laoda* 
mas ; quos omnes Pyithus r.na cum matre , in Epirum 
avexit. Pofrmodum verd Andromacbe , Pjrrbi 
connubia fervans ( Viigilio , 3 Mneid. ) peperit 
Molojfum , Pialum , & Pergamum. Caefo vero 
Pyrrho , vati Heleno enixa eft Ceftrinum j quo 
mortuo Epiriregnum (ibi enim excifa Troia, re- 
licco in 7 hefTaliam reditn, Hcleno monente, Pyr- 
rhusconfedcrat) Molojfus admLniflravit. Vaufanias, 
in Attic. XXXII. I2<S PICTURA 

XXXII, 

A E N E A S, 

fints $n parentem. 
Rgo age, chareparcr, cerviciimponerenopA. E rrpfefubibohumeris,necmelaboriftegravabit. 
Quo res cunque cadent , unum & commune peri- 

clum, 
Una falus ambobus erit. mihi parvus Julus 
Sit comes , & longe fervet veftigia conjux. . . 
Tu genitor , capefacra manu , patriosque penates ; 
IVle bello e tanto digreflum , cV caede recenti, 
Attredare nefas, donec me flumine vivo 
Abluero. 

Harc fatus , latos hnmeros , fubje&aque colla 
Vefte fuper , fulvique inflernor pelle leonis, 
Succedoqueoneri. dextra fe parvus Julus 
Jwplicuit, (eqtnturqttepatrem nonpapbus &qms, 
Tonefubit conjux. ferimur per opaca locorum. 

Virgdms , r ./Eneid» 

EXPL ANATIO. 

Cervici) Troja a Gra corum exerdru per frau- 
dem capta , expugnata , incenfa , jEneas, Anchi- 
fe & Veneris filius, Trojanorum nobilis ductor, 
cum horribiliter omnia dirui , & igne vaftari vide- 
ret, ipfequein extremo capitis periculoverfaretur, 
fuga faluti fuas profpicerc tandem conflituit. Pa - 

ren 
-^ffi ~NIE?^4$ ,pius mjrarcnkm.. iig P I C T U R A 

rememltaque, acrate & morbo confe&um, futs hu- 
meris impojitum (cui & facra commiferat) necnon 
filiumunicum Afcanium, (ive Julnm, cum Crcusa, 
dilecr-iflima eonjuge, clam ex urbe eduxir, atque 
hoc modo toram fuam famil.am e mortis difcri- 
mine liberavit. Seneca , ut folet pulcherrime , 
deBenefic. 3 lib 37 cap. Ovidius , 13 Metam. 
& 4 Faftor. Martialis , n lib. 5 epigr. alii. 

llle) Pius inde merito diclus Virgilio, aete- 
rifque. Ptetas autcin tribuitur hominibus vel deo- 
rum, vel hominum aliorum refpe&u. Signiflcat 
ctenim tuncobfequium , revcrentiamque , fangui- 
nevelalia necellitatc junctis debitam. ita PIE- 
TAS quoque iEnex , in Antonininummis fub- 
fcribitur. Trifianus, 38 pag. ita Metellus in pa- 
irem pius. Paterctdus, (prsercr Ciceronem, Vat. 
Maxtmum , &c.) 2 lib. 1 f cap. ita Anapus & Am- 
phinomus , Catanai fratres (cernuntur in Pompeii 
junioris denano,apud Urfwum ,210 pag. ) pit ; quos 
mirum in modum defcribit Claudtanus , 7 idyll. 
Adfpicefudantes venerando pondere fratres, 

Divino meritos femper honorecoli. 
Jufta quibus rapidae ceflir reverentia flammie, 

Et mirata vjgas reppulit JEina fzces. 
CompUxi manibus fultos cerviceparentes, 
Attollunt vultus , accelerantqacgradus. 
& qu« fcquuntur , elegantiflima. 

bacra) Penates, & Palladium , Troia antiquiusj 
quodnonTroiarfed Dardamdarum comineb.it «- 

69- L O au E N S. 119 

columUdtem. Hoc fccumtulit ALneas. Illeenim 
Dardamdes , ficuti & Aibani reges ejusnepotes,tan~ 
demque Romant. Dionjftus Haitcarn. 1 Iib. 

Alii tamen JEneam, Pari di, Priamique caeteris Ii- 
beris inien(i\m,prodtdij[e patr'u7n.(Homerus,i$ lliad. 
Menecrates Xuntbius^md citamm Dtonyfium. Luta- 
fitf*,apud.-\uthoremOrigin gcntis Rcm.]Palladium- 
que<* Diomede fufcepiiTe,memorant Xa/fius H&mina 
apud Solinum , 8 cap. Sed paucorum hiftoricorum 
vituperia nunquam extinguent innumerabilium 
poetarum encomia. 

LocoTum)Tro')& five Jlii confl^grantisjCujusf/wfrM 
profunda fane caitgine obteguntttr. Jka, W/o deccnnali 
nobilitata, poctarum fcriptis uobiliffima , erat in 
Troade.partePhrygia», adScamandrum fiveXan- 
thum (de hoc fluviofuperius, 104 pagj intcr ldam 
montem &iEga?i marts oram:\:z excifa ut Strabonis 
aetafe ipijus nullum obfervaretur veirigium. Strabo^ 
1 5 lib. Recentior ab Alexandro Magno condita , in 
ora litto ali, hodie & ipfa excifa: cnjus l/tdera adhuc 
pra?ternavigantes cernunt , & Fskj (tambt-ulTuicx 
nominant. Saltem Romanorum colonia fuit , Au^ufto 
principe. Strabo, lib.cit. Pliniusrf lib.3 ^ cap. liien- 
fium mentionem faciunt Livius, 3 5 & 38 lib. Sueto- 
nius,in Jul.79 cap.& in Claud. 5 1 cap.TacituSjfKn- 
nal-4lib. 5jcap. & 12 lib. 58 cap. Jujtinus,$i ]ib. 
8 lib. Videantur eorum Numismata apud Trijla» 
num. t PMivum, Vaillant, & c. 

I xxxni. ijo P I C T U K A 

XXXIII 

AGAMEMNON, 

ab uxore perempta. 

VEnere fata. fanguinemextremsedipes 
Domini videbunt, & cruor Baccho incidet. 
Mortifera vin&um perfidae tradet neci 
Induta vefiis. exitum manibus negat, 
Cap«.'que laxi & invii cludum finus. 

Haurittrementi (emivir dextra latus, 
"Nec penitus adigit. vulnere in medio ftupet. 
At ille , ut altis bifpidus fylvis aper, 
Cum cafle vin&us , tentat egreffus tamen, 
Arctatque motu vincla, & incaflum furit. 
Cupit fluentes undique & caecos finus 
Disjicere ; & hoftem quamt implicitus fuum. 

Armat bipenni Tyndaris dexnam furcns. 
Qualisque ad aras cotta taurorum prius 
jyefignat oculis, antequam ferro petat j 
Sic huc & illuc impiam librat manum. 

Habet. pera&umeft. pendetexigm male 
Caput ampntatum parte , & hinc trunco cruor 
fcxundat i illinc ora cum fremitu jacent. 

Stneca , Agamtmn. 
f ac"b. i fccn. 

EXPLANATIO. 

Vata ) Troia capta , incenfa , deleta , CAJfan- 
dram , Priami ex Hecubafiliam (vatemillam no- 
bilem, patris deplorabili excidio } nunquam cre- 
j -AGAMEMNQ2T, ah . ux<?rej>eremj>tus. *..._: I ■ i lii ■ llll rfg-L ~ > xji P I C T U'R. A 

ditam) in divifione prxdx aaepit Agamemnon, 
omnium Graecorum imperator. Clyremneftra » 
Tyndari filia , Agamemnoms uxor , cum audivif- 
fet Caffandram fibi pelltcem adduci , (quippejam 
Halefum ex ea fufceperat rcx) cum ifclgyfio, 
ThyefHs filio , concubuit, & cum eo confilium 
cepit ut Agamemnonem & Caflandram imerfcerent. 
Nec mora. factijtcamem ( five , ut placet aliis , e- 
pulantcm & impervia vefte irretiium ) iccuri cum 
Ciffandraiwfn/Vterwwf. hyginus , 103 & 108 Fab. 
Seneca, & /Efrylus , in Ag<*numn. Lycophon , iri 
Cajfandr. rbiloftratus, 1 con. 1 lib. Diclys Cre- 
tenf 5: lib. 

Bipenni) Inrer Amaz.onum arma telum famigc- 
ratiffimum ; quippe earum inventum. Plmius , 
7 lib. 56cap.de ea, praster Arrianum, Alexandri 
Expedit. 7 iib. Vtrgilius , 1 1 JEneid. de Camilla : 

JEt nunc lenta manu fpargens hafrilia denfat ; 

Nunc validam dextra rapit indefeffa bipennem. 
Horatius, <\\ib. 4od. de Vindelicis : 

Videre Rhceti bella fub Alpibus 

Drufum gerentem , &Vindelici; quibus 
Mos unde dedu&us per omne 

Tempus Ama^oma fecuri 
Dcxtrasobarmet, quaerere diftuli. 
Seneca, Agamemn. z\j\etf. 

Non pi&a pharetra , & fecurigeta manu 

Peltata Amaz.on. 
verum & Silius t z PiiW.de Haibite. Ovidmi Pont. 

1 eleg. L O Q^U E N S. 133 

i eleg. Clandianus, 1 Kapt. cVc. Videasinterim fa- 
cures, fecurigerasque puellas in Numifmatibus, 
apud Patinum , Trtstaruim, Morelltum-, quinimo 
& Petr. Petitum , de Amazonibus. 

Taurorum) Hi in facris frequentiffimi ; immo- 
landi live Jovi. Senec t (praeccr Virgilium, Horatium, 
Ovidium ) Med. 1 chor. 

Primus fceptriferis colla Tonanfibus 

Taurus cellaferat tergart candidp, 
five Neptuno. Virgtlius , ( prsecer Staiium, &c, ) 
2 (videas& 5) JEn. 

Laocoon, du&us Nepuno forte facerdos, 

Solenneis taurum ingentem mactabatadaras. 
Atalbi &c\nd\di. Gelitus, lolib. I^cap. Virgi* 
lius , 1 & 2 Georgic. Stltus , 3 1'unic. Tibullus , 5 
!ib. 5 eleg, Juvenalis, 1 2 fat. Seneca , 0^///>. 2 &c. 
at optime Ovidius , 4 Pawr. 4 (videas & 8) elcg. 

Colla bovesntveos certae praebere fecuri, 
Quas aluit campis be rba Falifca fuis, . 
Securi percuticndi. Horatius , 3 lib. 23 od. 

Nam qua? nivali pafckur Algido 

Devota, qnercus inter & ilices; 
Aut crefcit Albanis in herbis 
Viclima t Pontificum fecures 

Cerviee tinget, 
& Virgilitts, zJEn. deLacoonte: 

Qualis mugitus , fugit cum faucius aram 

Taurus, &incertam excufit cervice fecurim. 

I 5 XXXCV. 134 P I C T U R. A 

XXXIV. 

ORESTES, 

matrem perimens. 

QUo gladiumvibras? utero mammifne mitiaris* 
' Ah, reprimatc^cusbarbaratelafuror ! 
La<fhbam mammis , utero te , nate , ferebam : 

Dignus erit venia forfan uterque Iocus. 
Erramus. qui te miferas male fudit in auras» 
Dignus , uterque mori dignus 3 utrumque feri ! 

Matth. Caftmir- Sarbievii , 
j7cpigr.de Nerone* 

EXPLANATIO. 

Vtbras) Oreftes Agamemnonis & Clytemnc- 
/rrasfilius, poftquam in puberem aetatem venit, 
ftudebat patris fui (abiEgiftb & Clytemneflra 
adultera occiji) mortemexequi. ita confiiium ca- 
pit cum Pylade , & Mycenas venit ad matrem Cly- 
temneftram , dici r quefe iEolium hofpitem effe, 
nunciatque Oreftem cffe mortuum , quem iEgi- 
ithus populo necandnm demandaverat. Nec mul- 
tb poft Pjlades Strophiifilius ad ClytcmnefrrJrn. 
•venit, urnamqtte fecum ajfert , dicirque offa O-l 
rcftis condita effe. Quos /Egifthus kcubunJus 

hof- 
(J-&-E S TJSS ' , malrerrtperuTUifU- J4 i$6 P I C T U R. A 

hofpitio excepit. qui occafione capta , Orcftcs 
eum Pylade , noctu Clytemneftram tnaium & 
/Egifthum interf.ciunt. Qucm Tyndarus cum 
accufaret, Orefti a Myccnenfibus fuga da'a eit 
propterpatrem j quem poftea furiae matris exagi- 
tarunt. Hjginus , 119 Fab. Sophocks , in £- 
Mr. &c. 

Mammifne ) Ei itnque , ut & Alcm&oni , com- 
parat Neronem Gra?cum carmen apud Sucto- 
nium , in Neron. 39cap. Namque 

Alcnuon, Amphiarai auguiis cV Eriphyles fi- 
]ius» matrem quoque interjicit -, poftquam hsc , 
aureo monili corrupta , maritum fefe celantem 
fquippe fi ad Thebas oppugnatum iviflet , fe non 
inderediturum fciebat ) Adrafto fratii prodidiflet. 
Diodorus , ^lib. Apollodorus y 3 lib. Hjgmus ,73 
Fab. Sulpic. Lupercus , eleg. de Avaritia. Horauus, 
3 lib. 16 od. Virgilius , 6 &neid. 44overf. 

His Phazdram Procrinque locis 5 masftamque 
Hriphylen 

Crudelis natimonftraniem vulnera cernit. 
Nero parricidio notiilimus. Dio, 61 lib. 
Suetonius , apudquem, 39 cap.anceps, & ideo 
perclegans epigramma : 

Quis neget iEnea» magna de ftirpe Neronem ? 
Sujiulit hic matrem •, fuftulit ille patrem. 

Lattabam) Ita & apud Jufiinum ( 16 lib. 1 cap.) 
Thejfalonice regina , uxor Caflandri , occiditur ab 

An« L O Q^U E N S, 137 

Antipatro flio\ cum vitam etiam per ubera ma- 
terna deprecaretur. 

Utero ) De Agrippina flc, 15 Ann. 8cap. 
Tacitus: Circumfiftunt le&um percuflores, & 
prior trierarchus fufti caput ejus afflixit. Nam in 
mortem centurioniierrum diftringenti , protendtm 
uterumiVentremferi, exdamavit; multifquevul- 
neribusconfe&aeft. 

Veniu ) Pulcra fane & perquam jucunda qua» de 
matricidaillo Horatius , 2. lib. 3 fat. 

Quid enim ? neque tu hoc facis Argis, 
Nec ferro ,.ut demens genitricem occidit Orejles. 

Antureriseum occifa infanifle parente, 
Ac non ante malis dementem a&um furiis,quam 
lnmatris \ugu\o ferrumtepefecit acutum § 
Quinexquo eft habitus male tutae mentis O- 

reftes, 
Nil fane fecit , quod tu reprendere poflis ; 
Non Pyladem ferro violare , aufusve fororem 
Ele&ram. tantum maledicit utrique ; vocando 
Hanc furiam j hunc aliud, juflit quod fplendida 
bilis. I 5 XXXV. I$S P I C T U R A 

XXXV. 

D I D O, 

ab s^/Enea Jpreta. 

TAlia dicentem jamdudnm averfattietuu 
Huc illuc volvens oculos , totumque pererrat 
Luminibus tacitis , & fic accenfa profatur : (thor, 
Nec tibi diva parens , generis nec Dardanus au- 
Pcrfide ! fed duris genuit te cautibus horrens 
Caucafus , Hyrcanaeque admorunt ubera tigres. 
Nam quid diflimulo^autquae mead majora re/ervo? 
Num fletu ingemuit noftro ? num lumina flexit ? 
Num lacry mas vi&us dedit , aut miferatus aman - 

temeft? 
Qua»quibusanteferam?jam jam necmaximajuno 
Nec Saturnius h«ec oculis pater adfpicit aequis. 
Nufquam tuta fides. ejectumlittore, egentem 
Excepi , &f regnidemens in parte locavi ; 
AmifTam clafTem , focios a mortereduxi. 
Heu , furiis incenfa feror ! nunc augur ApoIIo, 
Nunc Lyciae fortes, nunc & [ove miflus ab ipfo 
Interpres divum fert horrida jufla per auras. 
Scilicet, isfuperislaboreft. ea cura quietos 
Sollicitat. neque te teneo , neque di£te refello. 
I , fequere Italiam ventis , pete regna per undas : 
Spero equidem mediis,fi quid pia numina poflunt, 
Supplicia haufurum fcopulis , & nomine Dido 
Saepe vocaturum. fequar atris ignibus abfens : 

Etj 
DID O, ab ^ncajpreb^. 35 140 P I C T U II A 

Et , cum frigida mors anima. feduxerit arrus, 
Omnibusumbra locis adero. dabis imyivobe poenas. 
Audiam>& hax mancs veniat mihi fama fub imos. 
His tnedium di&is fertnonem abrumpit , & auras 
iEgra fugit , fefeque ex oculis averttt , &aufert; 
Lwquetis multa metu cunftantem & multa parantem 
Dicere. fufcipiunt famuU^ collaplaque membra 
Marmoreo referunt thalamo, ftratifquereponunt. 

Virgilius , 4 sEnud. 

EXPLANATIO. 

Arerfa ) Dido , five fclifa , Beli Tyriorum regis 
filia, Sichaeo Herculis facerdoti primis nuptiis fuic 
junch. Eum etenim Pygmalion, Eiifae f rater, ejus 
thefauris inhians ante ipfas aras obcruncaverat. 
Haecvero thefauris clam effoflis , cum iisquibus 
invifuseratPygmalion, navem confccndens, in 
jKfrica? partem Zeugitanamdelataeft. Moxfolum 
mercata Carthaginem, &eiconjunclam Byrfam 
condidit. At cum Hiarbas,Getu\\z rex, nuptias ejus 
ambiret , recufamemque armis cogere vellet , fibupft 
mortem intulit. 

Sichiftorici; Solinus> 4ocap. Juflinus, i81ib. 
5 & 6 cap. & alii : verum poetae, pra?eunte Marone, 
fabulantur jEneam , Troia capta , profugum , vi 
tempeftatis Carthaginem fuiffedelatum, Eltfatnque 
amore ipfius incenfam, cum fubito prseter fpem de- 
feretur , mortemftbi confcivijfe. Oviduis , 7 Heroid. 
epift. 3 Fafior. & i4.IV1etam. Silius, 8 Punicor. 

Dido ) Latine virago. Nempe poft generofam ' 

moi- LOaUENS. T 4 t 

mortem , confectMtionemqiie bocnomeneirribu- 
tum. Servius , ad i JEn. Qiiippe , apud vetcres , 
morruis confccratis mutabatur nomcn , ne quis forte 
putaret eos homines fuilTe. Ita Medea a Marfis cul- 
ta (poftquam Colchisrelictis, fecuta Jafonem , in 
Italiam tandem perveniflct , populosque, prsefer- 
tim Marfos , remedia contra ferpentes , ipfis mole- 
fiiiTimos, docuilTet) nomine Anguitia^, fivepo- 
tius Attgitu. Solmus, 8cap. Servius, ad 7 /tneid. 
GlofTas vet.ut& Hefiodus, Alcmanesque , apud A- 
thenagoram, in Legation. Ira Romulus k Romanis 
confecratus , appeilatufque Quirinus. Ovidius , 1 4. 
Mctam. 

Eiiio: verointer deasreceptce memin^re ^ufti- 
mti , loc. cit. Appianus , in Punic. Stlius^ 1 Punicor. 
quibus adde Numifmata Tyriorum & Sidoniorum, 
apud Vaillant , de Rom. Colon. & Munic»p. 

Sortes ) Oracula; qiixfortes quoqueappellaban* 
tur, quod resmaxime dubiae & controverfas da- 
rcntur. Ciaudianus , t beli.Getic. Ovidius,$ Pont. 
eleg. 1 . Cicero , 1 Divinat, Virgilius , 7 Mn. & paf- 
fim. Lucanus^ 5 & 6 Vharfal. H or at ius , de Art. 
Scneca,Oedip. z ; 1. sidonius , 5 & 9 carm. 

Thalamo) Ille domusinteriorpars; gynacorims, 
five «wg*«»*»i quia in eaverfabatur r/rgo, /*»#*, 
h. e. innupta puella. Statius (prieter Theocntum) 
1 Thebaid. de Argia , & Deiphile. Quo nenio 
etiam, nifi propinqua cognatione conjurxStus ac« 
ccdit. Nepos> iapraefation.lib. 

XXXVf. 141 P I C T U R A 

XXXVI.. 

A N N A, 

firorem lugens. 

AVdvt exanimis , trepidoque exterrita curfu, 
Unguibusor4/bror/ci»^«f,& peftora pugnis, 
Per medios ruit , ac morientem nomini clamat : 

Hoc illud germana fuitf me f raude petebas ? 
Hocrogus iflemihi, hocignes araquepjrubum i 
Qttid primum defertaquerarkomitemne fororem s 
Sprevifti moriens ? eadem me ad fata vocafles ; 
Idemambas ferro dolor atque eadem hora tuliflet; 
His etiam ftruxi manibus , patriosque vocavi 
Voce deos , fic te ut pofiti crudelis abeflem ? 
Exftinxi te, meque, foror, populumque, patresque 
Sidonios, urbemquetuam. 

Virgilius, 4 Mttid* 

EXPLANATIO. 

■Rogtts) iEnea difceflum parante , claflemque I 
fuara clancuiuminftaurante, Anna 'fruftr^ 'itfttm 
abincepto revocareconataeft. Mox, fororis hor- 
tatu, ina?diumparteediti{Tima,ingentem fftm 
erigit , facrorum expiantium fimulationem pro- 
movet , atque , ommum ticjcia , moritura Didoni 
fexale tbeAtrumexpuKtt. Vvtgtiius, 4 Ancid. &c. 
.AiVzVll , /crcrem /ujcns. . 3& 144 PICTUKA 

Morientem) Didonis interitus ux. pcloriim , fitto- 
rum, ftatuariorum, ficimprimi'; poitarum infieue & 
elegans argumentum. Placent in reginam cpigram- 
mata Anthologia* Gr&c. Aufonii , Marullt , Sarma- 
z.arii , Bcz.& , Scaligeri , Moncrii , Bucbanani , Bel- 
laji, cjeterorumque : incerti tamen cujufdam 
prae cunclis , apud modo nominatam Mcrcerium , 
2 lib. 19 cap.de Didone marmorea: 

Dum videt incautus pulcram fpe&ator Elifam 

Obfrupet , & vifu fixus ut illa riger. 
Arsmira? ipfa ftlexanimam fpirare videtur; 
Q^ique auimam fpirat , ciediturefle filex. 
At de fictis ipfius JEnexqiiQ amoribus , defer- 
t«eque infina morte, en locum, apud Macrobium , 
(Saturnal. 5 lib. i7Cap. ) obfervatione digniffi- 
mum, & mire jucundum : 

Quoditaelegantius authore (Apollonio) digef- 
fit ( Virgilius ) ut fabuh lafcivientis Didonis , 
quam falfam novit univerfitas, per tot tamen fe- 
cula fpeciem veritatis obtineat ; & pro vera per ora 
omnium volitet : ut piclores fitioresque, qui fi- 
gmentis liciorum conrextas imitantur effigies , hac 
materia velmaximein efficiendis fimulacris tan- 
quam unico argumento decoris utantur. Ncc minus 
hisltiontim perpetuh & geftibus & cantibus cele- 
brantur. 

Tantum valuit pulchritttdo narrandi , ut omnes 
Phcenifla? caftitatis confciii nec ignari marium fibi 
injeciflereginam, nepateretur damnum pudoris, 

con- L O Q^U E N S. 145 

conniveant tamen fabuU ; & intra confcientiam 
veri fidetn prementes , matint pro vero celebrari , 
quod pictoribus humanis dulcedofmgentis infudit, 

Ha&enuspulcre Macrobius.Certe JEneamnon 
potuit vidijfe Dida; cum Carthaginem condiderit 
regina,286 anno ante ^EneiE adventum in Italiam. 
Videantur Annales& Fafti, pmer Ger.Vofium, 
Orator. InfKtut. ilib. tfcap. garr. 

Clumat ) Solenne hoc prifcis. Servitis , ad 
6 J&ncid. Propertius, 4 lib. 7 eleg. Ovidius, 
3 Trift. 3 eleg. 

Kecmandatadabo? ncc cum clamore fupremo 
Labcntes oculos claudet amica manus ? 
Adjungantur Lucanus, 1 pharfal. Aufonius , gene- 
thliac. ad Nepot. Sencca, Tranquill. Anim. 
11 cap. Apulejus , inApoiog. 

Sidonios) Cartbaginienfes; origine & ^enereTy- 
rios & Sidonios. Sidon (ficuti Tyn\s)Phanices urbs, 
S3cra,Nw«^®-, maritimarumurbium maxima in 
ipfis Juda?a2 finibus, pifcofa; unde nomcn ; Sidon 
enimipfis p/j?» :incujusNummis(apud Vaillant, 
de Municip. & Colon. ) Dido fceptrifera, fugiens» 
triremi infiftens , extenfa dextra quafi fcquentibus 
viamdemonftrans, confpicitur. Meminere urbis 
hujus Strabo , 1 6 lib. Plinius , 5 Iib, 1 7 cap, Utltty 
llib. 7cap, Dwto;,&e, XXXVII. i4<S P I C T U R A 

XXXVII. 

T O M Y R I S, 

hofti infultans. 

QUam beIloappeteres,fa&ae(ttua terra.dolcres 
Quam fterilem.veftro fanguine pinguiserit. 
Imperii efl: extincta fitis virtute ; cruoris 
Nunc extinguetur vicla ciuore ; bibe ! 

Jul. Cafar Scaliger, 
iu Heroin. 

EXPLANATIO. 

Btllo) Tomyris , <\ux & Thamyris , Maffage- 
tarttm regina in Scythi^ , tempore minoris Cyri , 
potentillimi Perfarum regisj quem Araxen flumeFi 
tranfeuntem , bello aggreiTa eft, fraude circum- 
venit, vicit , & caftris vitaque ipfsl (poliavit. Nem- 
peficipfius filii interitus vindicatus. Eum etenim 
Cyrus , a matre obviam miflum , cum fuis per ;»- 
fidias interfecerat. Hoc vi&orioib eventu tamen 
non contenta, nec animi efferati rabies emollita. 
Quippe revulfum caput in utrem cruore bumano 
plenum demifit, hhque verbiseiinfultavit: filii 
mei fanguinem haufifti , & mcum , Cyre, fitifti; 
nuncegotecruorefaturo. herodotus, i lib. Val. 
Maximui, ^Ub. xocap. Jttjiinus, ilib. 8cap. 
TOJUYHTS, hosti infultans. 3P 148 P I C T U R A 

Trontinus , Strateg. 2 lib. 5 cap. Ammianus , 23 lib. 
6 cnp. Oroftus, 2 hb. 7 cap. Lucianus , in Ma- 
crobiis,& Cbaront.Jornandes, Geticor. iocap. 

Sanguine ) Soienne vi&oribus hoftis devitli 
caput amputare\ quinimo &fxpeaf1ixum hafta: 
circumferre , vel locopatente fpectandum propo- 
nere. Videantur Reg. 1 lib. lycap. deGoiiathi. 
Juditb. 14 cap. de Olophernis. Macbab. 2 lib. 7 
cap.de Nicanoris. Virgilius, 7 /£».decapitibus Nifi 
& Euryali. Livius , 27 lib. de Hafdrubalis. I«- 
canus, 8 Pharfil. de Pompeii. Cor«. Severus , 
apud Senecam , 7 Suafor. de Ciceronis. S«efo- 
*»«j, ^«£. 13 cap. de Bruti, Curtius, 7 lib. 
2 C3p. de Parmenionis. ut 8 lib. 1 2 cap. de Erycis. 
Tlorus , 4 lib. ocap.de Craffi, Nempe infidem 
vi&oria», &hoftiumterrorem. Ita &Thracibus 
fuit familiare. Tlorus , 3 Hb. 4 cap. quemadmodum 
&Scythis. Herodotus, 4 Kb. quibusipfa capitis 
offapro poculis erant. Strabo, 7 lib. quod&de 
feptentrionem colentibus populis quoque narrat 
Tlinius, 7 lib. 2 cap. de Effedonibus Solinus , 
locap. de Scordifcis Ammianus , 2,7 lib- 3 cap. 
de Hunnis & Gepidis , & fpeciatim de AlboiYio , 
eCunimundi regis capitis offibus bibente, Paul. 
TJiacontts, 1 lib. geft. Longobardic. 27 cap. qui-j 
nimo de Gallis, five Celtis prifcis. fic Silias t{ 
1 3 B. P««if. 
AtCeltae vacuicapitis circumdare gaudent 
ojfa, nefas) auro &raenfi$ea pocuU (ervar.r, L O Q^U E N S. T 4 q 

Virtute ) Certe videtur effe commentum (Srae- 
corum , quicquid de Tomyri , tanquam muliere , 
produnt. leimur namque (ut Tamyris iive 
Thamyris) majculum nomen apudScythasfemper 
fuit. Sic enim regem Sacarum appellariobferva- 
mus apud Poly&num. Hxc ifac, Vofius , ad J«- 
jiini loc.cit. 

Etqualis fcriptorum demorte Cyri difTenfus ? 
in acie capitur, & Tomyridis mandato, cruci 
affigitur Diodoro, z lib. 44 cap. inprxlioad- 
verfus Derbicas , jaculo transfixus » poft diem ter- 
tium perit e vulnere CtefiXi Hift. Perfic. an- 
norum centum fenex, aeger animi decedit /.«• 
ciano, de Longasv. placide in le&o obdormit 
Xenopbonti, Inftitut. Jib. ult. Unde &fepulchri 
regis hujus meminere Plutarcbus, Arrianus, & 
Strabo , apud Job. Lomejerum y Dier, Genial. 
x Dec. 1 DifTertat. 

Bibe) Infulcatioamariffima. Ita Parthi t CraJfo 
devi&o &occifo, in ipfius os aurum liquefaclum 
infundunt , pecunia?que acquirends infanum ftu- 
diumipfi (ditiiTimolicet) hoc modoinfultantes 
exprobrant. Dio , 40 lib. & Florus , 3 lib. 1 1 cap. 
Fulvia , M. Antonii T riumviri perniciofa conjux» 
Ciceronis arreptum caput genibus imponit, conjpuit, 
& ( opprobriis crebris ac amaris additis) extra&am 
linguam crinali acucompungit, ldem Dw,47lib. K 1 ' XXXVIII. k'$Q P I C T U R A 

X X X V ,1 I I. 

T A R P E I A, 

armis obrata. 

HOc Tarpeia fuum tempus rata, conveni: 
hoftem , 

Pa<5fa ligat , pa&is ipft futura comes. 
Jvlons erat afcenfu dubius , feftoque remiflus. 

Nec mora , vocales occupat enfe canes. 
Omnia praebebant fomnos j fed juppiter unus 

Decrevit pcenis invijjilare fuis. 
Prodiderat portsque fidem,patriamque jacentem ; 

Nubendique petit , quam velit ipfa diem. 
AtTatius,neque enim fceleri dedit hoftis honorem, 

Nube , ait , & regni fcande cubile mei ! 
Dixit , & ingeflis comnum fuperobruit armxs. 

Ha?c » virgo , officiis dos erat apta ruis ! 

Propertiuty 4lib 4clcg. 

EXPLANATIO. 

Tarpeia) Sabini quoque , anno urbis con- 
ditae quarto , ob raptas bellum adverfus Roma- 
nos fumpferunt. Et cum Roma: appropinqua- 
j-ent , Tarpejam virginem natii , qux aqua? > 
caufa facromm , haurienda? defcenderat , ei 
T. Tatius optionem muneris dedtt , 11 excrci- 
tumfuum in Capitolium produxilTct. Illa petiit 

quod 
TAKPJEJA. , ar/ms atru/zi . J* 15* P I C T U R A 

quod illi in finiftris manibus gerebanty videlicet 
anulos & armillas : quibus dolole repromiffis > 
Sabinosin arcem perduxit , mbiTatius eumfcutis 
obruipfitcepit ; nam & eain laevis habucrant. Viftor, 
de Vir. Illuftrib. Livius , i lib. F/cjw , i lib. 
I cap. Val. Maximus , 9 lib, 6 cap. Plutarchus , 
in Ko;»«/. 

Superobruit ) Infpicias confulares denarios , a- 
pud F«/v. Urfinumi nempe Ttturi<t Petronitque 
gentis. In prioris enim Tarpeia genufle&it i«r*r 
j?«U, accurrente utrinque Sabinoclypeato: ve- 
rum in pofteriorss jam cljpeu proje&is demerft 
recumbit. At, fcelerara& nocens, an pura & i»- 
nocens ? fme Sabinae hx gentes , nifi inculpatam 
credidifTent , in Nummorum monumeniis publicis 
ejus effigiem minime collocaffent. Quid? ipli 
Romani virgini pofuerunt fepulcrum , venerati 
eam ; efjigietnque ftatuere in asde Jovis Me- 
tellina. Feflus, Pifo, apud Dionjfium Halycarn. 
Crederes autem populum Romanum fcele- 
ftam perfidamque virginem , fepulcro pofito 
&annuacaerimonia fuifTe veneratum ? Quomo- 
dotamenilla pura Sc innocua? pa&o illo famofb 
nihilaliudvirgovoluitquara nudatos fcutis civibus 
fuis trucidandos hoftes objicere. Pulcro profedo 
confilio, fi fortuna acceffiffet. Haec fcriptores 
tradidereantiquiffimi; &accedunt Pifoni citato 
Tlorusy atqueipfe Livius. 
Siniftratamen (fimiliade Didw, 144 pag. ) 

ma« L O Q^U E tf S. 155 

magisinvaluit opinio; quafi defiderio potiundi au- 

ri impiam proditionem conceperit. Val. Maximus , 

aliique fuperius enumerati. Qirinimo Propertius, 

( 4 lib. 4 cleg. ) poetica libertate , eam amore 

Tit.Tatii, Sabinorumregis, impulfam fingir. Et 

Antigonus ( apud Vlutarchum , in Romul. ) fpe- 

ciofb pretextu rem velans , eam, Tatii fcilicet fi- 

lianiy a Romulo abreptam, thalamoqueejusfuis 

ingrariis fociatam , juftam comminifcenda proditionis 

occafwnem babuiffe narrat. Haclxnus ex mente 

Juft. Rjcquii , commentar. de Capiiolio Rom. 

5 cap. Immitiffime autem de Tarpeia apud in- 

feroi fupplkio agit Silius ,138. Pttnic. 

llla autem qux tondetur , praecordia roflro 

Alitis ( en quantum refonat plangentibus alis 

Armiger ad paftus redicns Jovis ) hoflibus arcem 

Virgo (immane nefas) adamato prodidit attro 

Tarpeia , & padis referavit clauftra Sabinis. K 5 XXXIX, i 5 4 H C T U R A 

XXXIX. 

H O R A T I U S, 

fororemferro transverberans. 
J.Ncminat egregios adjun&a fuperbia mores. 

Claudiauus , ^co^iul- 
Honor. 

J? One vefanos , preco r » 
Animi tumores , teque pietati refer. 

Seneca, ThtbtCii. 
4 2c~l. i fceu. 

EXPLANATIO. 

Superhia) Horatius unus (haec A. V. C. 187) 
prselio trium Curiatiorum , conditione pugnas 
omnium Albanorum vittor; cum exillaclaiiffi- 
ma acie domum repetens fororem fuam virginem 
Curiatii jponfi mortem profufius, quam illa artas 
debebat , pntem vidiffet , gladio, quo patriae rem 
bene geflerat, interemit. Parum pudicas ratus 
lacry mas, quae praepropero amori dabantur . VaL 
Maximus, 6lib. $cap. 6exemp. Iloruty 1 lib, 
3 cap. Dionyfius , 3 lib. Viltor , de vir iiluftr. # 

Vefanos ) livius , 1 lib. Princeps Horatius ibat, 
lergeminafpoliapr&fegerens. cm joror virgo.quae 
defponfa uni ex Curiatiis fuerat , obvia ame portam 
Capenam fuit : cognit eque fuper humeros fratris 
pdudamento (ponfi , qnoi ipf* confecerat , folvit cri- 

nes 
HORATrVS, fararemferra transt/erberans. I5<* P I C T U R A 

nes> & flebiliter nominefponfuin morruumap- 
pellat. Movic feroci juveni animum comploratio 
fororisin vi&oriafua, tantoque gaudio publico. 
Stri&o icaque gUdio , fimul verbis increpans , 
transfigit puellam : abihinc cum immaturo amore 
adfponfum, inquit, oblitafratrum mortuorum, 
vivique, oblita patriae. Siceacquascunque Ro- 
mana lugebit hoftem. Ha:c ille. 

Tumores ) Vi&oria fe!ix, & rerum fauftior fuc- 
ceflus impotentes animi facit homines. Romani 
idcirco , laudabili exemplo , triumphantis fuper- 
bas aures ricu pulcherrimovellicarunt. Quippe, 
in eodem curru , adftabat carnifex five potius jervus 
fublicus , ei a tergo fuggerens : relpice poft te ; ho- 
minem memento te. Tertulltamts , apolog. adverH 
gent.j^cap. Arrianus,m Epiftet. 3 lib.J^cap. lfi- 
dorusy 18 Origin. 2 cap. Zonaras , Annal. 2 Tom. 
de Camillitriump. Plwius , jjlib. 1 cap. & 2.8 
lib. 4cap. JuvenaliSf iofat. de corona aurea, 
/blida , triumphantium : 

Tenet ludans hanc publicus > & fibi conful 

Ne placeat, curru fervusportatur eodem. 
Hic ergo triumphantem ad ukimi fupplicii inftru» 
menta» currui proxime appenfa , attcndere mone- 
bat. Ea erant flagellum & tintinnabulum ; indi- 
cantia , vi&orem jam fublimem in tantas calamita- 
tespofleincidere, ut aut flagris caedatur aut capitis 
damnetur. Zonaras, Annal, 1 Tom. apud Magium 9 
de Tintinnabul. ncap. quitamencreditnonan- 

ti- LOCtUENS. 157 

tiquitus, fed temporibus Zonar& proximis hoc fieri 
confueviflej cum nullus nec Grsecorum, nec Lati- 
rorum fcriptorum morisejusmentionem faciat. 

In Nummis tamen, ut & Marmoribus, non mi- 
nifter publicusi fcd Vittoriaprapes , coronam fufti- 
net ; nempe apud P. S. Banhoium, 6& 32 Tab. 
Quinimo & in ipfum triumphantemdtcleria & 
amariffima fubinde convitia libere jacicbant ipfi 
circumfluentesmilites. Martialis , 1 lib. 5 epigr. 
ad Domitianum. & 7 lib. 7 epigr. de eodem 
triumphante : 

Tale erat hoc in Ventidium , ( fuit hic genere 
& loco humili ; pofl: Sociale bellum, triumphantc 
Pompejo Strabone , puer , inter caeteros, ante cur- 
rum imperatoris , finu matris ve<2us , poftea com- 
parandis mulis & vehiculis fordida fibi vtcium qua- 
rens ) de Parthis triumphantem : 

Concurrite omnes augures , arufpices , 
Portentum ufitatum conflatum eft recens, 
Nam muhsquifricabat, confulfa&useft. 
GeUius , 1 j lib. 4 cap. videantur & Dionyfius , 7 lib, 
Livius , 4lib.de Valerio, 5 lib.de Camillo. lolib, 
de Fabio. & 39 lib. Paierculus, 2lib.67cap.de 
Lepido & Planco. Vlutarchus , in Paullo. Apptanus, 
in Punic. deScipione. Ltvius, 39lib.de Manlio. 
Vlinius, 19 Kb. 8 cap.de Cajfare. Suetonius , in 
Caefar. 49 & 5 1 cap. D/0, 43 lib. de eodem, 
apud Barnab. Brijfonium, 4 lib. de Formulis, i 5 8 P I C T U R. A 

X L. 

T U L L I A, 

farentis cadaver calcans. 

TU!!ia conjugio fceleris mcrccdc parato, 
His folitaeft di&isexftimulare virum. 
Quid juvat efle pares , te noftrae cxde fororis, 
• Meque tui fratris , fi pia vita placet ? 
Vivere debuerant & vir meus & tua conjux , 

Si nullum aufuri majus eramus opus. 
Et caput & regnum factum eft dota!e parcntis. 

Si vir cs ,indichs exige dotis opes. 
Regiares fceluseft. focero caperegna necato. 

Etnoftras patrio fanguine tingemanus. 
Talibus inftinflus folio privatus m alto 

Sederat. attonitum vulgus ad arma ruit. ' 
Hinc cruor & caedes. infirmaque vincitur xtas, 

Sceptra gencr focero rapta Superbus habet. 
Ipfe fub Efquiliis , ubi erat fua regia , cjefus 

Concidit in dura fanguinolentus humo. 
filia carpentopatrios initurapenates > 

lbat per medias alta feroxque vias. 
Corpus ut afpexit , lacrymis auriga profufis 

Reftitit. bunc tali corripit illafono : 
Vadis ! an exjpecJas pretium pietatis amarum ? 

Dac, inquam^ inytiasipfaper orarotas. 

Qvldiut, 6 Faftor. 

EX- 
TVLLI-Al ,varcntis caJdyer calcans. *e i6*o P I C T U R. A 

EXPLANATIO. 

TuUia) Tarquinius, cui cognomen Superbi 

ex moribusdatum, regnum avitum, quodlaSer- 

vio Tullio tenebatur, rapere maluit , quam ex- 

(pcclare j immiffifque in eum percufforibus , 

( A. Y. C. 218 ) fcelere partam poteftatern non 

melius egit quam acquifierat. Nec abhorrebat 

moribusuxor Ttillia, quae, ut virum regern falu« 

taret , (uper cruentnm patrem , vecta carpento» eon- 

{ternatos equosegit. Tlorus , 1 iib. 7 cap. Livius^ 

1 lib. Val. Maxtmus, 9 lib. 11 cap. Viclcr , de 

Vir.Illuftr. Seneca , Oftav. chor. 1 a£fc. Silius t 

13 B. Vunic. ubi de pccnis apud infcros. Dionjifms 

"Ralycarn. &alii. 

Virttm ) Tarquinium Superbum j cujus vultus, 

uti credit faepius laudatus Begerus, in Lolliaegen- 

tis denario. Quid ? cxofusille tyrannusin monu- 

mento publico ? quippe ni? fuere & Tarquiniorum 

jlatua , Pliniiastatc, Romaeinter reliquorumre- 

gum fimulacra. Vlinius , 33 lib. 1 cap. Ita & in alio 

Numifmate cernitur idem , juvenilifacie , imberbis, 

galeatus; appofita clava Herculea j quemadmo- 

dum focer , Tarquinius Prifcus , exhibct ur in fimili 

quoque,imberbis&diadematus; & quidem addita 

eadem clava. Videatur Begeri epiftolaad Span» 

bemium. 

Sceptra ) Prifcis regibus ducibufque fceptrum 
(quod a ixiwm, inmtQrjf erat hafta. Ju(linus 9 

4$Kb. L O Q^U E N S. r6i 

43 Ilb. 3 cnp. iterumque , 24 lib. 4 rap. de Hicro- 
nis haftu. 1'uufaniasyin Boeotic.de Chasronxeniibus, 
haftam Joviscolentibus. Sidonius , 2 carmin. Pcr 
earnque hi jurabant. JEfcylus , in Septein ad Tfok 
de Parthcnopaso. Uomerus , 1 lliad. & Virgilius, 
12 JEneid. 

Itain Nummis hajlata efl non tantum Juno 
Regina ; fed &, apud AngclonumyArfcbotanum^On- 
danum y Patinum t &c, Vcfta, Venus, acCeres, 
ut&Janus» Jupiter, atque Genius. 

Carptnto ) Quod vebiculi gcuus pompaticum 
matronis proprium ; quo feftis diebus ad a*des deo- 
rum ferebanrwr. Jfidorus, 20 lib. 12 cap.arcuatum 
& conrectum. ApuUjus, 10 Metam. di&um quafi 
carmentum, a matre EvandriiCarmenta.Plutaubus, 
Romanar. Qua?ft. 56. Ovidius, 1 Faft. 

Nam piius Aufonias matres carpenta vehebant ; 
Hjecquoque ab Evandri diciaparente reor. 
formam intucrc in Kumhmatibus Aucuftarum ; 
nemptconrecratarum, Agnppma?, & Juliasjapud 
citatos Nummorum collecTtores & enarratores. 
Meminere carpentorum Livius , j, & prajfertim 
34-lib. dcmulierum luxuria. Suetonius, in C<*//£. 
1 y cap. & Claud. 1 1 cap. de Agrippina , Caji > & 
Anronia Claudi : denique Tacttus , 12 Ann. 
4 2 cap. de Agrippina , Neronis ambitiofa matre : 
iterumque ( praster Dionem , 60 lib. ) Suetonius* 
Claud. 17 cap. deMeftalina, mariti triumpha- 
lem currum carpento fcquuta. 

L XLL i6i P I C T U R A 

X L I. 

LUCRETIA, 

fbi mortem inferens. 

UTque videnr habitum ; quas lucfcus caufa re« 
quirunt; 

Cui paret exfequias , quoque fit i&a malo. 
Ula diu rericet , pudibundaque caelat amifhi 

Ora fluunt lacryma? more perennis aquae. 
TAincpaterJnnc conjunx lacry mzsfolantur &orant, 

Indicet : & caeco flentque paventque metu. 
Ter conata loqui tcr deflitit , aufaque quarto 

Non oculosideo (uftulit illa fuos. (quit, 

Hocquoque Tarquinio debebimus ; eloquar, in- 

Eloquar infelix dedecusipfa meum. 
Quaeque poteft narrat. reftabant ultima. flevit , 

Et matronales erubuere genaj. 
Dantveniam genitor facto conjuxquecoa&ae. 

Quam , dixit , veniam vos daris , ipfa nego. 
Kec mora , c&lato fixit fuapeftoraferro f 

Etcadit in patrios fanguinolenta pedes. 

Qvidius) % Faftor; 

JVlollia confodit rigido lucretiaferro 
■ Veftora , concubitus paffa , tyranne , tuos^ 
Hoc alii vates facinus fuper aethera tollunt ; 
Non ego ; non vates, Laura pudica , tuus. 

Fe« 
ZAT€RETZA.,Jlv itvrtzm mfircn 1^4- P I C T U R A 

Femina, tam reneri confummatique pudoris » 
Debuerat folo victa dolore mori. 

JE.iig. Mtnaglus, 
Epigramm.y. 

ui fuit ille tibi , Lucretia , gratus adulter , 
Immerito ex merita prsemiamortepetis. 

Sin potius cafto vis eft a!!ata pudori ; 
Qnis t uror alterius crimine velle mori. 

Fruttra igiturlaudemcaptas, Lucretia? nanrque 
Vel furiola ruis, 4 vsel fcelerata cadis. 

Tkeod.Bcza, Icon.i. 
1 1 6 pag. 

EXPLANATIO. 

Caufa) Lucreria , Romana? pudicitiae prseci- 
puum lumcn vulgo , filia Lucretii Tricipitini , 
praefe&iurbis» uxor Tarquinii Collatini. Eam, 
(A.V.C. 244) noctu oppretfam Sextus Tarqui- 
nius, cum precibus exorare non poflet , violavit. 
Poftridie convocat s patre , marito , cauerifque 
amicis, ea tyranni flagitium detexit , & cducto 
cultro , quem fub vefte occultum habebat, fefe 
confodit. Qua re moti amici popuload arma con- 
cirato rcges cxpulerunt. Livius , 1 lib. Vtttor , 
devir Illuft. Val. Maximus , 6 lib. 1 cap. P/«- 
tarchus , in Poplicol. Dionyfus , 4 lib. 

Exfequias) Funus profequi Romanis eft funm 
comitari vel exfeqm> ire vel venire exfequias, Cicero, 
2 Tufcttlanar, Apitleiust Floridor, 3 &4 ^- LOaUENS, 16$ 

Ttrtntitts, Phormton. 5 act. 8 fcen. Ovidius, 
2 Amor. 6 eleg. depfittaco : 

Pfittacus > Eois imitatrix ales ab Tndis 
Occinit, cxjequtasitc f requenter aves. 
& Silius , 1 5 B. ?nnic. ubi Marcello occilo Han- 
nibal : 

Vos ite fuperba; 
Exfequias animae, &cinerem donate fnpremi 
JVluncris officio. 

Matronales) Eft matrona proprie qu&in matru 
tnontum cum viro convenit , etiamfi (ibi liberi non- 
dum nati : diftaque ita a matris nomine non adcpto, 
fedcum fpe &ominemox adipifcendi. Gelliits, 
18 lib 6 cap. Juvenalts, 3 hit.Horatius, 1 lib 1. fat. 
Matronam nullam ego tango, 
Ut quondam Marfxus amator originis. 
& mox : 
Define matronas fefhrier; nndelaboris 
Pius haurire mali efl: qtiam ex re decerpere fru&us. 
iterum puillo poft : 
Matront , prxter faciem , nil cernere poffis , 
Caetera , ni Cariaeft, detntffarefte tegentis. 
Si interdi&a petes , vallo circumdata (nam te 
Hoc facit infanum)mulrae tibi tum officient res ' 
Cuftodes Jc&ica , ciniflones , parafitas, 
Adtalos ftola dimi^a<, & circumdata palla. 
Fixitj SpecT:atur ca peclmtransfigens, apud Leo- 
nard.Augusltm , 1 Tom. 83 imag. egypfo Sma- 
r-gdino petita. 

L $ XLIX i& PICTURA 

X L I I. 

LUCIUS JUNIUS BRUTUS, 

filios inierimens. 

CErvicempropere prtbe jam non mea proles, 
Eortianimoferiasylittor; neu parce parentis 
Aipedu. pater efle nego , queis Roma noverca efl. 
At vos afferti lacrymas cohibete Quirites ! 
Brutum orbum prsftat , quam fervam vivere Ro- 
mam. 

Thom. Segketus , Scoias» 
i Meletemat. 

Jpfe ego fubjeci narorum colla fecuri , 
Utcunque hoc olim poftera turba ferat. 

Crederet imperio quisquam movifTe Superbos , 
Quando fuperbiret (anguis in urbe meus ?. 

Quin potius collapfa domus me lugeat orbum , 
pum tibi me poflis dicere, Roma, patrem. 

Carolns Malapertiusy Motttenjis Belg* f 
lib. Mifcellaneor. 

EXPLANATIO. 

Vroles) L. Junius Brutus , forore Tarquinii Su- 
perbigenitus, cum tyrannifaevitiemtimeret, ftul* 
titiamfinxit ; unde & dictus Brutus, Juvcnibu* 
re^iis Dclphos euntibus deridiculi gratia comes 
adfcitus ,utrefponfumeft, eum Romac fumman^ 
poteftatem habitumm, quiprimusmatrioicula- 
y t~, ■ remr 
• BJZVU v VS ifilws ititertmens. JA 1(58 V I C T U R A 

retur, terram ipleofculatuscft. Deinde, (A.V. 
C. 244) propter Lucretiaeftuprum , cum Trici- 
pitino& Collatino, incxitiumregiumconjuravit. 
Quibus in exilium a&is, primus conful aeatus y 
piosfuos ( Titum & Valerium ) fratrisque , quod 
cum Aquiliis & Vitelliis ad recipiendum in urbem 
Tarquinios conjuraverant , virgis caefos fecuri per- 
tufitt. Vtttor, deVir. Illuftr. Ovidius , 2 Faft. 
Livius, 2 lib. Plutarcbus , fusc m Poplic. & 
alii. 

Littor) Cui nomen erat a ligando ; quod fafccs 
virgarum ligatos ferret, Fefius , Plutarchus , 
67 Romanar. Qiiaeft. Munus ipfius popuium 
fummovere, fontes virgis cxdere 8c fecuri percutere. 
Livius , paftim. prxferre denique Fafces; magi- 
ftratuum majorum fci!icetinfignia , ab Hctrufcis 
pctita. Saluftius , Catiitn. 5 1 cap. formati ii ex 
ulmo, vel e betulke ceretibus bacillis. Plinius, 
itflib. iScap. Quibus Securis itacircumvincie- 
b.itur , ut acies tantum promincret , reliquapars 
injeclo virgis loro contegeretur. Plutarcbus , 67, ut 
& 82 dictarum Qu«eft. Infpicias Denarios Con- 
fulares apud Uifinumi Marmoraque apud P. S. 
Bartholum. 

Fafcibus vero bilce utebanrur confules , prae- 
tores , diftatores , & intcrreges. Livius,V,dMa- 
ximusy Dio, Lucanus, alii. maxirpc/taruen (8i 
duodccim quidemj confttles. Unde SiliuS, 5 B. 
Punic. 

Tua L O Q^U E N S. iff£ 

Tua, refpice, fedes 
Haec eft, unde ingens, humeris fulgentibus oftro, 
Vidtjii Latios conftdpratederefafces. 
& Martialis , 8 lib. 66. epigr. 

Bisfenos jubet en redirefafces 

Natoconfule, nobilique virga 

Vatis Caftaliam domum fonare. 
Varentis) Occurrit hic Lucius Brutus in Junia 
gentis eximio denario. Caput ejus illic nudum, 
f rons fevera, barba denfa.Vidcantur de fiatua ipftus, 
Flutarchus, in Btuto. Suetonius , Caf. 80 cap. 
& de crudeli hoc , quod damus , fa&o Virgilius, 
6 JEn. Silius, 13 B. Punic. at praefertim Vlutar- 
chtts ; cujus hgec verba , verrente Cruierio : lbi 
ahis oculos avertcntibus, nec fpectaculum illud 
fcrentibus, famaeft:, faciem illum tiufquam alio 
detorfiffe , nec mifericordia quicquamde folitavul- 
tus auftcritare & feveriiate mutaviffe : fed torve fi- 
lios in me*.uo fupplicio inruitos , dum humi exten- 
fos (virgis csefos , & adpalumreligatos , aic Val. 
Maximus , 5 lib. 8 cap.) fecutipercujjere. L $ XLIII. ijo p I C T U R A 

X L I I I. 

CAJUS MUTIUS scaevola; 

dextram fiammis imponens. 

CUm peteret Regem decepta fatellite dextia t 
lnjecit facris fe peritura focis. 
Sed tam fseva pius miracula non tulit hoftis , 

Et raptum flammis juflit abire virum. 
Urere quam potuit contempto Mutius igne , 
Hanc f pe&are manum Porfena non potuit. 
Major decepta? fama eft & gloria dextrse. 
Si non erraflet , fecerat illa minus. 

Martialis , lib. x epigri ii* 

vjui nunc Caefarea» lufusfpectatur arena?» 

Temporibus Bruti gloria fumma fuit. 
Adfpicisut teneat flammas , posnaquefruatur 

Tortis , & attonito regnet in igne manus. 
lpfefuifpettatoradeft, &nobile dextr*. 

Funus amat : totis pafcitur illa facris. 
Quod nifi rapta foret nolenti pcena , parabat 

Sarvior in laffbs ire finiftra focos. 
Scire piget poft ta!e decus quid fecerit ante ; 

Quam vidi | fatis eft hanc mihi nofle manum. 
Martialit ,lib.8.cpigr.3<*. KXi 
SCJECVOXs-A. ,Jcxb~attijLintim's imponctts. 

-'3 17* PICTUR A 

EXPLANATIO. 

Regem) Cum Porfena rex (A.V. C. 245. )Ur- 
bem obfideret , Mutius Cordus , vir Romanai 
conftantiae.Senatum adiit, & veniam transfugiendi 
petiit , necem regis repromirtens. Accepta potefta- 
te , in caftra Porfena? pervenit , ibique purpuratum 
pro rege , deceptus, occidit. Apprehenfus , & ad 
regem pertra&us , dexteram aus impofuit ; hoc 
fuppHcii a rea exigens , quod in cazde peccafTet. 
Undecum mifcricordia regisabftraheretur, quah 
beneficium referens, ait, treccntos adverfuscum 
fimiiesconjurafle. Quare ille tciritus, bellum 
acceptis obfidibus depofuit. Viclor , de Vir. II- 
luftr. LiviuSy 2 lib Florus , 1 lib. 9 cap. Dio- 
nyfius , 5 lib. Plutarchus , in Pophc. Stiius, fcB. 
Punic. Manilius, 1 Aftronom. alii. 

SateUite ) Sc ibam dicit Livius ; purpuratum 

Florus. Purpurati enim amicorum regiorum pnn- 

cipcs, pufpureavesle urenies. Curtius hac voce 

fxpiflime utirur pro [atrapis. Hic autcm fcvba 

forte in caftris milites , una cum reee Porfena, 

recenfebat, iifque ftipendrum dabat: dum Mu- 

tius , qui ad caedem rcgis vcncrat , errore duct-is, 

pro rege miniftrum obtruncatj quod ille cultu 

corporis nihil a rege d fferret. Ltvtus^ lib. cit. 

Qjn qmm in regem immolantem antealtariae\,m 

incidifk iradat ("3 1 b. 3 cap.) Valcr.Maximus. 

Vev» L O CLU E N S. 17$ 

Dextrt) Mutii factum exhibent eleganter 
gemmae apud Leonard.Augus7mi,i Tom. 156 imag. 
& 2 Tom. 23 imag & Abrah.Gorl&um , 14 imag. 
Scdvolit autem nactus efl nomen , quod protenfa 
Uva (crKtaof, Uvus) acciperet gladium , quemei 
Porfena , tniraculo attonitus , reddens ex tribu- 
nahpoirigebat. Plutarcbus , citatolibro. 

Focis) Ad facrifcium accenfis. Sacra etenim 
pera£h quoque in cafiris , & quidcm ob caufas 
varias. Certe antequam prtltum committerent. 
Jppianus, 1 lib. Punicor, deScipione, Audaciae 
& Pavori facra perfolvente. Plutarchus , in Lycurg* 
de Spartanorum ducibus, Mufis facra facientibus. 
Tlorus , 4 lib. 12 cap.de Myfis, anteaciemim- 
inolato equo vota concipientibus. XLIV */4 p I C T U R A 

X L I V. 

C L O £ L I A; i 

Tyberim trajiciens. 

jyls Cloeliafenos 
Nondum complerat primasvi corporis annos, 
Una puellarum Laurentum , & pignora pacis 
Inter virgineas regi transmifla catervas. 
Fa&a virum fileo. Rege ha?c , & fcedere, & annis 
Et fluvio fpretis , mirantem interrita lybrim 
Tranavit, frangens undam puerilibus ulnis. 

SiliuS) io Bell. Punic. 

llia agite, gfocial patriamremeemus adurbem. 
Virgineus pudor invifo male creditur hofti. 
Et jam , five hoftis retrahet , feu Roma remittet 
Nil gravius patiemur. In huncfa?virepudebit> 
Credo , viros fexum. Duce me Tyberina fluenta 
Intrate ! aufpicibus procedent ceetera divis. 
Roma fciat, fciat Hetrufcus, fciat Aufonia omnis 
Kon folos audere viros ingentia Romae. 

Thom. Seghetus , Scotut» 
4 Mcletemar. 

EXPLANATIO. 

r Cloelia ) Porfena , rex Hetruscorum , cum 
(A. V.C.245) Tarcjuinios ejeSos in urbem refti- 

cuere 
CLOJtlsJT-A. t Hrbertm trajictcns 44- ^7<5 P I C T U R. A 

tuere tentaret , prirno impetu Janiculum mon- 
tem cepit. Verum Horatii Coclitis virtute & 
Mutii Scaevola? audacia. territus , bellum acceptis 
obfidibus depofuit. Inter bos & Cloeliam , nobi- 
lem virginem, accepit : quce , cujiodibus deceptts, 
no&u caftris ejus egrefla , equum , quem fors de- 
derat, arriputt &, cceteris puellis comitantibus, 
Tybeiim trajecit. A Porfena tamen per lcgatos 
repetira& reddita. Cujus ille virtutem miratus, 
cum quibus optaifet in patriam redire permifit. 
Vtclor , de Vir. Illuftr. Dionyfws, 5 lib. Val. 
Maximus , 3 lib. 2 cap. &c. 

Vlnis) Equo trajecijfe Tvberim funt qui narrcnt. 
Unde & equeslrts jtatua ei pofita , in fumma 
Sacra via , qua afcenditur in palatium. Livius , 
2 lib. Negant tamen alii. At Porfena equum 9 
e regiis eximium ftratisque eleganter exornatum, 
puellae dono dedit. Qiiid tum ? honorata ab 
Hetrufcohoc modo virtlis ejus audacia. Viu. 
tarchus , in Poplic. 

Nec obftatgemma,apud Begerum , Spi:ileg. 
73 pftg. iraenim Virgilius , 8 JEneid. 
Illum indignanti fimilem , fimilemqueminaiti 
Afpicercs ; pontem auderet quod vellere Coclcs, 
Et fluvium vinclis innaret Cloelia ruptis. 

& Juvenalis* 8 fat. 
Quod miraretur cum Coclite Mucius, &qaae 
Jmperii fineisTyberinum virgo natavit. 

Remeemus ) Venia impetrau > & cuftoiibus 

lon- L O Q^U E N S. 177 

longius femotis, defcenderantm flumen lavatum, 
pra?cer decem e patriciis praetextatos obfides , 
totidem nobiles virgines ; & intcr eas quoqueip- 
fius Poplicolse filia , Valeria. Cui & modo dic- 
tam fiatuam equeftrem non pauci tribuunt. P///- 
tarchus , & Dionyfius , loc. cit. 

Rtmittet) Caufam , cur famina etiam daban- 
tur obfides-, optime Taatus expreffit. Efficacius 
obligari animos eorum ( ait graviflimus ille au- 
thor ) quibus obfides imperatae femina : cum in- 
firmum cbarumque fexum hoftili favitia ac /«- 
dibrio facilc cved&iuv expofiturus. M XI; V. , 7 S P I C T U R. A 

X L V. 

V E T U R I A, 

jHium placans. 

QUo, malefane, ruis , patriaeque , haud talc 
merenti , 
Hoitilcs infers acies , & tela Latinis , 
Infefrosqueruisintentas moenibus enfes? (tum. 
Quid Latium , quid Roma in te committere tan- 
Quid cives poruere ? tua eft Volumnia conjunx, 
Quamferro , fcelerate, petis. tua pignora, Marci; 
Natorumque feris jugulos , ultorque malorum 
In mea viclricem convertis vifcera dextram. 
Ufque adeone tuo conccdisfraena furori . ? 
Nec celTas certare odiis ? tantumne licebit 
Invidiae ? patria?que tibi venerabile nomen 
Subpedibus, ceuvile, jacet ? jam filiusboftis 
EfTe cupis , materque tui cum conjuge belli 
Materies feralis cro ? 

Cajp. BarUns-i 
©rat. Vetur. EX- 
VJE TVjRIA. ,filwfttj?ta£ans. <?5 i8o P I C T U R A 

EXPLANATIO. 

Malefane) Cajus Marcius Coriolanusgravi Ro- 
mz annona,advec~him e Siciliafrumentum magno 
pretio dandum populo curaverat , ut hac injuria 
p!ebs agros , non fcditionescoleret. Atatribuno 
plebis Decio mox ei dies di&a. Ad Volcos ergo conce- 
dit j eosque duce Attio Tullo adverfus Romar.as 
concitat,& (A.V.C.265) ad quartum ab urbe 
lapidem caftra ponit. Cum vero nullis civium 
legationibus nV&eretur , a Veturia matre, & 
Volumnia uxo e , matronarum numero comita- 
tis, motus , omiflb bello reccflit. Sex.Vittor , /,/- 
vius 2 Kb. Plutarcbus , in Coriolan.Valer.Maxi- 
tnusy 5 lib, 4 cap.. Dionyfius, &c. 

ttos~liles)Voiftorum m Hi populi in £d//o,quotidiant 
Romanorum hoftes. Quorumurbs Corioli , aC 
Marcio capta , ipfi Coriolano nomen fecit, Fhrus, 
ilib. ncap. Itaveteres, etiam apud Grarcos»! 
ab attione aliqua, vel cafu , vel vittutc , aud 
corporis forma titulos atque appellationem gere-l 
bant. Plutarchus , in Coriolan. Videantur mea ,i 
Belgice fcripta , de cognominibus 
Confularibus. 

Latium) Pars Italiae , intcr oftia fluvii Tyberisj 
& fluminis Vulturni. Strabo, 5 lib. P/i«///*,3 lib # | 
5 cap. Di&um Latium , quod illicIatuericSaturJ 
nus , cum Jovem filium fugeret. Ovidius, 1 lafti 

uJk L O QJJ E N S. 181 

Eac ego Saturnum memini tellure receptnm. 

Coeliribus regnis a Jove pulfus erat. 
Inde diu genti manfic Saturnia nomen. 

Dichquoqueeft Latittm terra, Utentedeo. 
Ubi & in regni focietatem a Jano admiiTus, paci- 
fice cum eo imperitavit ; & rex , uniformis 
ha&enus , tunc quafi bifrons faftus. Videatur 
itaque Janus dupUx in Numismate veteri; cujus 
& Ovidius , loc. cit. ita meminit. 

Scd cur naralis in <tre 
/Mtera fignara eft , altera forma bueps ? 
& mox : 
At bona pofteritas puppim formavit in are , 

Hofpitis adventum teftificata dei. 
Conjux) Virgilia ea nominata Plutarcho , Volum- 
lia vero Livio & Val. Maximo ; quemadmo- 
dum & hifce, mater Marcii Veturia, magnanatu 
mulier; ficutiilli Volumnia. 

Natorumque ) Livio narrante duos parvos ex 
Vlarcio fecumtulerat Volumnia. 

Patna) UndefeniorFabius , adfilium, apud 
Siltum , 7 B. Vunic. 

Sticcenfere nefas patria , nec faedior ulla 
Culpa (ubextremasfertur mortalibus umbras. 
& Jocaita , ad Polynicen filium , apud Senecam , 
phebdid. 4. act. 

Meliusexiliumeft tibi , 
Quam redhusifte, criminealienoexulas, 
Tuo redibis. 

M 3 XLVL ife P I C T U R A 

X L V f. 

VIRGINIA, 

apatre cafa, 

PHrdere ne poffet cumlibertate pudorem, 
Quam melius cecidit fiJia Virginii ? 
Servat utrumque cadens. fuerit pulcerrima virgo, 

Non tamen eft plaga pulcrior illa fua. 
Dicere jure potefl: fugiens difpendia vitx ; 
Flus enecia patri debeo quam genita. 

M, /inton.Cafantva , 
in epigramm. fcJcft. 

EXPLANATIO. 

Verdere) PopuIusRomanuscum feditiofbs ma« 
gifcratus ferre non poflet, Decemviros lcgibil 
fcribendiscreavitj quieas, exlibris Solonis tranf 
Jatas , duodccim 1 abulis cxpofuerunt , Sed curr 
pacto dominationis m?giftratum fibi proroga> 
rent , unus ex ipfis Appius Claudius , (A. V. C\ 
304) Virginiam, filiam Virginii centurionis, ii 
Algido milirantis, adamavit. Quam cu n corj 
rumpere non poflet , clientem (ubornavit, qu 
cam in fervirutem depofceret , facile victurus! 
cum ipfe efllt & accufator & judex. 

Pater re cognita, cum ipfo die judicii fuped 
venilTet, &filiamjamaddi&amvideret, ultimj 

<1« 
^VlHGllSflJL, a.j>alm. cafa i8£ P I C T U R. A 

ejusadloquio impetrato, eam in fccretum abduxit 
S>coccidit. Viclor , de vir.illuftrib. Livius , r, lib. 
Dionyfuis , ir. lib. Diodorus , 12 iib. Tlorus y 
1 lib. 24 cap. C/ffro , 2 lib. de Finib. f^/er. M*ixi- 
»/«*» 6 Hb. 1 cap. Eutroptus, & alii. 

Pudorem) Quae femel amiflus, nulli arte eft 
reparabilis. ita Ovidius , 5 epift. Heroid. 
Tu quoque clamabis , nulla reparabilis arte 
Lasfa pudtcttia efl:. deperit illa /mf/. 
Unde egregie Alcmena apud Plautum , in Amphitr, 
z act. 2 fcen. 

Nonego /to* mihi dotem duco ejfe , qme dos 

dicitur-, 
Sed pitdititiam , & pttdorem, & fedatum cupi- 
dinem. 
Pudor autem , & caflitas in muliere rarijfima. 
teflatur modd citatus Nafo , 16 ep ; (t. He- 
roid. 
Atpeccantaliae» »;*fro«*que rara pudicaeft, 
Quis prohibet raris nomen ir.efle meum ? 
quinimo&ipfe Juvenalis , loco fuperius quoque 
exfcripto , e 6 Sat. 

Tatpejum limen adora 
Pronus , & auratam Junoni cxde juvencam, 
Si tibi contigerit capitis matrona pudici. 
Pulcherrima) Pranerea & Lucio icilio, tribu. 
nitio viro , defponjata. 

Filia) Meminit & puellae Silius > 14 B. Vunic. 
yerbis hifce elegantiflimis : 

Ecc e L O Q^U E N S. 185 

Ecce pudicitiae Latium dccus , inclyta lethi 
Fert frontem,atque octilos terra? Lucretia fixos. 
Non datuc,' heu tibi Roma , nec cft quod mal- 

le deccrct, 
Hanclaudem retinere diu. Virginia juxta, 
Cerne , cruentato vulnus fub pectore fervat , 
Triftia defenfi ferro monumenta ptidous , 
TLtpairiamlaudat miferandoin vuhere dextram. 
Vatri) Qiii piusparrictda dicitur Orofio , 2 lib. 
15 cap. Rem. fic dcpingit Livius , 3 lib. Seducit 
filiam ac nutricem prope Cloacinae ,ad tabcmas , 
quibus nunc Novis eft nomenatqueibi ab lanio 
cultro arrepto, Hoc te uno , quopoiTum, ait , 
modo, filia in liberratem vindico peftus dcinde 
puella transfigit, refpectansque ad tribunal , Te, 
inquit Appi , tuumque caput fanguine bocconfc- 
cro. Clamore ad tam atrox facinus orto, excitus 
Appius, comprehcndi Virginium juber. Ille 
ferro , quacunque ibat viam facere , donec mul- 
titudine etiam profequentium ruente ad portam 
perrexit. Iciiius, Numitoriusqueexanguecorpus 
fublatum oftcntant populo. Hadcnus Livius. M 5 XLVII, m PICTURA 

X L V I J. 

O L Y N T H I A, 

moriens , pa. 

DUc, prolade, mifer jam grumosfangui- 
nis infans ! 
Ultimafic matris pe$ora , nate , bibe ! 
Liquitur haec animo gladiis heu percita, Matris 
Pbiltra vel ad mortemfic alttere fuos ! 

Theodor. JJchtman , Pofthum. 
Curiofor. i eem. 

EXPLANATIO. 

I»/dM*)Accepimusa Plinio; cujus($5 lib.iocap.) 
verbahasccximia: iEqualis Apellisfuit Ariflnles 
Thebanus. Is omnium primus animum pinxit, ik 
fenfus omnes expreffit quos vocant Graeci Ethe. 
item perturbationes : durior paullo in coloribus. 

Hujus pi<5r.uracft , oppido capto ad matris mo- 
iientis ex vulnere mammam adrepcns infans , 
intelligiturque fentire mater , & timere neemor- 
luo la&e fanguintm injans iambat. 

Quam tabulam Akxander Magnustranflulcrat 
Pellam in patrum fuam. 

Matris) forte Olpnbia. Olynthus enim , inter 
Athon montcm & Pallenen oppidum , Thracix 
maxima urbs; nempc Sithonia;, quae Thraciae 
pars. Plinius , 4 lib. n cap. prxtcr Hetodotum, 

in j • i 
OJOYJVTiriA, rtwrvns^U ^: 188 P I C T U R A 

in Poljhpnn. Xenophontem^ Libanium , Orofwm , 
& alios. Quae non quidem vi capta fed vfndita, 
& proditaa Lafthane& Eurycrate , regi Pbtlippo. 
Dtodorus , i6lib. 54-cap Seneca , 94 cpift. 'Jh//*- 
»«*, 8 lib. ^ cap. Undc elcganter dceo, izfat* 
jfaw/jdfo. 

lMilieefcaria , multum 
Carlati; biberat quocallidus emptor olynthi. 
Mox direpta, & oc«p: ciprfquefubhafta Vf«- 
diti. Seneca , (prarrer ciratos , Diodorum & 7«- 
fiinum , Demosihenemque iu Olynthiac.) $4Con- 
trovers. & 5 declamat. de Parrhilio pictore, 
Olynthium fenem>captum,emptum, ignibus tor- 
quente, & ad cxemplar ipfius Promethca pin- 
gente . 

Matris) Placet huic pia matri adjungere non 
minuspiam (fedexanimalium brutorum caetu fe- 
lecr,am)matrem ; ciconiam dico, quse Delpliis , in 
vaftoillo incendio anni 1536 (narrantibus Ba:a- 
.vorurn Annalibus) a paftu redux, cum tiidum, 
j>«//<M^«£adhucinvoIucres, in excelfo domus ca- 
mino , flammis undiquaque finffo; videret, irrito- 
que conatu pullos periculo eximere laborarct , 
poftremum expanfis alis fupra pullos fefe extcn- 
dit, cum tis intcrdenfos undantium flammarnm 
globos placide commorie ns, Deeahaec Hadr. jftf- 
ttiusy Batav. illuftr. 

Candida& obftreperis invifa ciconia ranis, 
Pignora ab ardcnti vtderatignepremi. 

Iii- L O Q^U E N S. i8 9 

• Eripiatnefuos& aperta pericula tentet ? 
i -iinc fuadet ftetas , vita amor inde vetat. 
Hanc luftam ftetas generofa dirimtt, & urna 

Lfte eadem , & fobolis vult libitina fuae. 
Iam minor AnS rium Vboenicem fama loquatur, 

Vivere qua? buftoquaerit, atifla moii. 
Vhdtra) (piAit 6 *, amaiortum vcneficium,ncmpe 
matris^ cujusaffcclus ^yn proprie. Unde&avis 
illa , fuperius laudata , peregrina , ftetaiicultrtx , 
crotaliftna , Germanis , aliisque populis Huitimis, 
appeljatur einjionl^ XLVIII. i9o PICTURA 

X L V I II. 

ALEXANDER, 

parcens Toro. Cil decidit hoft is, 
Ire fuper fatis efl , vhamque reltnqutre vitto. 

Statitts , 8 Thtbaid. 

jTlxc docet ut pcenis hominum , vel fanguine 
pafci (entum, 

Turpe ferumque putes; ut ferrum, Martecru- 
Sic cum pace premas , ut non infenfus alendis 
Materiam praeftes odiis ; ut fontibus ultro 
Ignoviffe velis ; deponasocyus iram fobfres; 
Quam moveas ; precibus nunquam implacabilis 
Obvia profternas , proftrataque more leonum 
Defpicias , alacres ardent cum frernere tauros , 
Tranfiliunt praedas humiles. hac ipfe magiftra 
Datveniamviclis. 

Claudianui , Z. Stilich. 

EXPLANATIO, 

Hoflis) Alexander , Philippi ex Olympiade, 
utcredebant , filius, Dario, Perfarumregede- 
vi&o , Afiaeque innumeris regionibus fuperatis, 
illis & Indias adjicere fluduit. Hydafpen ergo, no- 

bilem 
AZ.E,XA3J7iER ,jarceas Tcm. 4t i 9 i P I C T U R. A 

bilem fluvium , felicirer fuperat , Porum <t%gre-\ 
duur. Erat hic bumana magnitudinisformam pro- 
pemodum excedens. Magnitudini adjiciebac belua 
qua vehebatur, tantum inter caeteras eminens, 
quantum aliis ipfe praeftabat. Viclus tamcn eft y 
elephanto telis confoflb. Quem utvidit vehiculo 
impofitum Alcxander , non odio fed commifera- 
tionecommotuseft. Magnitudinem animi ejus, 
ne fortuna quidem infra&am , honore excepit , 
segrum curavit , confirmatum in amicorum nu- 
merum recepit, mox ampliore regno quam te- 
nuerat donavit. Curtius, 8 lib. 25 cap. praeter 
Arrianum & YHutanhum , in Aiexandr. 

Turpe) JtaLycus, apud Senecam t Herc, Fu- 

rent. 2 a<5t. 
Si seterna femperodia mortales agant , 
Nec cceptns unquam cedat ex animis f uror , 
Sed armafelix teneat , infelixparet j 
Nihil relinquent bella. 
videasfuperiusreliqna, 61 pag. 

Deponas) Sicuti hic Alexander. Hujus autem j 
Numismata inter illuftrium virorum thefauros 
obvia. In quibus ipfum cernimus , vacua ora 
leonis , galeae loco , ufurpantem ; vel & expanfis 
crinibus horridum, diadematmuque , cervice (cujus I 
& Vlutarchus meminit) fuperbe reclinatji. In-j 
fpiciatur GoltTJi Gra?c. tab. maxime 34. Non 
etenim ade6 frequentur apparet in iis galeatus j ac I 
imperitioribus placuit, Palladxs imagine hadle- ] 

nus L O aUEN S. \9% 

nus decepris. llla Macedonum numen avitum 
& gentilium, Cui Perfeus , eorum poftremus 
rex, facrificium conficit. Livius, 42 lib. Cui 
Alexander , vicloria alicubi potita , perpetuo 
immolar. Cuttius, 3 & 8 lib. Arrianus , 1 & 
6 lib. 

Projirataque) Sic Akxandri opus effc, om % 
nibus ipfius fa&is caeteris tanto longiusantepo- 
nendum , quanto omnibus vi&oriis illuftriorcir. 
victoria fui ipfius. Nempe devitti Darii uxoris , 
genitricis, &filiarum, curam fufcipiens ; &a 
viuliere , forma pra^frante, in ipfo flore & ar- 
dore virentis aevi (tres & viginti annos natus ) 
abfimejts. Vidcantur, praster Viodorum & Lucia- 
num , Curtius, 3 lib. & Gelltus , 6 lib. 8 cap. 

Vtniam) ut L. iEmil. Paullus /upra nominato 
Perfeo; quem captivum, etiam introdudlum in 
tabcmaculiim , lateri fuo poximum in concilio 
federe jujjlt : nec honore menfae indignum judi- 
cavit. L;p;«i, 45 iib. Plutarcbus , in Pauil. p*/. 
Maximus , 5 lib. 1 cap. N X L I X. 154 PICTURA 

X L I X. 

CAJUS FABRICIUS, 

elephantwn temnens. 

SEmper inops quicunque capit. Contentu* 
honefto 
Fabricius parvo fpernebat munera regum. 

CUudianus , x Rufin. 

X Auper eratCurius, cum regesvinceretarmisj 
Pauper Fabricius , Pyrrhi cum fperneret aurum. 

Claudianus, 4 confulat. 
Honor. 

UEgeneres animos timor arguit. 

Virgilius > 4 &n. 

XTer ingrejfus , gladium contumque timebis , 
Itmottait lunam trepidabisarundinisumbram. 
Cantabit vacuus cormn latrone viaror. 

Jwvenalts , io« fat.de di- 
vitias> poflidente. 

EXPLAN ATIO. 

ftitrtfffifj Pjrrfetff» rexEpeiromum , paternd 
oenere ab Acbille , matcrno ab Hercule ornmA 
dus , cum imperium orbis agitaret , & Roma-j 
nos potenteis videret , auxilio Tarentinorum bel 

lunl www 
F-A.BRITIVS y clejr/ianbwi ftmnen?. 

; 00 i 9 6 P I C T U R A 

Ium illis intulit. At cum fecundo pra?lio a Ro- 
manis efTet pulfus Tarentum , inteijecto anno 
contra Pyrrhum Fabricius ntijfus ett. Hunc autem 
(A. V.C. 475)interlegatos,decaptivisredsmen- 
dis ad regem amandatum , Pyrrhus privatim 
benignehabuit, contenditque ut aurum accipe- 
ret a fe , nullam quidem ob rem turpem ; verum 
amicitiae id & hofpitii pignus appellans. Ab- 
nuente illo tacuit Pyrrhus. 

At poftero die, quo eum exterreret, quod 
nunquamvidiffet elepbantum; imperavit ut maxi- 
mam belluam colloquentibus ipfis admoverent 
poft aulaea. quod fa&um efl. Tum figno dato 
remotum eft aulamm , & probofcidem beilua re- 
pentefublatam fufpendit fuper caput Fabricii , vo- 
cemque emifit horrendam & afperam. llle vero 
fenfim converfus arrifit , & ad Pyrrhum ait : ne- 
que heri aurum tuum, neque hodie bellua me 
commovit. Plutarcbus , in Pyrrb. Viclor, deviris 
illuftr. 

Fyrrbi) Cernitur ille, apud Goltz,ium, ftab. 
in Num. Tbefprotiorum, imberbis, acri vultu, 
nafo aquilino , & infignis regio vinculo. Nobi- 
liffimus Epiri rex , vir magnus, rei militarispe- 
ritia, invi&oque animi robore, omnes fnae aeta- 
tis reges longe fuperans. Verum , infana fpeoc- 
cupandi aliena, propriis partis excidens. Jufti- 
nus, 17 & 18 lib. Livius t 12, 13, & 14 lib. 
Orofius, 4 lib. Florus , 1 lib. iScap. alii. 

Vtdl LO^UENS, 197 

Viator ) Ita fimiliter Tabricius fibi confcius 
& fecurus inanes elepbanti minas fprevit, Notan- 
dumautem Elepbantos in Europa non vifos, antc 
Macedonum in Afiam profperum rraje&um. 
Alexander enim primus elepbantis in praliis ufus 
cft : mox Antigonus , Pyrrhus , Antiochus, 
Eumenes , cxterique. Plinius , 8 lib. 5 cap. So- 
linus , 28 cap. Frontinus, ftrategem. 2 lib. 8 cap. 
Juslinus, i8lib. Paufanias, 1 Attic. Plutarcbus, 
in Eumen. 

Saltem in Italia primumvifi, Tarentino bello, 
regis hujus Pyrrhi; quinimo & in triumpbo L, 
Metelli, pontificis, de Poenis, in Sicilia pro- 
fligatis. Plinius, 81ib. 2&6cap. Romani tamen 
eos adbibuere , belloPhilippico. Livius, 40 lib. 

Hi faepius , communi utriusque partis periculo, 
incampum dedutti; in fuosnempefrequenter fele 
convertentes. Curtius , 8Iib. i^cap. Appianus t 
PunicorMb. Hirtius, Bcll.Alexandrin. Quippemole 
fua , odore & ftridore , tam equos quam milites 
terrentes. Ammianus, 2ylib. 1 cap. Cafiodorus, 
Variar. 10 lib. 20 cap. Appianus, Hifpanicor, 
hirtius, lib. cit. 

Abigebantur tamen illi, vulnerabantur & mu- 
tilabantur, haftis latioribus. Livius , 37 lib. 
fcalpris fabrilibus. lfidorus, 9 lib. verutis. Livius, 
30 lib. fecuribus , & copidis five curvatis 
gladiis. Curtius , loc.cit. denique ignibus. Lt- 
vius $5 lib. 

N 3 U *?S P I C T U R A 

L. 

SELEUCUS, 

fnam conjngem filto concedcns. 

\_) Nimium poten-: , 
Quanto pxrentes fangttinis viuclo tencs , 
Natura? quam tc colimus, invitiquoque ! 

Seneca^ Hippolyt. Tragoed 4 aci, 

EXPLANATIO. 

Totcns)S dcuci regis ii\'ms,A/itiocbus,d\Ctus Soter, 
noverct Stratonices infrunito amore corrcptus , im- 
pium pe&oris vulnus pia diffimulatione contege- 
but. Itaque diverfi affeclus iisdcm vifceribus in- 
clufi , fumma cupiditas, & maxima verccundia , 
ad ultimam tabem c-dipus ejus redegerunt, Jace- 
bat i|^e inleclulo, nioribundo fimilis. lamenta- 
bantur neceffarii. pater moerore proflratus , de 
obitu unici filiicooitabat. totiusdomusfuncbris 
m3gisquam regiuserat vultus. Sed hanctriftitix* 
nubem Erafiftrati medici providenth difcuflit. 
Cujus morbi seger efTetcomperit, &id Seleuco 
protinusexpofuit. Hicchariflimafibi conjugefilio 
ccdere non dubitavit. Qiiod in amorem incidif- 
fet, fortuntz acceptum referens ; quod diffimu- 
lare eum usque ad mortem paratus effet , ipfius 
pudori imputans. Subjiciatur animis jenex , rex , 
amansl patebit quam multa y quamque difficilia 
cp 2oo P I C T U R A 

faterni affeftus indulgentta fuperavit. Valer.Maxi- 
mus , 5 lib. 7 cap. 2 exemp. Extern. Appianus, 
in Synac. Diodorus Siculusjn Excerptis Petrefiian. 
1'lutarcbus in Demetr. 

Parentes) Ut hic Seleucurn. Eft: autem Se~ 
leucus primus , a viginti trium vicioriarum nu- 
mero cognominatus Nicator , Antiochi ( inter 
Philippi Ivlacedonis duces optimi ) five potius 
Apolltms , e Laodice , filius. Jujttnus , 1 5 Jib. 
4 cap. & alii. Cui mortuo Nicatorium tem- 
plum , tanquam heroi , eft exftrutftum & con- 
lecratum. Appianus , in Syxiac. Arrianus , 7I1D. 

Hic infemore congenitam habuit ancborafigu- 
ram, ficuti& filii » nepotesque ejus omnesj ut 
notamgencris congenitam & naturalem. Juslwus, 
& Appianus loc cir. Aufonius , in Antiochia encom. 

Ingenuum cujus fuit ancbora fignum : 
Qualis inufb folet generis nota certa ; per omnem 
Nam fobolis feriem nativa cucurrit imago. 

In Numismatibus , apud Vaillant , in Hifto- 
ria Regum Syrtt , app.iret nobis imberbis, & 
leonints exuviis , more Macedonicorum regum, 
velatus. Verum a<5ta ipfius videas apud cintos, 
ut& Strabonem , Lucianum, Diodorum , Jusltnum, 
PaufaniamtArrianumiNepoteniilHinium^cxmoquc. 

Filius ipfius Antiochus fuit, cognomento So- 
ter ; in Nummis occurrens juvenili facie , dia- 
dematus , & non alatus , ut opinantur , verum 
cornutus. Vide Spanhemium , DifTcrtat.^tJjpag. 

Dc L O Q^U E N S. 201 

De eo autem nibil memorabtle fe invenire profi- 
tentur hujus «etatis Chronologi. 

tjxor denique Stratonicc, Demettii Poliorcetis, 
Macedonum regis, ji/j<*. Quam non vivens Seleucus, 
teftibus Appiano&t lujlino, fitiodeditm uxorcm ; fed 
quam pojipatrismortem filius duxit; fi credamus 
imp. luliano, in Mifopog. 

Ea, Nicatorisadhucconjux , ab llieropolitana 
dea(cmx modo Venus, modo juno dicTta. P/tf- 
tarcbus in Crajf. ) in fomnio monita , ut templum 
ttiev^oW reftauraret , monitumcontempfic. Hinc 
morbus , & cx morbo calvities. Qiia deformata 
ambibat apoetis capillos hyacinthinos, nexusque 
molles decantari: propofito etiam pramio, qui meliore 
arte & ingenio comam laudibus tlluJlraJfet.Lucijnus, 
deimagin. Tandem ramenxdem promifit,&pla- 
catH Junone convaluit.Idem Luciattus,dc dea SyriJl. 
In decreto, & fcedere Magnefiorum & Smyr« 
noeorum, apud Seldenum , (ad marmora Ox*- 
tiuns.) ut Antiochus dei , ficillanomen fertdw, 
& quidem Veneris Stratonicidis. Venus cnim Stra- 
tonicts erat illa Hierapolitana j quam prx caete- 
ris regina colebat. Lucianus , de dea S/r. (ive 
potius /ijfyria. Tacitus, 3 Annal.63 cap. Deorum, 
autem notnina & ftatuas bomimbus defunctis & row- 
Jecraiis fubinde rottf^m' folebant vcteres.Teftatur 
fttffii» , 5 fylv. 1 carm. de Prifcilla Abafcamii ? 
& alii, 

N c LL loz PICTURA L I. MARCUS ATTILIUS 

REGULUS, 

adCarthaginienfes reverfurus. 

PErtur pudica conjttgis ofculum 
Paivosque natos , ut capitis minor, 
Abfe removijfe, & vinlem 
Tcrvus hiimi pofuijfe vnltum. 
Donec labantcs confilio patres 
Rrmaret autor , nunquarn alias dato, 
Interque mcerentes amicos 
Egregius properaret exul. 
Atquifciebatquae fibi barbarus 
Tortor pararat. non aliter tamen 
Dimovit obftantcs propinquos 
Et populum > reditus morantem, 
Qiiam fi clientumlonganegotia> 
Dijudicata lite, relinqneret , 

Tendens Venefranos in agros , 
Aut Lacedaemonium Tarentum. 

Horatius , 3 lib. 5"0<I. 

ji.Ccc^trahensgeminumnatornm Martia fgnus t 
Infelix nimia magni virtute mariti > 
Squallentem crimm & uiftis Uccrabat amicTus. 

Ag- 
-HiLGr V-lsVjS, aJ-Carmaginien/es rever/urus. 5* 104 PICTURA 

Agnofcisne diem ? an teneris non hxfit in annis ? 
Atque ea poftquam habitu juxta , & velamine 

Pceno 
Deformem afpcxit , fufis ululatibus xgra 
Labitur, &gelidos mortiscoloroccupatartus. 
Si qua deis pietas , tales Carthago videre 
Denttibi Sidoniasmatres. Me voce quieU 
AfFatus , jubet & veftros & conjugis una" 
Arcere amplexus. 

Siiius, 6 Bell. Punic. iu orat. 
Mari armigeri ad Serranum. 

EXPLANATIO. 

Removijf) Marcus Atilius Regulus confui, 
primus Romanorum ducum in Africam claflem 
trajecit. Profper^ pugnavit , oppida multa cepit. 
Mox arteXantbippi Lacedxmonii , mercenarii 
militis , captus , &in carceremmijfus. Legatus de 
permutandis caprivis (A. V. C. 503) Romam 
mijfus , dato jure jurando, ut fi non impetraf- 
fet, ita domum rediret, in fenatu conditionem 
diffuafu : rej ettisque a (e conjuge & hberis , Car- 
thagincm regreffus. Ubi in arcam ligneam conjec- 
tus, davis introrfumactis , vigiliisacdolore pu- 
mtusesl. Vittor de vir. Iliuftr. Val. Maximus , 9 
lib. 2cap. 1 exemp. extem. Cicero , 1 &3 offi- 
cior. Gellius , 6 lib. 4cap. Appianus, in Punic. alii, 

Tortor) De fupplitio Reguli Cicero in Pifon. 
ubi vocat muhintm , quae arcA Seneca % 67 epift. 

& L O d U E N S. 205 

& crux eidem , 98 epift. tormenta huic ipii , 
lib. de Provident. 3 cap. imo & armarium , mu- 
ricibus praefixum: quotamen nobiliflimos Pxno- 
rum C3ptivos a Reguli liberis inclufos narrat Gel- 
lins, loc. cit. 

Interim fupplicium hcc fabulam fttam , tra- 
goediamque ad pulpita amandandam credit Palme- 
riusy ad/ippiani lib. citatum, Certe Poljbius , qui 
bellum primum Punicum ptolixe fatisexequitur, 
cum Reguli cladcm & captivitatem narrer, nec de 
cjus itu & reditu , nec de ipfius morte loquitur. 
Morbo enim mortuus in captfcitatc Regulus. Cu- 
jus uxor irritata ( fperaverat fe per nobiiio- 
rum captivorum permutationcm marito potitu- 
ram ) crudeliterhofce vexavit. Hinc irae Senatus 
adverfus matrem & liberos. Ea vero , ut crude- 
litati juftitiae daret colorem , fabulam denecato 
per tormenta? marito in vulgus tradidit: Et propter 
odium Cart haginenfium ca facillime credita. Vi- 
deantur Polybius, 1 lib. & Diodorus Stcul. 24 
lib. inter Fragmcnta Valefiana. LII, 206 P I C T U R A 

L I I. 

SOPHONISBA, 

venettum exhaurlens. 

TT Unc meruit fexum Carthaginis armula Roma; 
. ^Gradivum quae ja&at avum ! per fidera juro, 
Quselinquo! Styga , Cocytum > Phlegctonta- 

que tcftor , 
Qiiosadeojpuder hoftis ! an hi potuSre Syphacem 
• Vincere , quos terret tantum non fcemina capta ? 
]lle quidem indignis porrexit brachia vinclis ! 
Kx. mihi mens alia eft. Vin&am me nemo videbit. 
Non ego , Romulidae , veftros ornabo triumphos; 
Ad currum Lybico de fanguine fufficit unus. 
Regum uc nefcirem thalamos > nec patria dives 
Carthago, necadoratsepater Afdiubalellet, 
Attamen (& dubium eft) animos geftare viriles 
jamdebet, quam Roma timet, pulcherrima, 

conjux, 
Dona mihi , famam Iibertatemque dedifti. 
Atconjuxmihifidefatis, nimiumque Latinis, 
Sed tibi fide parum , hic non parere licebar ; 
Ecquisenim caufam non dercndifTet amoris ? 
Sed bene & hoc. vincla avertent \uc pocula nobis ; 
Harcdementtibi, Roma, metum. qusnam eluet ] :rtas fben? SS ic maculam tibi > tu qua? orbis meditaris ha- 

Si 
S0PHONISBA,cJa^nwn exh. ^ 2o8 P 1 C T U R A 

Si nefcis , mulier de tc jam , Roma , triuinphat. 
Ad Styga vado libens. habeo folatia mortis. 
Scribetur tumulo : Sophonisbam Roma timebar. 

Thow. Seghetus; Scotus - t 
xi Mclctcmat. 

EXPLANATIO. 

Romt) Scipio Carthaginienfes, Syphaccmque 
Numidarum Regem , & Afdrubalem in Africa 
adortus, pluribus pradiis vicit ; binaquc hofri- 
um caftra expugnavit , aliquot hominum millibus 
ferro igneque confumptis. Syplnuem pono per 
Cai. Laclium & Mafaniflam ccpit. MafanifTa So- 
fhonisbam , Syphacis uxorem , Afdrubalis iiiiam , 
taptam ftatim adamavit ; & factis nuptiis uxorem 
habuit. At a Scipione cafligatus venenum ti 
*r<*/wwi/»f;quoquidem haufto (A. V. C. 5 50) illa 
decetut. Ltvius, 30 lib. Plutarcbus, in' Scip. African* 
Vinclis) Reges&duces captivi , intriumpho, 
vinfli catenisquzonerati. Fiorus, 3lib.1cap.de 
Jugurrha. Vopifcus , in Aurelian. de Zenobia regi- 
na. Livius, 45 lib. de Hamilcare. ea?que catena 
injett&collo. Ovidius , 1 Art. ^Trift. 2 cleg. &c 
2 Pont. i cleg. claudianus , de B. Getic. 
Haec & Teutonico quondam patefacta terrori, 
>Colla catenati vidit (quallentia Cimbri, 
vel & manibus. Ovidius-, 1 Amor. 7 eleg. Sta»\ 
tius , 12 Thebaid. & Vropertius, 4 iib. iocleg. : 
de Cleopatra : L O Q^U E N S. 209 

Fugifti tamen in timidi vaga cornua Nili; 
Accepzre tuaeRomula rincUmunus. 

Voiula) Venenata. ^«e/wwetenimplerumquet 
inter thefauros,fecum tulei e barbari principes. Ita 
Livuii , lib. cit. de MafanifTa : ingenti ad poftre- 
mum edito gernitu, fido ex fervis uno accito, 
(fubcujus cuctudu , regio more , adincerta for- 
tunse venenum erat ) ei miftum in poculo ferrc 
ad Sophonisbam jubet. 

De venchis autem nota quse Plinius , z lib. 
63 cap. ubi de terra, cunctorum matre. Quin & 
venena noftri mifertam , ait , inltituifTe credi 
poteft ; ne in raedio vitar dirae fattih mors , terrae 
meritis alieniftima , Ient^ nos confumeret tabe; 
ne Ucerum corpus abrupiu difpergcrent; ne U- 
quei torqueret pcena praepoftera , inclufo fpiriru , 
cui quarreretur exitus; ne in profundo quaefiti 
morte , fepultura pabulo fieret; ne fem crucia- 
tus fcinderet corpus. 

Itaeft j milerta^enuit id, cu)\i%facillimo bauftu f 
illibaocorpore, & cum toto fanguineextingue- 
remur, nullo hbore^fitientibuifumles. Hxc Pli- 
tuus. Verum de deteftabili *v%x,^&i<* inferius,ad 
58 Tab. LIU. z*o P I C T U R A 

LIH. 

H A N N I B A L, 

veneno vitam finiens. 

Tpxpcnde Hannibalemjquot librasin ducefummo 
invenies? hiccftqu: mnoncapit Africa,iV]auro 
Perfufa ocrano , Niloque admota tepenti ; 
Rur(usad£ hiopum populos,aliofqueelephantos, 
Additur impe' iis Hifpania. Pyrcnacum 
Tianfilit. oppoluit natura Alpemque, nivemquej 
Dicluxit fcopulos , & montem rupir aceto. 
Jam tenet Italiam. tamen ultra pergere tendit. 
Aftum , incjuit , nihil eft , niti Pceno milite portas 
Frangimus , & media vexillum pono Saburri. 

O quilisfacies , & quali digna tabella, 
Cum (JetuU ducem portaret bellua lufcum ! 
Exiius ergo quis eft: \ ogloria! vincitur ideni 
Ncmpe, & inexiliumfugit. atqneibi magnus 
]Vlirandufque cliem fedet adpratoria regis y 
Doncu. liithyno liaeat vigilare tyranno. 
Tinem animk , qu<e res humanas mifcuit oJim, 
Uon«ladn, non faxa dabunt , non tela : fed ille 
Cannarum vindex , ac tanri fanguinis ultor 
Annulus. i demens , & faevas curre per Alpes, 
Utpuerisplaceas, & dedamatio fias ! 

Juvtnalui 10 fatyr. 

EX 
S^JVJVJH^U: , vaicnavitam. faieas. JJ n* PICTURA 

EXPLANATIO. 

Duce ) Hannibal Hamilcaris filius, novem 
annos natus , a patrc aris admotus odium in Ro- 
manos perennc juravit. txinde focius & miles in 
caflrispatris fuit. Mortuo eocaufam belli quse- 
rens, Sagunthum, Hifpaniae urbem Romanis 
foederatam , evertit. 7 um patefactis Alpibus in 
Italiam trajecit. Publ. Scipionem apud Ticinum, 
Sempron. l.ongum apud Trebiam , Flami- 
iiium apud Thrafimenum, Patillum & Varro- 
nem apud Cannas fuperavit. Cumque urbem ca- 
perepoflet, inCampania divertit, cujus deliciis 
elanguit. Et cum proxime urbem caftra po- 
fuifTet , tempeftatibus repulfus , primum a Fab. 
Maximo fra&us, deindea Valer. Flacco repul- 
fus, a Graccho & Marcello fugatus , in Africam 
revocatus, a Scipione eft fuperatus. Dehinc ad 
Antiocbum regem Syriae confugiens , eum hoftem 
Romanis fecit. Quo vitlo , ad Prufiam Btibyriia. 
regemconcept. Inde Romana legatione per Tit. 
Flamininum repetitus , ne Romanis traderetur, 
(A. V.C. 570) hmfto (quod fub annuligemma 
liabebat) veneno abfumptus eft. Vittor , dc Vir. 
]lluftr. Livius , 39 lib. & feq. Plutarcbus, & 
NepoSy in tianritb. Appianus in Hanritbali:. Si- 
litts, paflimlib. Bell. Punic. Salintts , 44cap. 

libras) Hoc eft , ponderando txploracineres 

maxi- L O Q^U E N S. 21$ 

maximi illius ducis, quot librarum illos efle cen- 
(es ? paucarum certe : fuit ille tamen , quem vi- 
vum tota Africa non cepit. 

Faiies) Quam, inttr feleftiora fua , fervatin 
argento humaniffimus Mecaenas nofter , Dn. 
Jac. de Wilde; cujus opulcntiffimo 
Nummophylacio Snabelu (pro! qualis in hifce 
amcenitatibus virij pulcerrimum votum lubens 
affigo: 

CrefciteWildiada ( ficopto) crefcite gazx t 
Lt Dommi docli tollue ad ajira dicus. 
Apparetenim illic Punicusille du&or crinitus& 
barbatus, pe&ore humerisque amplis, vultutrucu- 
lento & immiti ; totus denique firmus, folidus, 
&.' Jaborum patiens. 

Vindex) Refpicit ad famofam illam clademad 
Cannas ; ubi tot nobiles Romani periere , uc 
etiam aliquot menfuras annulorum , a nobilium 
peremptorum digitis detra<5torum , Carthagmem 
miferit Hannibal. Livius , 23 lib. Florus , 2. iib. 
eap. VaL Maximus , 7 lib. 2 cap, 13 extern. St- 
Uus » 11 B. Punic. & alit. O5 LIV. ir4 P I C T U R A 

L IV. 

PUBL.CORNEL. SCIPIO 

^EMILIANUS,AFRICANUS Miner, 
deflens Carthfginem. 

OLubrica acvi fara ! quis veftras vfces 
Aut novit , aut non metuit ? i , vitas bonis 
Confide rimium ! quantulum humanas opcs 
JropeHit ! an nos urbis everfe repens 
Cafus feroces reddit ? at timidos facit 
Idem liic & animos minuit everfecinis ! 
Jacet inclytum urbis fpecimen , & mundi alterum 
Dccus! hzctot annos robore arque opibus vigens, 
Tota in ruinas abiit. hic operis labor 
Ingentis illa* turrium educiae polo 
Cecidere moles. illa tettorum vapor 
Fumificus ambit culmina. bxcfuperum flagrant 
Delubra & &des. illa, totfcdispotens, 
Carthago , inanis campus atque ingens folum eft? 
Atquealiquis, illam vomere exercenshumum, 
Hic Tyria , dicet, mcenia , hic arces erant ! 

Dionyf. Pttaviur, Aurtliantnfu^ Cartha- 
gtnenj. Trag. Ad. f.fccn. poftrem. 

EXPLANATIO. 

F*ta) Cum Rom* mngnates , bello Punico 

ter~ 
SCZPJO, Jtfons Cartftwnem. J* 21(5 P I C T U R A 

tertio, delendam efle Carrhaginem pertinaciter 

cenierent , belli rotius finis Scipionem (quippe 

Afric& Scipionnm futale nomen ) repofccbat. Hrat 

hic ^Emilio Paullo, Perfei Macedonici vi&ore, 

procreatus, ab Atncani magni filio, in decus 

gentis,aflumptus. V?rum eiplusntgottt iuucumfe- 

miruta Canhagine.T.mdem tamen,dep1oratis rebus 

Afdrubalfefededit, & urbs (A. R.C. 607) cap- 

ta esl. Quantaurbs deletafit, vel ignium mora 

probari poteft: quippe per cjntmuos decem & fep- 

tem dies vix poruit incendium cxtingui , quod 

domibusactemplis fuis fpoite hoftesimmiferant, 

Fiorus , z iib. l^cap. Livius , 51 epitom. Pater- 

culus , 1 hb. ii.cap. cValii. 

Confide) Pulcherrima, qusedeScipione Appia- 

nus , Pttmcor. 82cap. cujus haecvcrba. AtScipio 

nrbem (qu£ per annos, ex quo fuerat condita, 

feptingentos floruerat , maris& infularum impe- 

rio , armis , claflibus , clephantis , pecuniis , con- 

ferenda cum quovis regno maximo : audacia ver6 

& alacritatepraeferertdaetiam, quando ademptis 

navibus, armisque, tamen per triennium famcm & 

bellum fuflinuit ) tunc funditus dtletam videm , 

illacrymaffe dicitur , & propalam deflevijjefortunam 

boslium ; quippe qui diu multumque cogitans 

confiderabat, civitates etiamgenresqueacimpe- 

ria mutationibus obnoxia efle omnia , haudfecus 

quamfortunashominum. Accidifle idquondam 

llio , fortunatae civitari : accidifle deinde Affmis , 

Mt- L O Q^U E N S. 217 

Medis , Verfis , quorum dcinceps latiflima fucrunc 
imperia : idem pafTosnuper Macedonas , quorum 
imperium maximum & illuitritlimum fuerat. ita- 
que flve volenti, (ive imprudenti, hoccarmen 
excidit : 

jamquedics aderitquo concidat llion ingens, 
Et Vriamus Priamique ruat pUbs armipotentis. 
Ha?cille. 

Cartbago) Decujusfitu, magnirudine , parti- 
bus , prxter Melam , Volybium , & Salujhum. 
Strabo, 17 lib. Livius , $6!ib. &alii. 

Flagrant ) lncenfe Carthaginis quoque fic me- 
nitnit Horatius, ( videas & 7 epod. ) 4iib.8od. 
Noncelerestugae, 
Rcjectaequeretrorfum Hannibalis minse , 
Non mctndia Carthaginis impiae 
Ejus , qui domita nomenab Ajrica- 
Lucratus rediit, clariusindicant 
Laudes, quam Calabrx Pierides. O $ LV. 2t8 P I C T U R A 

L V. 

ANTIOCHUS, 

matrh infidiii oppugnatus. 

\J fragilis damnofa fuperbia fceptri ! 
O furor ! & ntmium dominandi innata cuptdo , 
Mortalcsquo caeca vehis ? quogloria rantLs 
Jnflatostransfersanimos quaefita pericfis? 
Quot tecuminftdias , quot mortes,quanta malorum 
Magnorum rormenta getii ? quot tela , quot enfes, 
Anteoculos, fi cernis, habes? 

Mat>b<eut Vegins , 
Supplement. Mneid. Vitgili**. 

EXPLANATIO. 

Superlia) Demetrio Nic?tore (cujus parer De- 
metrius So f erj rege Syrise apud Pan hos in vincu- 
Hs fenefcenre , regnum admtniftr.tbat cleoputra 9 
Prolemad Philomeroris filia , Antiocho Sidete, 
h, e. Venatori) fecundisnuptiis junch. Nicaron 
interim a Phrahate in Syriam mittitur , cum 
Parthicopraefidio, adoccupandum regnum. At 
ab Alexandro Zebenna , rege (uppofititio , fun- 
ditur , & prope Tyrum , religione temph fe de- 
fenfurus , interficitur. frimulante reginaj quas! 
& Stleucum , alterum efiliis, ntcat , quoniam 

finej 
_ANTlOCI£"VS,7rtAlris infiJiis ojtpuynahis , 220 PICTUR A 

fine matris au&oritate diadema fumpfiflet. Alter 
(cui ob pietatem erga matrem , Vhtlometoris , & 
propter nafi magnitudinem Grypi cognomen da- 
tum) rex amatrchzSienusconftHtiitur , vxnomen 
rcgis penes ftlium , jus auccm omnis imperiipenes 
matrem eflet. Hic Alexandrum, ignobilcm il- 
lum, fuperat & interficit. At patrio regno re- 
cuperato , externisque periculis liberatus » in- 
fidiis matris appetitur. Illa enim, cupiditatedo- 
minationis, prodito Demetrio matito, inter- 
fe&o fiiioaltero , alteri quoqus , ab extrcitatione 
venien'i , pocttlnm veneni obiulit. Sed Grypus, 
pr&dtctts jam ante inftdiis, veluti pietate cum 
matre certarct , btbere ipfam jubet , abnuenti in- 
ftat. Poftremum prolato indice eam arguit , folam 
defenfionem fceleris fuperefle affirmans , fi bibat 
quod filio obtulit. Sic vicla regina, fcelere in fe ver- 
fo , veneno, quod alii paraverat, extinguitur. 
Jitftmus, $olib. 2 lib. Appianus , in Syriac. 

Cupido) Qiialis in bac fcelerata regina : cui 
rc6le hoc Ovidii , 7epift. Heroid. 

Te lapis & montes , innataque rupibus altis 
Robora, tefajvae progenuerefera. 

Spe&atur , in Seleucidarum numismatibus 
apud Vailbnt , mitrata, & velata, juxta filium 
Antnchum, diadematum :, capitibus., utiajunt, 
jugatis} itatamenut illaeffigie&titulofilioprce- 
ponatur. Velata autem ; cum fola , inter Synas 
reginas , parentum , Berenices & Arfinoes , 

uEgyptia- L O Q^U E N S. 221 

/Egyptiarum imitata excmplum, Dex fuperbum 

titulum fibi arrogaverit. 

Q&ca) Rectccaeca &amensilla; dum, Pho- 

tiniverbis, apud Lucanum (8 PharfaU) hoc mo- 

do diflerere non erubefcit : 

Sidera terra 
Ut diftant , & flamma mari , fic utile retto. 
Sceptrorumvis tota perit , ftpenderejufta 
lncipit j evertirque arces refpe&us honefti, 
Libertas fcclerum eft , qua? regna invifa tuetur, 
Sublarusque modusgladiis. facere omnia f«eve 
Non impunelicet, nifi dum facis. exeat aula 
Qui volet effe pitts. virtus & fumma poteflas 
Non coeuntJcmpQr metuet,quem farvapudebunt, LVI. 221 PICTURA 

L V I 

CAJUS MARIUS, 

in carcere. 

X Oft Teutonicos vie"tor Lybicosquc 
triumphos, 
Ixul limofa. Marius caput abdidit ulva. 
Stagna avidi texerefoli , laxarque paludes 
Depofitum, Fortuna, tuum. mo# rincula ferri 
Exederefenem > longusque in carcere psedor. 

Lucanus , x PharfaU 

EXilium , & eauer , Minturnarumque paludes, 
Er mendicatus victa Carthagine panis , 
tiinccaufas habuere. quid illo cive tulifTet 
Natura in terris , quid Koma bcatius unquam j 
Si circumdu&o capiivorum agmine » & omni 
Bellorum pompa , animam exhalaffet opimam , 
Cum de Teutonico vellet defcendere curru. 

Juvenalts , 1 o Sat. 

EXPLANATIO. 

TemonicosJ Cajus Marius, Arpinas, humili 

loconatus, primis honoribus perordinemfunc- 

tus, legatus Metello in Numidia, eum crimi- 

nando adeptus confulatum , Jugurtbam regem 

captum ( A. V. C. 647 ) ante currum egit. In 

proximum annum conful ultro fadtus, Teuto-; 

nes inGalliasad Aquas Sextias, Cimbros in Jta-j 

lia in campo Cauciio vicic, deque his trium- 

fbavit. Sexies coniul per ordinemfa&us , Satur- I 

ninum tribunum plebis, & Glauciam prxtorem , i 

fe* 1 
JbLAJR. I VS, tn carcere . So 2*4 P I C T U R. A 

feditiofosex fcnatusconfulto interemit. Etcum, 
rogatione Sulpicia , provinciam Sullae eriperct , 
(A. V. C. 6yi) armis ab toviclius $ Minturnis 
in paludedehtuit. Inventus, & tn carceremcon- 
jeclus* tandemacceptanaviculain Africam traje- 
cit. ibi diu exulavit. Ivlox dominatione Cinna- 
na revocatus, ruptis ergaftulis exercirum fecit: 
c«efisque inimicis injuriam ultus, fcptimocon- 
fulatu , morte voluntaria deceffit. Viclor, invir. 
Illuftrib. Plutarcbus in Marii vit. Appianus, B Ci- 
vil. I lib. Paterculus , 2 lib. 10 cap. Livius , 
epitom. Florus, 3 lib. 21 cap Orofius , 5 lib. 
ipcap. Matiilius , Aftronom. 4. lib alii, 

Triumpbos ) Triumpbus , apud Romanos , foflor 
omnium ampiifiimus, ei decretus, qui confecutus e* 
rat vi&oriam , rarafuorum internecione , multo 
casforum hoftium fanguine,cVcaptivorum vulnere. 

Apparatus autem hujus, &c pompa vartata pro 
Reipublica* incremento , & rerum geftarun* 
magnitudine. Videaiuur Dtonyfius , Gelltus ,' 
Plutarcbus in Paullo. Ctcero-, in Ptfonem. Vaien 
Maximus, livius, pafiim. Poeraeque mferius citandi. 

Marius J Occurrit rficredere liceat ) fincipirc 
cal vo, occipite vero crinito, & abfque barba, in ar-, 
genfeo M*rt& gentis demrio, Goefiani Thefauri ; 
verum (fcilicet m ^rejiclo) 3pud f"perius laudaturrt 
Jac. de Wilde; nudocapite, btjptdis & fron-< 
tem velantibus capilhsJjom^que & umbrofa bar-j 
ba. Videantur Patini Numifmata , ad Suetonii Jttll 

Cap;:- L O Q^U E N S. ajc 

Captivorum ) Triumphati currut pracedebant 
captivt, carenisvincti, rcgcs & duces dcvictarum 
gentium. Jofeplms , Plutarcbus , Appianus & Livius 9 
palfirn. Oviduts , ^.Xrilt. (videcV Tibullum, i lib. 
Scleg.i ArtsPropertium, liib.i & n eleg.) 2 eleg. 
rrw/^que captiva reges cervice geremes 
Anrecoronatos ire videbit equos. 
it2 G?ntins , Perfeus, & Jugurtha , ante currum A- 
nicii , Paulli , & Marii noftri. Ltvius^ & alii. 

Curru ) Triumphantium currus plerunquecrat 
rotundus : teHibus innumeris Numi(matibus 
tractus ab equis qtiatuor. Vropcrtius^ 4 lib. 1 eleg. 
de Romae exi^nis primordiis : 

HincTaticns, Rhamnefque viri, Lucerefque 
coloni. 
Quattuor hincalbos Komulus egitequos. 
fcquidemcandtdis. Ovidius, (vide& 2 Pc»r.8eleg ) 
1 A rr. 
JErgo erit illa dies , qua tu pulcherrime rerum 
Quattuortnmvcis aureusibis equis. 
currus quoqtie modo ex auro. Horatius (praeter 
Fropertium , 1 lib. 16 eleg. & Eutropium y in 
Taullo ) 9 epod. 

Jotriumphe, tumoraris aureos 
Currus , & intactas boves. 
modbexebore. Tibullus , 1 lib. 8eleg. Ovid'tus t 
3 Portt t 4elcg. ^Trilt. zeleg, & Confolat. ad 
Livi.tm, 

p ivnr.. 22* PICTUR A 

L V I I. 

M O N Y M A, 

miferiis obruta. 

Prompta mori Monyme textum diadema lapillis 
Induit in nodum , trifte pependit onus , 
Rumpitur , illa cadit. vitam qua? perfida fallit 
Fafcia , debuerat fallere nolle necem. 

Baldam.Cabiljavius , in epigramm. iclc& 

EXPLANATIO. 

Vrompta) Monyma , Milefia, Philopcemerm 
filia , infxgni forma & lepon , fed ingenio mtlior , 
placcbat Mithridati regi. Tentat eam blandit;i. 
& rnuneribus. fruflra. Tandem nuptiarum tin • 
lo & pa&o vinck. Sedquidilla? rnoeret , &for 
tem fuam deplorat; pro marito enim dominui* 
pro Hberis & frmiiil eunuchorum & barbm 
rum cuftodiam , nac"h. 

Viduj tandem (A. V» C. <5pi) a Roman;^ 
Mithridates. Itaanimi atque amoris aeger , nein 
potefhtem Monyma venret, mifit quimortem 
indiceret. Illa nihil cunctata , diadema detra&um ; 
capiti (nam ut regina exornabatur ) collo aptah', 
arqueexeo fefefufpcndit, 

Sedimbecillo & difrracto, indignabunda, inft- ! 
lixfafcia> inquit, nec bic mihi eris tifui ? & abjicicr? 
ilhid ac confpuens , j ugulura eunucho alacriter ob- 

tulit 
MONYMA^,mi/eriis ahruhv. 57 228 P I C T U R A 

tulit, & tanttimmodd non Iseta pa>riit. Plutarchus, 
in Lucull. Apptanus , in Kitbrtdatic. Dio, 36 lib s 
Lipfms , Monit. & Exemp. Politic. 1 lib. 7 cap. 

Dtadema) Fafcia lata atque alba , caput am- 
biens; fupremaeac regiapoteslatisnota. Herodia- 
«ttJ 5 6lib.de Axtabzno. Macbabxor. 1 lib. 13 cap.de 
Tryphonc,& 11 cap.de Ptokmxo. Apttd amtquiores 
tamen Graecos tgnotum proiius gejiamen, necnifi 
poft plures setates , a Macedonibus ,cx oriente dedu- 
ctum. Jujtinus., 1 2. lib 3 cap. Curttus,6 lib. 6cap. 

Indediadema, quod Diodoro Perficum , Hc- 
rodiano Macedonicum; Lucano (5 lib.) Pellseum. 
lmperatorum autem Romanorum , poft Conftan- 
tinum» erat ge mmat um ; fivepotiusduplex mar- 
garitarum linea. Infpicias Regum Nummos apud 
Vailiant , de Syr. regib. & Augujlorum , apud 
pluriesnominatos Arfhotanum, Pattnum , lleme- 
larium, alios. Perluflresque Spanhemium; qui 
de regio hoc capitis omamento plurima, ut folet» 
eruditiflime » j DifTertat. 457 pag. 

Pependtt) Apud prifcos Stoicorum fuit pla- 
citum.mortemfolam aerumnis intolembilibusim- 
ponereexoptandumjiwcw. TJnde Seneca, de ira 
(videas & 58 epift.& alibipaffim) 3 lib. 15 cap. 
Quocunque refpexeris , ibi maiorumfnis eft. Vi- 
des illum pracipttem locum ? illac ad libertatem 
defcenditur. Videsillud mare , illud flumen , il- 
lum puteum? libeitas illic in imo fedet. Vide: 
illam arborem , brcvem , retorridaai, infeli- cem« L O Q^U E N S. #>9 

cem ? pendet inde liberMs ? Vidcsjugulum tuum > 
guttur tutim, for tuum? effugia fervitutis funt. 
Nimis tibioperofosexitus monftramus, &' mul- 
tum animi ac roboris exigcntes. Quicris , cjnod 
fit ad Iibertatem iter ? qualibet in corpore tuo vcna. 
Hinctot miferi , {ibi violentas manus inferen- 
tcs,infelicitati h\x impofuere terminum. Martialis 
tamen , i lib. 9. epigr. Decianum laudat , qui 
mala fortiter toleret pcrferatque , non molliter 
ad mortem quafi remcdium confugiar. en verba : 
Quod magni Thrafeae,confummatique Catonis 

Dogroata fic fequeris , falvus ut ejfe velis > 
Pcftore nec nudo ffriclos incurr:s in cnfcs ! 

Quod fccifle vclim te , Deciane, f acis. 
Nolo virum,facili redimit qui fanguine famam: 
Hunc voio , laudar; quifme morte poiejl. 
Fanniumque fcfeinterficientem(z lib.8cap.;ridet: 
Hoftem cum fugeret , fe Fanniusipfe peremit : 
Hic , rogo , nonfuror esl , ne moriare^ moril 
audiamus quoque Varronem , qui fic ad hos tales : 
Quamnam tibi dicam efTe feram y 
Qui manu corporis fervidos 
.Aperislacus fanguinis, 
Atque vitatelevas 
Ferreo enfe. 
Videantur & Cicero , lib. de Seneffcut. & in Somn. 
Scipion. Euripides in Hecul. Furent. ApttUjus, 
Philofophicor. 5 lib. de Philofophia, alii. 

P 3 LIX. Ifr PICTURA 

LVIII. 

CN. POMPEJUS MAGNUS, 

uxorem confolans. 

NObilecur robur fortunx vulnereprimo , 
Faemina , tantorum titulis infignis avorum , 
Frangis ? habes aditum manfura in iecula famae , 
Laudisin hocfexu, non legum jura , necarma, 
Unica materia eft conjux rmfer. erige mentem * 
Et tua cum fatis pieras decertet , & ipfum , 
Quod fum vi£his,ama. nunc fum tibigloria tnajor. 
A me quod fafces , & quod pia turba fenatus, 
Tantaque difceflitregum manus. incipe Magnum 
Sola fequi. deformis , adhuc vivente marito , 
Summus , & augeri vetitus dolor. ultima debet 
Etfefides, lugerevirum, tu nulla tulifti 
Bello damna meo. vivit poft praelia Magnus, 
Sed fortuna perit. quoddefles, illudamafli! 

Lucanus , 8 Pharjal. 

EXPLANATIO. 

Tortuna) Cnseus Pompejus, a Luc. Corne!* 
Sulla dictus Magnus, in campis Macedonicis, 
adverfus focerum C^farem conflidurus , Cor- 
neliam,uxorem,Metelli Scipionis filiam,clam Les- 
bon extra tumultum mifit. Mox (A. V,C. 705 ) 

aciem 
VOMPJEIVS, uxorem canfohms ??• a$i PICTURA 

aciem commifit , pugnavit , & fuperftes dignitatis 
viram fcilicet confervavit, ut cum majore dede- 
core per ThciTalicam Tempe fugeret , & una 
navicula Lesbon applicaretur. lbi Corneliam & 
filium , ut in jEgyptum traduccret , acceptu- 
rus, viditeam , nunrio attonitam, dolore exani- 
maiam , luclu rnutam ; feriusque in ipfum fefe 
rejicientem complexa eft. Plutaubus , in Pomp. 
Lucanus, SPbarfal. Vlorus , 4lib.2cap. 

Avorum) Scipionum. Pater enim eierat Quint. 
Caecil. Metellus Pius Scipio. Hic, belloe Pharfaii. 
ciscampisin Mauretaniam tranflato, navefugie 
bat ; fed , affccutis eum hoftibus , gladium per 
vifceraexegit, & ubi eflet quodam requircnte , 
refpondic hoc ipfum, Bene fe babet imperator l Flo- 
nus , 4 lib. 2 cap. Scneca , 24 epift. & Valer Maxi- 
tnus, 3 lib. 2 cap. 1 3 exemp. 

Senatus) Qui non tantum Sumismatibus <V ;i 
h.e. ftcer , fed & poetis j ut Juvenalis , 1 1 fat. 

Sive 

Conjugiumquseras, vel facri in parte Senatus 

Efle velis. 
Claudiano ^ qui deos vocat Scnatores ', honorii 
6 confulat. 

En quales memini , turba verenda , dcos. 
& Virgilio; licetejnsfermo (1 JEneid.) de Cartha- 
ginienfium Senatu: 

Jura magiftratusque legunt > Sanftumc[uc Sena« 
tum. 

Unde L O Q^U E N S. 235 

Unde dvitates Afiae cerrant , apud Tacitum 
(4 Ann. 15 cap. ) de flatuenda facra &de Ti- 
berio Liviaequeejus matri , ac senatui, 

Videatur prxlertim Spanbemius, 5 Diflertat, 
412 & feq. pag. 

Magnum) Magni cognomen ei a SuIIa datum. 
Plutarcbus , in vit. Cernitur apud Fulv. Urfmum , 
in gcntis Pompeja denariis ; coma fcilicet mo- 
dice furrecHj cujus meminit, praeter Plutar- 
cbum , <S'i/i«* j 1 3 Punic, 

Iile, hirta cui fubrigitur coma fronte, decorum 
Et gratum terris Magnus caput : ille deum gens 
Stelligcrum attollensapicem Trojanus ju!o 
Cxllr avo » quantas moles > quum fede reclufa 
Hac tandem crumpent , terraque mariquc 
movebunt ! P 5 LIX. a$4 P I C T U R A 

L I X. 

MARCUS ANTONIUS, 

Gleqpatra illecebris irretitus. 

X E jucunda. fronte fefellit 
Luxuries, praidulce malum ; qiue dedita fempcr 
Corporis arbitriis hebetat caligine fenfus, 
Membraque Circaeis effeminat acrius herbis. 
Blandu quidem vultu ; fed qua non terrior ulla, 
Intcrius fucata genas , &: ami(5h dolofis 
Illecebris , torvos auro circumligat hydros. 
llla voluptatum multos innexuit hamis; 
Te, &c. 

Claudianus , i Stilich. 

EXPLANATIO. 

Irretittti) Cleopatra, Ptolemxi (Dionyfi) re« 
gis iEgyp.iorum filia, a fratre fuo , eodemque 
marito, Ptolemajo (quem fraudareregnovolue- 
rat) pulfa, adCaefarem, belloCivili, in Alex- 
andriam venit. Ab eo, fpecie fua & concubitu 
regnum Ptolemaei & necem impctravit. Ha?c 
tantae libidinis fuit , ut faepe proftiterit ; tantar 
pulchritudinis, ut multi no&em ilhus morte eme- 
rint. Ultimo AntontojunSa; quem ftiisamoribus 
& libidinibus adeo dementavit , ut tandem in bar- 
barum regem degenerarit, Romanum imperium 

mulie- 
ANTONXVS, fltjpatrcvMle&Uis irret&MS . ttf PICTURA 

mulieri promiferic, atque (A. V. C. 722) femet 
in irreparabilem perntciem demerferit. Viftor , de 
Vir. Uluftr. Plutarcbus, in Anton. D/0,5 1 Yib.Pater- 
culits , i !ib. 87 cap. Florus, 2 lib.to cap Ovidius t 
I Faft. 15 Metam. Propertius , 3 lib. eleg. 9 Ho - 
ratius , 1 lib. $ 7 carm. Virgtlius , 6 JEneid. Jnve- 
nalis, iht. Seneca, 83 epifc. &c. 

Te) Marce Antoni. Licet eum intueri, apud 
Hulv.Urfinum, in gentis Antoni& denariis. Scili- 
cet in vultuejus liberalis dignitas , faciesquelata , 
& aduncus nafus, videbatur oris mafculum for- 
mam , quilis Herculus pingitur atque fingitur, 
exprimere. Plutarchus, in vit. 

Luxuries) Cieopatre reginas •, cujus caput mi- 
tratum, vittatumve , adjec"ro fa?pius triremis 
roftro, occurrit in didtis denariis , fuperbe fic in- 
fcriptis : Regin£ Regum Fiho- 

RUM ReGUM ClEOPATR£. 

Circais ) Circes nomen cui non notum ? ea 
venejiciorum peritijfima , Solis e Perfe nympha 
filia , regis M'€ix foror ; quae aSarmatis, quo- 
rum regi nupferat , pulfa, tn ltaliamprofugit , & 
in monte Circaro ( qui Latii terminus antiquus, 
herbis abundans efficaciffimis) fedem fibi dele- 
git. Homerus , 10 Odyjf. Virgilius , 7 j£n. Ovidius, 
l^Metam. alii. 

Effeminat)U& Ovidius,$ Heroid.epift.de Hercule: 
Quem non millcferae,quem non Stenelejus hoftis, 
Non potuit Juno vincere , vicit amor. 

r#- L O Q^U E N S. 257 

Voluptatum) Vt autem Cleopatrae petulantiam, 
lafciviam & luxumdamnnnt, itaipfius exitum& 
voluntariam mortem probant fcriptores. Sibi 
veromanusintulit , ut triumpbi luctibrium effuge- 
ret. Sic enim deea Statius , 3 fylv. in propemp, 
Metii Celer. 

Blanda qua mcrfa veneno 
A&ias Aufotiias fugtt Cleopatra catenas, 
& Horatius y 1 lib. 37 od. 

Delibcrata morte ferocior 
Sasvis liburnis fcilicet invidens 
Privata deduci fuperbo 
Non humilis mulier triumpho. 
de mortis autem genere diflenfus. Serpentis morfu 
pcriit: narrantibus, ( videasgemmas, apud Leo- 
nard.Mgu(iini y i part. 78 imag. & Abrab. GorUum-% 
1 part. 1 46 imag ) Floro , Virgilio , Horatio j & 
praefertim Tibullo $ cujusharc verba ( 3 Iib.^eleg.) 
de regina? fimulacro , ante triumphantis Currum 
geftato : 

Bracbia fpc&avi facris admorfa tolubris, 
Et trahere occultum membra foporis iter. 
faltem veneno. Dio , lib. Author Iibri ad Pifonem „ 
deTheriac. & Plutarchus , apud Franiis, Rbcdi ? 
inObfervat. de Viperis. L X, 240 PICTURA LOQUENS. 

rito paullo alienior. Quod cum animadvcrte- 
rent aulica: mulieres, ejus cvertendae nactae oc- 
caiionem , aduiteiii & ventfcii accufant. vinctuir, 
damnatur , interimitur j dum illa nec ad fupplicii 
locum accedit trepide,nec vitam ponit muliebritcr. 
Jofepbus, Antiq. Judaic. 15 lib. 1 1 cap. 

Geniirice ) Alexandra fecunda , Johannis tertii, 
i. e. Hyrcani fccundi filia : dum totius Afmonoeo- 
rum ftirpis cernit interitum , faminarum omnium 
arumnofipma ; ab Herode genero multis. modis 
vexata. Jofcphus , 15 !ib. 3 cap. 

Patre) Alexandro fecundo, Ariflobuli lecundi 
filio; quem Antiochiae, Pompeji juffu, jecuriper- 
cufiit Scipio. Jufphus, 14 lib. ($cap. 

Fratre) Arijiobulo tertio , Pontifice. Adolcfcens 
hic vultu , totiufque corporis dignitate fummo- 
pereadmirandus. cuivircus eximia, & favorpo- 
puli interitum maturaverunt. In hortos timw Hieii- 
chuntinos vncatus , &adlufus jucunditatesquein- 
vitatus, aminiftris regiis, fubornatis, anno aetatis 
decimo & ocliavo, tnter natandum jujfocatus cft. Jo- 
fephus , 15 lib. 3 cap. & Bell. Jttdaic. 1 lib. 17 cap. 

FamuU) Salowt. Ea Antipatri regis filia, & He- 
rodis foror. Jofepbus , 1 5 & 1 6 lib. Mulier, e pere- 
grina infolens,ex ignobili maxime fuperba,fcelefh, 
truculenta j ca?dium multarum autor, Afmo- 
nseae gentis calamitas , totius aulae peftis & exitium. 

F I N I S. 

CA CATALOGUS POETARUM, 

Equibushasc Pictura Loqjjens. A. 

!Lbinovanus.T/*£. 
XXI. 
B. BarUur. X LV 

Be$a. X L I 

Buchananur. XV, 

C. 
Calnljaviut. LV 1 1. 

Cafanova. X LV I. 

Claudianus. XV, XX, 
XXXIX, XLVIIl, 
XLIX, LIX. 
F. 
Flaccus (Valer.) VII, 
XII. 

H. 
Horatius. Ll 

I. 
Ignotut. XXII. 

Juvenalis.XLIII,LIII, 
LVI. 

L. 
Lucanus. LV , LVIIL 
Lucretius. XXVII. 

M. 
Malapcniur. X L 1 1. 
Manilius. I V. 

MaphxusVegius. LV. 
Martialis. XX,XLIII. 
Mtnagiur. X L 1. , O. 

] Ovidius.I,II,III,lV,VI>* 
VII,JX,X,XI,XIV> 
XV,XVII,XX,XXI» 
XXIII, X X I V * 
XXVI, XXVII, 
XVIII, XXIX, XL, 
XLI. 

p. 

Pctaviur (Dionyf.) LIV. 
Propertius. V, XX, 
XXXVIII. 

s. 

Scalif>er. XXXVII. 

Seghetm. XLII,XLIV, 
LII. 

Seneca.VIII,XIII,XVI, 
XVIII, XIX, XX, 
XXV,XXX,XXXI, 
XXXIIL, XXXIX, 
L, LX. 

Silius. X L I V, L L 

Statius. XII, XIX, 
XLVIII. 
V. 

Uchtman. X LV I L 

Virgilius.XXIJI,XXX, 
XXXI 1, XXXV, 
XXXVI, XLIX. 
Z. 

Zarbieviur. XXXIV, 

Q, 1 N* I N D E X 

Numifmatum , Gemmarum , & Marmo- 
e runi Antiquorum, a nobis citatorum. A. 

AChilhsfacies pag.i'7 
iiineas , in parcntem 
pius. 1*8 

Mceflis , mariti <vitam redi- 
mens. C\ 

Alcxandri ficics. 191 

ySlthaa, Jitpitetn comburensA 

fl\ 
Amazones , fecurigerae. 1 3 j 
Anosomeaa, Uberata. 17 J 
Aiuiochi, Grypi, facies. 120 j 
Soccris,tacies.200 
Antonii facies. 2261 

Arbores , yixtaaras» 121! 

B. 
"Baccka , caput jaflantes. 9 1 
Bacchus, atignbus tradtus. > 

thyrfoinnitcns. 9 
Bruti facies. 169 

C. 

Carpenta , confecratarum. 

161 

Catananfratres. 128 

Cephalus & Frocris. 4 5 

Cleepatra, a ferpenttbus mor 

\a. 217 

ipfius facies.Z26 

Clcopatrae, Syr.facics. 220 Cloclia, Tybrim trajicicns. 
176. 

D. 
Dcucalionisarca. f 

Diadema rcgum . 228 

Dido. I4'> x 4f 

Dirce , a tauro raptata. 2 1 

F. 
Fafccs, Scfecures. 16S 

G. 
Gemmata linca Augufto- 
rum. 228 

H. 
Hannibalisfacies. ii? 

Hafratidii, deatque. \6i 
Hercuhs labores. 6p 

I. 

Janusduplex. iSi 

Jajon , •vellus aureum ra- 

piens. 29 

Ilienfium Numifmata. 1 ly 

L. 
Lucretia , petlus transjigens. 
165 

M. 
Mariifacies. »241 

Medea , hberos perimens. 35 

P. 
Pallas, in Alexaudri num- 
mis. 192 Philocldes , cenquerens. 113 
Fompeii facies. 233 

1'opx & victimarii , fuc- 
cindti. 10S 

Pyrrhi facics. 106 Q: Duadrirrs circcnfcs. rriumphales. S. Scavolc. , dextram flammis 

imponens. 1 73 

Seleuci , Nicatoris , facies. 

200 T. 

Tarpeia , fcutis obruta. ifx 

Tarcjuinii, Prilci, facics.160 

Superbi , facies. 

ibid. 

Thefeus , exwviis taunnis ve* 

latns. 3 7 

faxum removevs. 

ibij. 

Triumphaliscurrus. il^ 

Tripus Apollinis. 13 

V. 
VicToria, in curru trium- 
phali. i i7 C^Z IN. I N D E X 

Antiquitatum & Hiftoriarum. 

TCNEAS. 116 

Didonem videre non potuit. 14$ 

Trojamprodidit. 128 

ACHILLES. 114 

iratus. 117 

Acupi&ura. 2$ 

Phrygiorum & Babyloniorum. 2 7 

JEfcyli mirumfatum. 49 

Adoratio. 64 

Afiaticorum. ibid. 

diis tantum debita^ ibid. 

AGAMEMNON. 130 

Agrippina , afilioferempta. 137 

ALCESTJ.S. 58 

primatragcedia, Ci 

Alcnuon , matricida. 136 

ALCYONE. 94 

ALEXANDER. 19° 

i/»fj«j clementia. 1 93 

continentia. 195 

Alexander , Mariamna pater. 240 

fecuripercttjjus. 240 

Alexandra, Mariamnamater. 240 

feminarum arumnofifwM. 240 

Amiciveri, rari. 5 jfmor] amatori $4 

Jlmor vincit fort esl 236 

Amores Didonis , figmentunu 344 

Amoris byperbolica. 89 

Amorisignis , &lacrjm&. 85 

ALTH£A. 54 

ANDROMACHE. 121 

ipfuts liberi. 12 y 

mariti. ifcii. 

ANDROMEDA. 14 

/«/c<*. 17 

^f e«<e ipji w. 1 7 

Animam ore exciperc. 45 

ANNA. 142 

j*»««.'i , in clade Cannenfi colletti. 2 1 3 

Carthaginem mijfi. 2 1 3 

ANTIOCHUS Gr;p«J. xi8 

Antipater, matrictda, 13 <J 

Antiochus , So/fr. 200 

«i W/ memorabile egit. 201 

novercampoftpatris obitum duxit. 

ibid. 

Antra, domus prifcis. 112 

ANTONIUS. 234 

Ara. 108 

nominis vis. ibid. 

marmorea. ibid. 

ecefpite. 109 

amplectebantur eam fupplices.^ 65 

avellebanturque aegrc . 6f Arbores , juxta aras^ 


121 


corticibus eorum infcribere. 


104 


Arcafervati Deucalion & Pjrrba, 


5 


Afopus , Bxotufluvtits, 


21 


A R I A D N E. 


38 


corotia ipfius. 


4* 


Arijlobulus , M.trianuufrater, 


240 


in aquisfujfocauts. 


240 


Avernus, 


. 9 ^ 


Campanis, Luus, 


ibid. 


pnfcis infemus. 


ibid. 


"DeIIim offa. 

a Scaitro Romam delaia. 


M ^ 7 


ibld. 


Bibere ex oflibus capitum. 


J48 


BRUTUS. 


166 


r]A LLIRHOE. 

Cambyfes , favifimusw Uarpagum. 


8z 


100 


Captivi vincti , ante currum triumphalem. 


22; 


Caputamputare. 


148 


oftentare. 


148 


apertum, prifcis. 


49 


jaclare , Bacchantium. 


9 


Caracalla , fratrem perimens. 


77 


Cartbaginisfitus* & magnitudo. 


217 


incendium. 


ibid. 


v Caftitas> in muliere rariUima. 


184 


Calan&iy fratrespii. 


128 


Catena? , captivorum injedse collo. 


208 


manibus. 208 


Cicada, Athenienfium, 


37 
Cico- Ciconia, inpullos pia. 189 

einfforcl^. ibtd, 

Circe, veneficiorum periti/Jima. z$6 

profuga in Ualiam t ibid. 

Clamor in funere. 145 

Cleopatra triumphi ludibrium effugit, 237 

ipfius mortisgenus. ibid. 

Clepfammidtum amoris. 84 

CLOELIA. 174 

fluvium tranavit. 176 

non equo trajecir. ibid. 

Cognomina apud Graecos , & Romanos. 1 80 

Commori inignibus. 8r 

populisvariisufiratum. ibid. 

Convicia in triumphis. 157 

Coriolani mater. 1 8 1 

conjtix. ibid. 

Crateres, magni. 49 

' humanam flaturam aequantes.ibid. 

Crajfus a Partbis viclus. 1 49 

amare illufus. ibid. 

Crematio vererumgentilium. 80 

■Afiaricorum, & Europseorum. ibid. 

ipfius initium ab Hercule. ibid. 

Cyri exercitus incommodum, ob nandi imperiliam. 8 8 

mors ipfius , flgmentum. 149 

Cyih&rotii mons B&otia. 8 

Bacchofacer. ibid. 

Ct4 Dar~ Y)^damdarumfatum, Palladium. 129 
"^Deorumnomina>&(tatuae>dat3t;confecratis.2or 

DEUCALION. * 

Diadema , regum. l 1 ^ 

IMacedonicum. *hid. 

antiquioribus ignotum. ibid. 

Dian&ftgnumTauucum. 49 

ablatum. ibid. 

Dido. 158 

nominis vis. 14° 

Vea. 14 1 

argumentumpiclorum , eW. *44 

poetarum. ibid. 

biftrionum. ibid. 

Dii, haftati. 16 r 

Diluvium Deucalionis, 4 

univerfale. ibid, 

DIRCE. 18 

Dominandi cupido. 221 

i»;«/?4. i&^. 

pLephanti in praeliis. 197 

com muni periculo. i Wrf» 

vulnerati & mutilati. ifiW. 

vifi in Europa. ibid, 

Italia. iWrf» 

Ecjui triumphantium quatuor. 225 

albi. ibid. 

Tripbyle, afHoperempta, 136 

EVADNE. 78 

nominis vis, ibid. 

FA- pABRICIUS. 
194 


Faices, & fecures. 
168 


eorumu 


fus. 


ibid. 


Fcemingeobfides. 
«77 


Tlaminius , bellaturus , 


uxorem dimittit. 


117 


Fratrumgratia. 
77 


Fulviain Ciceronem amara. 


149 


^Jemmata linea,pofte 
pocula. 


riorum Auguftorum. 228 
37 


Genua, mifericordia?. 
124 


tangere. 
ibid. 


deorum incerare 


» 


ibid. 


JJANNIBAL. 

Hafta , fceptrum. 
210 
161 


dhsdata. 
ibid. 


HERCULES. 
66 


ipfiu! 


; arcus & pharetra. 


6 9 
calvities. 


ibid. 
clava. 


tbid. 
diadema. 


ibid. 
iabores. 


ibid. 
leonis exuvix. 


ibid. 
populea corona. 


ibid. 
fagitta:, Troja; 


fatales. 
Cunica. 


6 9 


HELLE. 
10 


HIPPOLYTUS. 
5° 


nominis vis. 


5* 


nirundinis fimplicitas. 
35 
9v5 


HO. P; QEDIPUS. ?6 

nominis visl n> 

OENONE. ,o, 

OLYNTHIA. ;8(J 

Oljnthus, urbslhracia. ibjd. 

veudtta, ibid. 

ORESTES. 134 . 

infanus. I 37 

Orgia Bacchi. g 

trieterica, ibid 

ORPHEUS. 90 

>4gafa, urbs Thcjfalu. 61 

Pallas , Macedonum numen, 193 

Palladium, Trojanum. 128 

Dardanidarum fatum. ibid. 

TAtrU fuccenfere , nefas. i8r 

VauUiclementia. ip 7 

PENTHEUS. 6 

ThUippus, Alexandripater. 188 

emptor urbium, ibid. 

corruptor oraculi Delphici. . 1» 

PHILOCTETES. ,,o 

;/>/t«j morbus, j 1 ? 

PHILOMELA. 22 

Pietas, &pii. 128 

Pocula gemmata. 37 j 

POMPEJUS. 230 

lA.Agnusdicl.us, 233 
beUAturus , «#orf/» reliquit in \ 

lesbo. 117 
Po* Popce, viclimarii. 


109 


fuccincli. 


ibid. 


Populus , in locis humidis. 


104 


PIUAMUS. 


118 


PROCRJS. 


4* 


Purpurati. 


172 


Tjrrbus , Acbilles filius. 


121 


Neoptolemus quoque dicitts. 


ibid. 


Pjrrhus , Epirotarum rex magnus. 


196 


nudocapitejnpr&lio. 


49 


partis excidit. 


ibid. 


Quirinus , b. e.Rotnulusconfecratus, 


Hi 


DEGULUS. 
^ ipfius fupplicittmfiftum. 


202 


205 


macbina. 


204 


CAcrificia, in caftris. 
*"* antc praslium. 


*7$ 


ibid. 


Salomc , fororlleiodis. 


240 


pefima mulier. 


ibid. 


SC^VOLA. 


170 


nominis vis. 


*73 


Sceptrum, hafta. 


161 


nominis vis. 


Jtfi 


SCIPIO JEmilianus. 


214 


Cartbaginis vkes deflet. 


216 


fcorta cajiris ejicit. 


116 


Vompeii focer. 


232 


fibi manus infert. 


ibid. 


Scipiones , Afnc& fatales. 


216 
S£. Troj&plures. n^ 

Xomanorumedcoknia. ibid. 

Trj>pb<x*td , a fororc impie mutildta. 6$ 

TULLIA. i 5 8 

\7eIIi4S aureitm. 29 
Venenum , ad incerta fortunz rcgibns. 209 
facillimcmifcrumextirfguit. ibid, 

Ventidii mirafortuna. 1 5 7 

triumphus. ihid. 

dilleriisvcxatus. ibid. 

Vcnus emergens. #9 

ipjius tabttld , "Ronudedkdta. ibid. 

StTdtanicis, 201 

Syria. ibid. 

VETURIA. i 7 8 

Vi&oria , incurru triumphali. 257 

VIRGINIA. 182 

ipfiusmors. j8j" 

Vitta?vi&imarum. 13 

re>//a, populi. 180 
ijuotididm Romanorumhottes. ibid. 

Urnarum feraHum materia. 8 1 
\X7llde (Jac.dc) locuplctifimum NummophjL- 

cium. 21 j 

"V^intbus, fluvins. 10^ 

*MJe Cdfarisfucus, ibid. ; CL,~ I 

564 Smids, Lud. Pictura Loquens ; save 
Iheroicarum tabularum Hadriani Schoone- 
Jbeeck enarratio. With frontispiece and 60 
;ngraved plates. 8 ff., 240 pp., 8 ff. 8vo. 
vellum. Amsterdam, Schoonebeek, 
11695. £1.15. i %% Mcm ■ /*'*\*\r b " ■ *??£ ■ 

MMJMiiffn 1 &fa*i 


Ai> 


ffifl^-. 


PP Mi*2***a 


*a*